Порівняльний аналіз сучасних економічних систем в умовах їх екологізації та глобалізації: спроба математичної формалізації

  • Ya. Kul'chyts'kyj Національний лісотехнічний університет України
  • B. Kul'chyts'kyj Львівський національний університет ім. Івана Франка
  • S. Rogach Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: економічні системи суспільства, теорія і методологія порівняння економічних систем, математична модель порівняльного аналізу сучасних економічних систем в умовах посилення їх екологізації та глобалізації

Анотація

У статті розкрито теоретико-методологічні основи порівняльного аналізу сучасних економічних систем в умовах посилення їх екологізації та глобалізації. Автори обґрунтовують власну концепцію порівняння економічних систем з урахуванням п’ятьох основних груп показників-критеріїв: економічних, соціально-культурних, політико-правових, екологічних, інформаційно-"знаннєвих" та глобалізаційних. Наголошено, що такий теоретико-методологічний підхід відповідає об'єктивному розвитку цивілізації,  найновішим світовим суспільно-економічним реаліям початку третього тисячоліття і дає змогу порівнювати складні й суперечливі процеси економічної еволюції як на рівні національних економічних систем, так і на рівні наднаціональних економічних системних утворень, виявити у порівняльному контексті націленість тієї чи іншої економічної системи на формування інформаційного (постіндустріального), "знаннєвого" суспільства та екологічно збалансованої ("зеленої") економіки як передумови його стійкого розвитку. У розвиток цього теоретико-методологічного підходу запропоновано авторську математичну модель порівняльного аналізу економічних систем.

Біографія автора

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація : [монографія] / Б.В. Кульчицький. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 352 с.
2. Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи : [навч. посіб.] / Б.В. Кульчицький. – Львів: Афіша, 2004. – 279 с.
3. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук / О. Кульчицький. – Мюнхен-Львів: УВУ, 1995. – 164 с.
4. Кульчицький Я.В. Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняння) : [монографія] / Я.В. Кульчицький. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 687 с.
5. Кульчицький Я.В. Проблеми формування соціально-екологічних суспільних відносин у контексті трансформації сучасних еколого-економічних систем : [монографія] / Я.В. Кульчицький. – Львів: Камула, 2005. – 144 с.
6. Кульчицький Я.В. Порівняння економічних систем (проблеми методології) : [монографія] / Я.В. Кульчицький, Б.В. Кульчицький. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 318 с.
7. Кульчицький Я.В. Екологізація економічних систем в умовах посилення глобалізаційних процесів / Я.В. Кульчицький // Вісник Львів. ун-ту. Сер. економічна. – Вип. 45. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 34-42.
8. Кульчицький Я.В. Людина в теоріях інформаційного, постіндустріального суспільства як головний критерій порівняння економічних систем / Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Особистість ХХІ століття» [Львів, 6 червня 2012 р.] // Я.В. Кульчицький. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2012. – С. 80-83.
9. Кульчицький Я.В. Економічні системи в умовах їх екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняльного аналізу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.01 / Я.В. Кульчицький. – Львів, 2013. – 535 с.
Опубліковано
2014-11-27