Продуктивність соснових деревостанів природного і штучного походження в умовах Малого Полісся

  • I. Oliynyk Національний лісотехнічний університет України
  • L. Zahvoyska Національний лісотехнічний університет України
  • V. Kurylyak Національний лісотехнічний університет України
  • I. Shvediuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: лісовідновлення, продуктивність, лісові культури, природне поновлення, сосна звичайна

Анотація

Розроблено теоретико-методичний підхід до порівняльного аналізу динаміки запасів і середніх приростів деревостанів та апробовано його для соснових деревостанів в умовах Малого Полісся (на прикладі ДП «Бродівське лісове господарство» та ДП «Радехівське лісомисливське господарство»). Для виконання порівняльного аналізу продуктивності деревостанів природного та штучного походження побудована система моделей динаміки запасів і середніх приростів деревостанів. Виявлено, що важливою передумовою планування заходів з лісовідновлення є врахування просторової диференціації, характерної для лісових екосистем. Зокрема, в умовах вологих сугрудів не спостерігаємо значної відмінності в рості за запасом деревостанів природного та штучного походження, тоді як у свіжих сугрудах деревостани штучного походження є більш продуктивними порівняно з природними. Однак, врахування витрат на створення лісових культур і економічної вартості послуг лісових екосистем, , роблять вибір заходів з лісовідновлення більш послідовним та обґрунтованими. У цьому контексті природне поновлення стає більш привабливим,тоді як створення лісових культур втрачає пріоритет. Запропонований підхід до порівняльного аналізу  продуктивності деревостанів природного та штучного походження дозволить підвищити еколого-економічну ефективність лісовідновлення та покращити результати лісогосподарської діяльності.

Посилання

1. Геник О.В. Природно-заповідний фонд України: моделювання та прогнозування економічної діяльності : моногр. / Геник О.В., Козловський С.О., Геник Я.В. – Львів : Ліга-Прес, 2011. – 304 с.
2. Горошко М.П. Біометрія : навч. посіб. / Горошко М.П., Миклуш С.І., Хомюк П.Г. – Львів : Камула, 2004. – 236 с.
3. Доугерти К. Введение в эконометрику: пер. с англ. / К. Доугерти. – М. : ИНФРА-М, 1999. – 402 с.
4. Каганяк Ю.Й. Теоретичні та експериментальні основи прогнозу продуктивності лісових насаджень та оптимізації лісокористування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора с.-г. наук : спец. 06.03.02 «Лісовпорядкування та лісова таксація» / Ю.Й. Каганяк. – К, 2008. – 35 с.
5. Каганяк Ю.Й. Адаптація системи прогнозу продуктивності соснових деревостанів до умов інтенсивного ведення лісового господарства / Ю.Й. Каганяк // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2013. – Вип. 11. – С. 151-156.
6. Копій Л.І. Аналіз залежності основних таксаційних показників березово-соснових деревостанів від чинників середовища – передумова формування високопродуктивних лісових екосистем західного Полісся / Л.І. Копій, В.М. Гончар, Ю.Й. Каганяк, С.Л. Копій // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – 2013. – Вип. 11. – С. 58-64.
7. Копій Л.І. Дослідження структури основних лісотаксаційних показників соснових деревостанів свіжого дубового субору Західного Полісся / Л.І. Копій, Ю.Й. Каганяк, О.О. Мелещук // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – 2008. – Вип. 18.11. – С. 115-122.
8. Лук’яненко І.Г. Економетрика : підруч. / І.Г. Лук’яненко, Л.І. Краснікова. – К.: Знання, 1998. – 220 с.
9. Наконечний С.І. Економетрія : Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк. – Вид. 3, доп. та перероб. – К. : КНЕУ, 2004. – 520 с.
10. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: основные технологии в поддержке принятия решений : учеб. пособие / Устинова Г.М. – Санкт-Петербург: Изд-во «ДиаСофтЮП», 2000. – 368 с.
11. Fabrika M. Forest Ecosystem Analysis and Modeling / M. Fabrika, H. Pretzsch // Technical University in Zvolen. – 2013. – 618 p.
12. Krutilla J. Conservation Reconsidered / J. Krutilla // The American Economic Review. – 1967. – № 57(4). – P. 777-786.
13. Rockström J. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity in the Anthropocene / J. Rockström, W. Steffen, K. Noone, Ă. Persson et al. // Nature. – 2009. – Vol. 46. – P. 472-475.
14. The Economics of Ecosystems and Biodiversity: The Ecological and Economic Foundations / P. Kumar (Ed.). – London : Earthscan, 2010. – 422 р.
Опубліковано
2014-11-27