Лісівничо-таксаційні аспекти культивування ялиново-модринових насаджень у Західному Лісостепу України

  • Іu. Debrynyuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: модрина, ялина, плантаційні лісові насадження, технологія вирощування, таксаційні показники

Анотація

Ялиново-модринові культури є прототипом плантаційних лісових насаджень, де ялина відіграє роль допоміжної породи і є основним об’єктом рубок догляду. Початкове розміщення модрини повинно забезпечувати вирощування потрібних розмірів сортиментів у короткі терміни та у максимально можливій кількості для даного типу лісорослинних умов без проведення освітлень і прочисток по головній породі.

Лісівничою особливістю ялиново-модринових насаджень є формування складного деревостану із швидкорослої модрини в першому та тіневитривалої ялини – у другому ярусі, а також рідке садіння модрини, слабка її диференціація за класами росту з перевагою дерев І і ІІ класу, відсутність природного відпаду в насадженнях, сильний розвиток крон і кореневих систем, притінення ялиною нижньої частини стовбурів модрини, а також грунту. Найвищою продуктивністю в 20-40-річному віці відзначається модрина з розміщенням її особин за схемою 2-4 х 4-3 м.

Біографія автора

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Бузун В.А. Рост и взаимодействие ели, сосны и лиственницы в сме-шанных культурах / В.А. Бузун // Лесн. журн. – 1970. – № 3. – С.148-149.
2. Гаврусевич А.Н. Основные принципы создания биологически устойчивых лесных культур ели обыкновенной в Карпатах / А.Н. Гаврусевич // Лесоводство и агролесо¬ме¬лиорация : сб. науч. тр. – 1973. – Вып. 32. – С. 46-51.
3. Гордиенко М.И. Влияние ели и лиственницы на физико-химические свой¬ства дерново-подзолистых супесчаных почв / М.И. Гордиенко // Лесоводство и агролесо¬ме¬ли¬о¬рация : сб. науч. тр. – 1973. – Вып. 33. – С. 94-99.
4. Дебринюк Ю.М. До питання вирощування лісових культур за участю модрини європейської у західному регіоні України / Ю.М. Дебринюк // Міжвідомчий наук.-техн. зб.: Ліс. госп-во, ліс., папер і деревооброб. пром-сть. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 28. – С. 31-49.
5. Дебринюк Ю.М. Ріст і продуктивність модрини в лісових культурах західного Поділля / Ю.М. Дебринюк // Зб. наук.-техн. праць: Лісівницькі дослі-д¬жен¬ня в Україні. – Львів: УкрДЛТУ, 2002. – Вип. 12.4. – С. 24-31.
6. Дебринюк Ю.М. Теоретико-методологічні основи групування дерев хвойних порід в одновікових штучних лісових насадженнях / Ю.М. Дебринюк // Наук. праці: Лісівнича академія наук України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 7. – С. 51-61.
7. Дебринюк Ю.М. Технологічні аспекти створення і вирощування плантаційних лісових культур за участю модрини та ялини у західному регіоні України / Ю.М. Дебринюк // Наук. праці: Лісівнича академія наук України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 8. – С. 59-64.
8. Дебринюк Ю.М. Ялина європейська (смерека) як високопродуктивна порода Малого Полісся / Ю.М. Дебринюк // Зб. наук.-техн. праць: Лісівницькі дослідження в Україні. ІХ-ті Погребняківські читання. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.3. – С. 221-228.
9. Дилендик Н.Н. Разведение лиственницы в Белоруссии / Н.Н. Дилен-дик // Сб. науч. тр. по лесн. хоз-ву БелНИИЛХ. – Минск, 1958. – Вып. 12. – С.23-28.
10. Живицкий З.Н. Лиственница в Украинских Карпатах : автореф. дис. на соиск. науч. ст. канд. с.-х. наук : спец. 562 / З.Н. Живицкий. – М., 1968. – 17 с.
11. Исследование производительности лиственничных лесонасажде-ний, произрастающих в условиях Литвы /А. Тябера, Э. Пятраускас, Ю. Гири-нас, А. Чейда / Межвуз. сб. научн. тр.: Лиственница и ее комплексная перера-ботка. – Красноярск, 1987. – С. 50-58.
12. Колесниченко М.В. Биохимические взаимовлияния древесных растений : моногр. / Колесниченко М.В. – М.: Лесн. пром-сть, 1976. – 184 с.
13. Лавриненко Д.Д. Введення модрини в культури на Україні як засіб підвищення продуктивності лісу / Д.Д. Лавриненко // Праці Ін-ту лісівництва. – К.: Вид-во АН УРСР, 1949. – Т.1. – С.77-143.
14. Лавриненко Д.Д. Типы лесных культур для Украины : моногр. / Лавриненко Д.Д., Флоровский А.М., Ковалевский А.К. – К.: Изд-во АН УССР, 1956. – 287 с.
15. Логгинов В.Б. Интродукционная оптимизация лесных культурценозов : моногр. / Логгинов В.Б. – К.: Наук. думка, 1988. – 164 с.
16. Маслова Р.В. Культуры лиственницы в центральном районе подзоны хвойных лесов с липой и дубом : автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. с.-х. наук: спец. 562 / Р.В. Маслова. – Брянск, 1970. – 27 с.
17. Маслова Р.В. Культуры лиственницы европейской укруп¬нен¬ным посадочным материалом / Р.В. Маслова, Е.С. Кретов // Межвуз. сб. науч. тр.: Лесоводство, лесные культуры и почво¬ведение. – Л.: РИО ЛТА, 1975. – Вып. 4. – С. 94-98.
18. Митин В.Г. Разведение лиственницы с елью в центральном районе зоны смешанных лесов РСФСР / Митин В.Г., Маслова Р.В. // Тр. БТИ: Вопросы лесного хозяйства центральной зоны Европейской части СССР. – Брянск, 1970. – Т.10. – С.115-119.
19. Олейник И.Я. Лиственница японская в лесных насаждениях запад-ных районов УССР : автореф. дис. на соиск. уч ст. канд. с.-х. наук: спец. 06.03.03 / И.Я. Олейник. – Харьков, 1977. – 21 с.
20. Пешко В.С. Лиственница в культурах западных областей Украин-ской ССР : автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. с.-х. наук / В.С. Пешко. – Харь¬ков, 1965. – 24 с.
21. Рахтеенко И.Н. О биолого-физиологических принципах подбора древес¬ных пород в смешанные культуры / И.Н. Рахтеенко // Тез. докл. Всесо-юз. научн. конф. «Проблемы лесовосстановления». – М., 1984. – С.13-17.
22. Ромашов Н.В. Рост и продуктивность еловых культур Подолии / Н.В. Ромашов // Лесоводство и агролесомелиорация : сб. науч. тр. – 1968. – Вып.14. – С. 84-91.
23. Саутин В.И. Агротехника выращивания в лесах Белоруссии культур лиственницы сибирской / В.И. Саутин // Сб. научн. работ Ин-та лесн. хоз-ва. – Минск: Изд-во Акад. с.-х. наук БССР, 1960. – Вып.13. – С. 25-29.
24. Тимофеев В.П. Лесные культуры лиственницы : моногр. / В.П. Ти-мофеев. ¬– М.: Лесн. пром-сть, 1977. – 215 с.
25. Тимофеев В.П. Лесовыращивание без осветлений и прочисток / В.П. Тимофеев // Лесн. хоз-во. – 1979. – № 1. – С. 31-36.
26. Тимофеев В.П. Опыт выращивания лиственницы : моногр. / Тимо-феев В.П. – М.-Л.: Гослесбум¬из¬дат, 1954. – 56 с.
27. Тимофеев В.П. Роль лиственницы в поднятии продуктивности ле-сов : моногр. / Тимофеев В.П. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 160 с.
28. Янушко А.Д. Лиственница в лесах БССР и перспектива ее разведе-ния : автореф. дис. на соиск. науч. ст. канд. с.-х. наук / А.Д. Янушко; Ин-т ле-сохоз. проблем и химии древесины АН ЛатССР. – Рига, 1962. – 21 с.
29. Bellon S. Wykorzystanie modrzewia i gatunków cienioznośnych w hodowli drzewostanów dwupiętrowych // Las polski. – 1973. – R.47. – № 18. – S.7-9.
Опубліковано
2014-11-27