Динаміка забруднення сірих лісових ґрунтів у зоні седиментації викидів пилу пат «Миколаївцемент»

  • V. Voron Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: седиментація, сірі лісові ґрунти, підлуговування, сума поглинених основ, лужні метали

Анотація

В статті представлено результати 40-річних досліджень хімізму ґрунтів, що проводилися на постійних пробних площах екоряду, який закладений у букових насадженнях на відстані 3-15 км від ПАТ «Миколаївцемент». Інтенсивність підлуговування ґрунтів залежить від рівня викидів. Причиною підлуговування є аномальне накопичення лужних металів, насамперед кальцію. Насиченість ґрунтів ними досягає 93-98% та близька до межі повної вичерпаності їх буферної ємкості. Підлуговування має поверхневий характер і його глибина залежить від відстані до джерела седиментації та механічного складу ґрунтів. Особливо високий рівень підлуговування ґрунтів встановлюється в жарку суху погоду. Аномальне підлуговування знижує вміст N, Р, К і погіршує живлення рослин.

Біографія автора

Місце роботи автора

 

 

Посилання

1. Анучин Н.П. Лесная таксация: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Анучин Н.П. – М.: Лесн. пром-сть, 1977.– 552 с.
2. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв: моногр. / Аринушкина Е.В. – М.: Изд.МГУ, 1970 .  488 с.
3. Армолайтис К.Э. Влияние выбросов цементного завода на физико-химические свойства лесных почв / К.Э. Армолайтис, М.В. Вайчис, Л.В. Кубяртавичене, А.Д. Рагуотис // Почвоведение. – 1995. – № 9. – С. 1160–1165.
4. Влияние атмосферного загрязнения на свойства почв / Под ред. Л.А. Гришиной. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 205 с.
5. Ворон В.П. Влияние промышленных выбросов цементного комбината на рост и состояние буковых насаждений / Аннотация студенческих работ, награжденных медалями и дипломами МВССО СССР и ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюзного конкурса 1974-1975 учебного года на лучшую научную работу студентов вузов СССР // В.П. Ворон – Львов, 1975. – С. 24-25.
6. Ворон В.П. Устойчивость лесных насаждений к воздействию загрязнения атмосферы выбросами цементного и калийного производства в условиях Прикарпатья. : автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. с.-х наук: спец. 06.03.03 «Лесоведение и лесоводство» / В.П. Ворон. – Харків, 1983.19 с.
7. Ворон В.П. Трансформація букових екосистем в умовах забруднення атмосфери цементним пилом / В.П. Ворон // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2002. – Вип. 100.– С. 17-27.
8. Ворон В.П. Вплив забруднення природного середовища викидами Балаклiйського цементно-шиферного комбiнату на лiсовi екосистеми / В.П. Ворон, Л.А. Пєсоцький // Лiсiвництво та агролiсомелiорацiя. – 1993. – Вип. 87. – C. 10-14.
9. Влияние загрязнений воздуха на растительность / Под ред. Х.-Г. Десслера: Пер. с нем. / Бертитц С., Эндерляйн Х., Энгманн Ф. и др. – М.: Лес. пром-сть, 1988. 184 с.
10. Добровольский Г.В. Структурно-функциональная роль почв и почвенной биоты в биосфере / Добровольский Г.В., Бабьева И.П., Богатырев Л.Г. – М.: Наука, 2003.  364 с.
11. Кулагин Ю.З. Древесные растения и промышленная среда / Ю. З. Кулагин. – М.: Наука, 1974. – 124 с.
12. Копцик Г.Н. Устойчивость лесных почв к атмосферному загрязнению / Г. Н. Копцик // Лесоведение. – 2004. – №4. – С. 61.
13. Лукина Н.В. Техногенные дигрессии и восстановительные сукцессии в северотаежных лесах / Н.В. Лукина, Т.А. Сухарева, Л.Г. Исаева. – М.: Наука, 2005. – 262 с.
14. Распопіна С.П. Аеротехногенна трансформація соснових екосистем середньої течії басейну р. Сіверський Донець : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-х. наук: спец. 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» / С. П. Распопіна. – Харків, 2003.– 20 с.
15. Шелухо В.П. Изменение сосновых биогеоценозов зоны широколиственных лесов при хроническом воздействии веществ щелочного типа : автореф. дисc. на соиск. уч.степени докт.с.-х наук: спец. 06 03 03 / В.П. Шелухо. – Брянск, 2003. – 34 с.
16. Bohne H. Schudlichkeit von Snaub aus Zementwerken fur Waldbestande/ H.Bohne //Allgemeine Forstzeitschrift. – 1963. – B.18. – №7. – S. 46.
17. Czaja A. Th. Zementstaubwіrkungen auf Forstpflanzen // Forstarchіv. – 1962. – Н.33. – B.5. – S.31.
18. Darley E. Studіes on the effects of cement dust on vegetatіon // J. of the Aіr Pollutіon Control Assocіatіon.– 1966. – V.16. – №3. – pp. 145-150.
19. Ianculescu M. Influenta polufrii aerulni asupra cresterii padurilor :monogr. – Bucuresti: 1977. 46 p.
20. Nilsson S.I., Tyler G. Acidification-induced chemical changes of forest soils during recent decades // Ecol. Bullet. 1995.  V. 44.  pp. 54-64.
21. Rhoads A. Forest species shou a delayed response to cement dust in the soil // J. of Arboriculture. 1976.  V.2, 10.  pp.197-199.
22. Voron V.P. Aerial-technogenic transformation in the forest ecosystems of the Ukraine // In: Collection of Papers by Ukrainian Members European Society for Soil Conservation.  1997/3 . pp. 45-54.
Опубліковано
2014-11-27