Форма та продуктивність старовікових ялинових деревостанів Горган

  • S. Myklush Національний лісотехнічний університет України
  • M. Korol Національний лісотехнічний університет України
  • Y. Myklush Національний лісотехнічний університет України
  • S. Havryliuk Національний лісотехнічний університет України
  • V. Trotsyuk Чеський сільськогосподарський Університет в Празі
  • Y. Pavley Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: ялинові насадження, таксаційні показники, запас деревини та сухостійних дерев, лісогосподарські заходи

Анотація

За матеріалами 124 кругових пробних площ, які закладено впродовж 2013-2014 рр. у старовікових насадженнях заповідника «Горгани» та ДП «Осмолодське лісове господарство», проаналізовано особливості формування лісівничо-таксаційних показників вікових ялинових насаджень.

Встановлено, що формування двох чи трьох ярусних вікових деревостанів зумовлено їх віком, переважно відсутністю лісогосподарських заходів унаслідок стрімких схилів, а також біологічними особливостями тіневитривалих хвойних, які здатні відновлюватись під наметом насаджень, незважаючи на небагаті лісорослинні умови.

Значні запаси деревини у першому ярусі насаджень вказують на необхідність застосування лісогосподарських заходів, зокрема, вибіркових рубань, для ефективного використання деревного ресурсу та створення належних умов для росту та розвитку дерев другого і третього ярусів з метою формування складних багатоярусних насаджень. 

Біографія автора

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Гамор Ф. Д. Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент / [Ф. Д. Гамор, Я. О. Довганич,В. Ф. Покиньчереда та ін.] – Рахів, 2008 – 86 с.
2. Інструкція з впорядкування лісового фонду України. Частина перша. Польові роботи [Електронний ресурс] / Ірпінь, 2006. – 74 с. Режим доступу: http://www. lisproekt.gov.ua/fileadmin/user_upload/files/docs/instructions/Instrukciya-z_vporyad..pdf
3. Парпан В.І. Засади сталого лісокористування та збереження біорізноманіття гірських лісів / В.І. Парпан, Ю.С. Шпарик // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції [„Наукові основи ведення сталого лісового господарства”], (Івано-Франківська, 28-30 вересня 2005 р.). – Івано-Франківськ, 2005. – Т. І. – С. 207-209.
4. Стойко С.М. Флора і рослинність Карпатського заповідника [Текст]: моногр. / [С.М. Стойко, Л.О.Тасєнкевич, Л.І. Мілкіна та ін.] – К.: Наук. думка, 1982. – 220 с.
5. Стойко С.М. Характеристика пралісів Українських Карпат та їх значення для формування близького до природного лісового господарства // Природні ліси в помірній зоні Європи – цінності та використання: Матер. міжнарод. конф. – Бірменсдорф–Рахів, 2003. – С. 141.
6. Троцюк В.І. Особливості росту за діаметром дерев букового пралісу / В.І. Троцюк, Б. Коммармот, М.Л. Хобі, С.І. Миклуш // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-тех-нічних праць. - Львів: НЛТУУ. -2013.-Вип. 23.1. –С.62-68.
7. Цурик Є. І. Таксаційні ознаки й будова насаджень : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Є. І. Цурик; Укр. держ. лісотехн. ун-т. - Л., 2001. - 362 c.
8. Чернявський М.В. Динаміка структури букових пралісів Боржави / М.В. Чернявський, І.В. Хміль // Науковий вісник УкрДЛТУ. – Львів, 1998. – Вип. 8.1. – С. 21-33.
9. Чернявський М.В. Динаміка букових пралісів Українських Карпат // Природні ліси в помірній зоні Європи – цінності та використання: Матер. міжнарод. конф. – Бірменсдорф–Рахів, 2003. – С. 49.
10. Шпарик Ю.С. Структура букового пралісу Українських Карпат / Ю.С. Шпарик,
Б. Коммармотт, Ю.Ю. Беркела – Снятин: Прутю принт, 2010. – 147 С.
11. Commarmot B. Structures of virgin and managed beech forests in Uholka (Ukraine) and Sihlwald (Switzerland): a comparative study / B. Commarmot, H. Bachofen, Y. Bundziak, A. Buergi et al. // Forest Snow and Landscape Research. – 2005 – Vol. 79. – Pp. 45-56.
12. Korpeľ Š. Pralesy Slovenska / Š. Korpeľ. – Veda, Bratislava, 1989. – 238 s.
13. Primeral Beech Forest. Reference Systems for the Management and Conservation of Blodiversity, Forest Resources and Ecosystem Services/ June 2-9, 2013, Lviv, Ukraine. Abstracts. 144 S.
14. Roth C. Beobachtungen und Aufnahmen in Buchen-Urwalden der Wald-Karpathen // Sweiz. Zeitschr. Forstwes. – №1. – 1932. – S. 1-13
15. Trotsiuk V. Disturbance regime in the natural temperate Spruce (Picea Abies K,) forest in Ukrainian Carpathians / V. Trotsiuk, M. Svoboda, P. Jandaand ol. // Conference Abstracts. ForumCarpaticum (16-18 September 2014), Lviv, 2014. - p. 90-91.
16. Trotsiuk V. Age structure and disturbance dynamics of the relic virgin beech forest Uholka (Ukrainian Carpathians) / V. Trotsiuk, M. L. Hobi, B. Commarmot // Forest Ecol. Manag. – 2012. – Vol. 265. – Pp. 181-190
17. Trotsiuk V. A mixed severity disturbance regime in the primary Picea Abies (L.) Karst, forests in Ukrainian Carpathians / V. Trotsiuk, M. Svoboda, P. Jandaand oll. // Forest Ecology and Manegement, 2014. - № 334, p. 144-153.
18. Trotsiuk V. Disturbance regime in the natural temperate Spruce (Picea Abies K,) forest in Ukrainian Carpathians / V. Trotsiuk, M. Svoboda, P. Janda. and oll // Conference Abstracts. ForumCarpaticum (16-18 September 2014), Lviv, 2014. - p. 90-91.
19. Zlatnik A. „Lužanský prales“ na Podkarpatské Rusi, největší československá pralesová reservace // Krása našeho Domova. – № 28. – 1936. – S. 110-118.
20. Zlatnik A. Prozkum přirodzených lesů na Podkarpatské Rusi. Dil prvni: Vegetace a stanoviště reservace Stužica, Javornik a Pop Ivan // Sbornik Výzk. Ust. Zeměděl. – Praha, 1938. – 244 s.
Опубліковано
2014-11-27