Вплив стимуляторів росту на проростання насіння модрини європейської

  • S. Belelya Державне підприємство Сарненське лісове господарство
Ключові слова: Larix decidua Mill., схожість насіння, енергія проростання, регулятори росту рослин

Анотація

Наведено результати дослідження впливу регуляторів росту рослин на якісні показники насіння модрини європейської. Встановлено, що передпосівний обробіток насіння низкою стимуляторів росту різної концентрації та за різної тривалості дії на насіння суттєво впливає на підвищення енергії його проростання, технічної та абсолютної схожості. Найефективнішими препаратами для цієї мети за певних умов  використання виявились емістим С, вермістим, гумат натрію, байкал, циркон, максим, вимпел, бурштинова кислота. Інші препарати – мікосан, сателіт, епін-екстра виявляють загалом інгібіруючу дію на проростання насіння модрини

Біографія автора

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Белеля С.А. Влияние способа подготовки семян Larix decidua Mill. на их всхожесть и рост 1-летних сеянцев // Материалы ХVІ Международной научной конференции 24-26 октября 2013 г. «Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений» / С.А. Белеля. – Красноярск: ФГБОУ ВПО «СибГТУ», 2013. – С. 10-14.
2. Белеля С.О. Поширення модрини у лісових насадженнях Рівненської та Волинської областей / С.О. Белеля // Наук. вісник: зб. наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.6. – С. 10-17.
3. Белеля С.О. Якісні показники насіння модрини в умовах Західного Полісся та Волинської височини // Тези доповідей 63-ої наук.-техн. конф. про-фесорсько-викладацького складу, наук. працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наук. діяльності у 2012 р. «Наукові основи підвищення продук-тивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем» 21-22 травня 2013 р. / С.О. Белеля. – Львів: НЛТУ України, 2013. – С. 9-14.
4. Борисова В.В. Вирощування садивного матеріалу модрини європей-ської інтенсивними методами в умовах Лівобережного Лісостепу України : ав-тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец. 06.03.01 «Лісові культури та фітомеліорація» / В.В. Борисова. – Харків, 2005. – 20 с.
5. Ведмідь М.М. Ефективність застосування біогумусу при вирощуванні сіянців сосни звичайної у теплицях / М.М. Ведмідь, О.Ф. Попов // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 70. – С. 109-115.
6. Гавриленко А.П. Вплив агростимуліну та амофосу на вихід стандар-тного садивного матеріалу за різних норм висівання насіння модрини європей-ської / А.П. Гавриленко, В.М. Угаров, В.В. Борисова // Лісівництво і агролісо-меліорація : зб. наук. праць. – 2004. – Вип. 105. – С. 82-87.
7. Горошко М.П. Біометрія : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Горошко М.П., Миклуш М.І., Хомюк П.Г. – Львів: Камула, 2004. – 236 с.
8. Дебринюк Ю.М. Лісові культури за участю сосни і модрини як приклад високопродуктивних насаджень Західного Полісся // Тези доповідей 63-ої наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, наук. працівників, докторантів та аспірантів НЛТУ України за підсумками наук. діяльності у 2012 р. «Наукові основи підвищення продуктивності і біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем» 21-22 травня 2013 р. / Ю.М. Дебринюк, С.О. Белеля. – Львів: НЛТУ України, 2013. – С. 33-37.
9. Дебринюк Ю.М. Посевные качества семян Larix decidua Mill. в условиях Западного Полесья Украины // Материалы ХVІ Международной научной конференции 24-26 октября 2013 г. «Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений» / Ю.М. Дебринюк, С.А. Белеля. – Красноярск: ФГБОУ ВПО «СибГТУ», 2013. – С. 44-47.
10. Кавоси М.М. Результаты изучения влияния современных биологи-ческих препаратов на прорастание семян и развитие всходов сосны и ели / М.Р. Кавоси // Вестник Москов. государств. ун-та леса. Лесной вестник. – 2006. – №2. – С. 161-166.
11. Лісове насінництво : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Ю.М. Дебринюк, М.І. Калінін, М.М. Гузь, І.В. Шаблій. – Львів: Камула, 1998. – 432 с.
12. Мацях І.П. Вплив стимуляторів росту на проростання насіння ялини звичайної / І.П. Мацях, В.О. Крамарець, Р.Т. Гут // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.5. – С. 34-38.
13. Насіння дерев та кущів. Методи відбирання проб, визначення чис-тоти, маси 1000 насінин та вологості: ДСТУ 5036:2008 (Взамін ГОСТ 13056.1-76, ГОСТ 13056.2-76, ГОСТ 13056.3-76, ГОСТ 13056.4-76). – [Введений 1.01.2009]. – Видання офіційне. – К.: Держспоживстандарт, 2009. – 45 с.
14. Семена деревьев и кустарников. Посевные качества. Технические условия: ГОСТ 14161-86. – [Срок действия с 01.07.1987]. – М.: Стандарты, 1986. – 8 с.
15. Середюк О.О. Вплив регуляторів росту і розвитку рослин на схо-жість насіння Picea abies [L.] Karst. / О.О. Середюк // Вісник Нац. ун-ту біоре-сурсів і природокористування України. – 2011. – Ч. 3. – С. 200-205.
16. Синников А.С. Выращивание сеянцев хвойных пород в полиэтиле-новых теплицах / Синников А.С., Мочалов Б.А., Драчков В.Н. – М.: Агропро-миздат, 1986. – 126 с.
17. Судник А.Ф. Выращивание посадочного материала хвойных пород с использованием физиологически активных веществ в лесных питомниках / А.Ф. Судник, В.П. Деева // Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти [Матер. Міжнарод. наук. конф. 13-15 жовтня 2008 р.]. – Харків, 2008. – С. 153-154.
18. Тараненко Ю.М. Вплив регуляторів росту рослин н посівну якість насіння сосни звичайної / Ю.М. Тараненко // Вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Ч. 3. – С. 213-220.
19. Угаров В.М. Рекомендації з вирощування сіянців головних і цінних супутніх лісових порід у відкритому та закритому грунті / В.М. Угаров, В.В. Фатєєв. – Харків: УкрНДІЛГА, 2010. – 14 с.
Опубліковано
2014-11-27