Екологічні особливості накопичення нітратів рослинами у зоні впливу Львівського міського сміттєзвалища

  • V. Popovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: нітрати, рослинність, сміттєзвалище

Анотація

Досліджено екологічні особливості накопичення нітратів у рослинах, які ростуть у зоні впливу Львівського міського сміттєзвалища. Вимірювання здійснювали в польових умовах контактним методом за допомогою тестеру довкілля «Soeks». Рослинність сміттєзвалища розвивається спонтанно і цей процес залежить від багатьох чинників, основними з яких є стан едафотопу та кліматопу, глибина залягання сміття, концентрація фільтрату, вміст поживних речовин в ґрунті тощо. Встановлено, що вміст нітратів у більшості рослин Львівського міського сміттєзвалища перевищує гранично допустимі концентрації. Надмірне накопичення нітратів виявлено у Prunus padus L., Malus domestica Borkh., Crataegus sanguinea L., Rosa canina L., Solanum lycopersicum L., Cucurbita pepo L.

Біографія автора

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Домарецький В.А. Екологія харчової сировини і продуктів харчування : Навч. посібн. для студ. техн. ВНЗ / Домарецький В.А. – К .: НУХТ, 1994.– 343 с.
2. Димань Т.М. Безпека продовольчої сировини і харчових продуктів / Т.М. Димань Т.Г. Мазур. – К.: ВЦ “Академія”. – 2011. – 520 с.
3. Норинчак І.П. Особливості накопичення нітратів культурними рослинами у підсобних господарствах Житомирщини / І.П. Норинчак, О.О. Аннамухаммедова // «Біологічні дослідження – 2012: матеріали конференції». – Житомир: Вид-во ЖДК ім. І. Франка, 2012. – С. 111-112.
4. Совгіра С.В. Вплив нітратів на здоров’я людини / Совгіра С. В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – 2010. – С. 269.
5. Кучерявий В.П. Загальна екологія : підручник для студ. ВНЗ / Кучерявий В.П. – Львів : Світ, 2010. – 520 с.
6. Lityński T. Żyznośćgleby i odżywianiesięroślin / T. Lityński, H. Jurkowska. PWN Warszawa, 1982. – 642 s.
7. Крохалева С.И. Нитраты в продуктах растениеводства Еврейской автономной области / С. И. Крохалева // Электронный журнал «Исследовано в России». – 2004. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2004/061.pdf
8. Моніторинг нітратів та заходи щодо їх зменшення у рослинній продукції / [В.Д. Ганчук, М.Г. Христіансен, О.М. Бутенко, Г.М. Біла та ін.] // Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2012. – № 6(60). – С. 47-49.
9. Кондратьєва І.В. Вміст нітрат-іонів у рослинній продукції м. Чернівці та Чернівецької області / І. В. Кондратьєва, І. М. Кобаса, В. В. Дійчук //Зб. тез доп. міжнар. наук.-техн. конф. «Якість і безпека харчових продуктів»(м. Київ, 14-15 листопада 2013 року). – К.: 2013. – С. 57-59.
Опубліковано
2014-11-27