Організація радіоекологічного моніторингу та реабілітація забруднених радіонуклідами лісових екосистем

  • V. Krasnov Житомирський державний технологічний університет
  • I. Davydova Житомирський національний агроекологічний університет
Ключові слова: Організація радіоекологічного моніторингу та реабілітація забруднених радіонуклідами лісових екосистем

Анотація

Сформульовані основні концептуальні положення організації та проведення радіаційного моніторингу лісових екосистем: сформульовані мета, задачі та об’єкти, визначені рівні, критерії, параметри та умови його проведення. Обґрунтовано необхідність здійснення реабілітації лісів і лісогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях. Наведені основні методичні положення для реабілітації лісів і лісогосподарського виробництва на територіях, уражених аварійними викидами Чорнобильської АЕС. Представлена концептуальна схема взаємодії складових лісової екосистеми у вологому субору (В3) ценозу соснового лісу чорнично-зеленомохового. Остання демонструє складність та різну спрямованість потоків радіонуклідів у лісових екосистемах.

Біографія автора

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Бородастов Г.В. Основные принципы реабилитации загрязненных радионуклидами лесных земель / Г.В. Бородастов, А.В. Панфилов, Б.А. Ушаков // Радиоэкологические аспекты последствий аварии: Доклады 3-го Всесоюзного научно-технического совещания по итогам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. – Зеленый Мыс, 1992. – Т. 4. – Ч. 1. – С. 164-185.
2. Букша І.Ф. Концептуальні положення моніторингу лісів України / І.Ф. Букша // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2001. – Вип. 100. – С. 18-24.
3. Булавик И.М. Проблемы реабилитации загрязненных радионуклидами лесных земель / И.М. Булавик //Сб. научных трудов Института леса НАН Беларуси. Гомель, 2002. – Вып. 55. – С. 91-99.
4. Войцехович О.В. Мониторинг радиоактивного загрязнения поверхностных и подземных вод после Чернобыльской аварии / О.В. Войцехович, В.М. Шестопалов, А.С. Скальский, В.В. Канивец. – К., 2001. – 149 с.
5. Гарнага М.Г. Розробити доповнення до регламенту моніторингу хвороб сільськогосподарських культур в 30-км зоні відчуження та рекомендації по зниженню їх шкідливості / Матеріали міжнародної конференції «П’ятнадцять років Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання» // М.Г. Гарнага, А.Є. Саміленко. –К., 2001. – С. 2-3.
6. Гонтаренко И.А. Методологический подход к оценке последствий радиоактивного загрязнения лесных экосистем и обоснованию применения защитных мероприятий / Тезисы междунар. конф. «Пятнадцать лет Чернобыльской катастрофы. Опыт преодоления» // И.А. Гонтаренко, С.И. Спиридонов, С.В. Фесенко. – К., 2001. – С. 233.
7. Деревець В.В. Радіаційно-екологічний моніторинг зони відчуження /В.В. Деревець, Ю.П. Іванов, В.І. Марченко //Бюлетень екологічного стану зони відчуження. – 1996. – № 2. – С. 5-12.
8. Зарубин ОЛ. Применение биологических объектов в радиационном мониторинге водоёмов // Материалы международной конференции «Пятнадцать лет Чернобыльской катастрофы. Опыт преодоления» / О.Л. Зарубин, В.А. Лактионов, Д.В. Лукашев и др. – Київ. 2001. – С. 2-6.
9. Краснов В.П. Радіоекологія лісів Полісся України / В.П. Краснов. Житомир: Волинь. 1998. – 112 с.
10. Краснов В.П. Проблеми реабілітації лісів на територіях, забруднених радіонуклідами / В.П. Краснов, С.П. Ірклієнко, О.О. Орлов //Науковий вісник УкрДЛТУ. – 2000 – Вип. 10. – С. 112-119.
11. Орлов О.О. Мета, завдання і методи радіоекологічних досліджень у природних заповідниках України, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи / О.О. Орлов // Заповідна справа в Україні. – 1998. – Т. 4. – Вип. 2. – С. 65-68.
12. Полупан Р.А. Информационное обеспечение лесоэкологического мониторинга в зонах, подверженных риску чрезвычайных техногенных ситуаций / Материалы международной конференции под эгидой Организации Черноморского экономического Сотрудничества и в кооперации с МЦЧИ [23-25 мая 2000 г.] // Р.А. Полупан. – Харьков, 2000. – С. 128-131.
13. Рекомендації з ведення лісового господарства в умовах радіоактивного забруднення // Під ред. В.П. Краснова. – К.: Аграрна наука, 1995. – 64 с.
14. Ситников А.Б. Гидрогеологический мониторинг 10-15 км зоны влияния ЧАЭС / Доклады 3-го Всесоюзного научно-технического совещания по итогам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. //А.Б. Ситников, С.П. Джепо. – Зеленый Мыс, 1992. – Т. 1. – С. 129-140.
15. Табачний Л. До проблеми організації та планування радіоекологічного моніторингу сільгосптериторій у пізній стадії радіаційної аварії на Україні //Матеріали міжнародної конференції «П’ятнадцять років Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання» // Л. Табачний, Т. Лев, В. Войцехович. – К., 2001. – С. 2-8
Опубліковано
2014-11-27