Визначальні фактори тривалого домінування популяцій тополевої молі-строкатки Lithocolletis populifoliella Tr. (Lepidoptera, Gracillariidae) у лісопаркових насадженнях урбанізованих міст

  • V. Drozda Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • M. Kocherga Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • A. Goychuk Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • V. Rosenfeld Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: тополева міль, біологія, екологія, життєва стратегія, антропогенне навантаження, фізіологічний моніторинг, ентомофаги, ентомопатогени, контроль чисельності

Анотація

В статті представлені результати вивчення біології, екології та життєвої стратегії тополевої молі-строкатки в межах територій з різним рівнем антропогенного навантаження. Встановлено, що антропогенне забруднення стало причиною загибелі 33,1-37,3% популяції молі. Вперше об’єктивно оцінена життєва стратегія фітофага за шкалою r - і K-контінууму та встановлено причини масового його поширення і формування стабільної екологічної та фізіологічної структури популяцій. Вид набув статусу домінуючого в районах  поширення з високим рівнем конкурентоздатності. Експериментально встановлено депресивну дію факторів синоптичного характеру і антропогенного забруднення на ритмічний перебіг фізіологічних процесів, зокрема рівня трофічної активності гусениць, а також статевих структур імаго. Як реакція на умови середовища проявилася не лише різнотиповість щодо фенотипічних ознак фітофага, але і зміни щодо рівня функціонування статевих структур самиць. Спостерігалась у більшості випадків часткова їх дисфункція. Встановлено також, що в результаті дії стресових факторів частина популяції молі елімінувала. В той же час встановлено, що популяції молі властивий значний рівень адаптації до дії різноманітних факторів середовища. Таким чином відбувається штучний добір популяцій з екологічною агресивністю. Вперше показано, що в лісостанах, де спостерігався спонтанний процес саморегуляції з вираженими проявами механізмів негативного зворотнього зв’язку, рівень паразитування різних стадій молі комплексом зоофагів і збудників хвороб був максимальним.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Зерова М.Д. Каштановая минирующая моль в Украине // М.Д.Зерова, Г.Н. Никитенко, Н.Б. Нарольский. – К., 2007. – 88 с.
2. Дрозда В.Ф. Особливості біології, екології та контроль чисельності каштанової мінуючої молі Cameraria ohridella Desch. & Dimic (Lepidoptera, Gracillariidae) в умовах Полісся / М.О. Кочерга, С.Д. Мельничук, А.Ф. Гойчук, В.Б. Брайко // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип 23.2. – С. 3-30.
3. Беднова О.В. Липовая моль-пестрянка (Lepidoptera, Gracillariidae) в зеленых насаждениях Москвы и Подмосковья / О.В. Беднова, Д.А. Белов // Лесной вестник. – 1999. – №2. – С. 172-177.
4. Белова Н.К. Тополевая моль / Н.К. Белова, А.И. Воронцов // Защита растений. – 1987. – №7. – С. 32-35.
5. Скрипальщикова Л.Н. Техногенное влияние г. Красноярска на насаждения зеленой зоны / Л.Н. Скрипальщикова // Химико-лесной комплекс – проблемы и решения. Сб. статей по мат-лам Всероссийской научно-практической конференции. – Красноярск: СибГТУ, 2001. – Т.1. – С. 101-104.
6. Пат. №50915 Україна. Спосіб тривалого пригнічення спалахів чисельності лускокрилих карантинних фітофагів / Дрозда В.Ф.; заявник і патентовласник Національний університет біоресурсів і природокористування; заявл. 29.12.2009, опубл. 25.06.2010., Бюл. №12. – С. 1-6.
7. Белова Н.К. Факторы смертности тополевой моли-пестрянки / Белова Н.К. // Экология и защита леса «Взаимодействие компонентов лесных экосистем». – Л.: ЛТА, 1985. – С.89-93.
8. Сулханов А.В. Экология городских популяций тополевой моли Lithocolletis populifoliella Tr. / А.В. Сулханов // Дендробионтные насекомые зеленых насаждений г. Москвы. – М.: Наука, 1992. – С.71-96.
9. Насекомые-филлофаги зеленых насаждений городов: видовой состав и особенности динамики численности / Тарасова О.В., Ковалев А.В., Суховольский В.Г., Хлебопрос Р.Г. – Новосибирск: Наука, 2004. – 180 с.
10. Соколов Н.С. Повышение адаптивного потенциала доминантных продуцентов агроценоза к биотическим стрессорам / Н.С. Соколов, О.Д. Филипчук // Сельхоз. биология. – 1998. – №3. – С. 3-34.
11. MacArthur R.H. Geographical Ecology: Patterns in the Distribution of species / MacArthur R.H. New-York, Harper and row – 1972. – P. 269.
12. Пат. №33722 Україна. Спосіб препарування гонад самиць перетинчастокрилих ентомофагів / Кочерга М.О.; патентовласник Національний аграрн. ун-т; заяв. 23.07.2008; опубл. 25.12.2008. – Бюл. №18. – С.1-6.
13. Баранчиков Ю.Н. Аккумуляция пыли листьями тополя при повреждении насекомыми-минерами / Ю.Н. Баранчиков, Н.В.Белова // Энтомологические исследования в Сибири. – Красноярск, 2004. – С. 68-72.
14. Гойчук А.Ф. Патологія дібров / А.Ф. Гойчук, М.І. Гордієнко, Н.М. Гордієнко, Я.І. Макарчук, Д.А. Гойчук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – 470 с.
Опубліковано
2014-11-27