Лісогосподарювання як сучасна парадигма сталого розвитку лісового комплексу

  • E. Mishenin Українська академія банківської справи Національного банку України
  • I. Yarova Сумський національний аграрний університет
Ключові слова: лісогосподарювання, лісокористування, лісові ресурси, лісовий комплекс, сталий екологічно збалансований розвиток, екологізація, механізми управління

Анотація

Поглиблено змістовне тлумачення поняття «лісогосподарювання» з позиції існуючої соціально-екологічної парадигми переходу від природокористування до природогосподарювання у лісовому комплексі. Визначені такі складові сталого екологічно збалансованого лісогосподарювання: використання лісів за функціональним призначенням, освоєння ресурсного та екологічного потенціалу лісів, лісоспоживання, відтворення лісів та лісоперетворення, лісозбереження та лісооблаштування, охорона та захист лісів, інформаційне забезпечення, інтелектуалізація лісогосподарювання, духовні та культурні орієнтири.

Зроблено акцент на тому, що для якісної визначеності лісогосподарювання також важливе значення повинна мати культура: соціальна культура: культура особи та суспільних відносин (зокрема, це стосується лісових відносин); культура духовна: ідей, знань, ціннісних установок та орієнтирів; культура матеріальна: предметів праці, техніки, праці.

Умовами здійснення сталого екологічно збалансованого лісогосподарювання є екологізація відтворювальних процесів (економічних, управлінських, соціальних, духовних та культурних), розвиток лісогосподарського підприємництва на інноваційній основі, а також механізм соціальної відповідальності.

Змістовний аналіз поняття «лісогосподарювання» довів, що лісогосподарювання є певною видовою формою більш широкого трактування сталого лісокористування, лісогосподарської діяльності, а також визначає організаційно-економічні та організаційно-соціальні форми реалізації екологічно орієнтованого управління.

##submission.authorBiographies##

Місце роботи автора

 

 

 

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Петрук В. А. Оцінка ефективності стратегічного управління підприємств лісового господарства / В.А. Петрук, Ю.Ф. Козловська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.ru.ua/methods/asp/vd/v39ek30.doc.
2. Барякин В. От природоиспользования к природохозяйствованию: новая социально-экологическая парадигма [Электронный ресурс] / В. Барякин. – Режим доступа: http://brennoe-i-vechnoe.narod.ru/01-85.html.
3. Мішенін Є.В. Формування системи екологічного менеджменту лісогосподарських підприємств / Є.В. Мішенін, І.Є. Ярова// Економіст. – 2013. – №10. – С. 21-26.
4. Антоненко І.Я. Еколого-економічні пріоритети модернізації лісоресурсного комплексу України: макроекономічні важелі / за ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б. М. Данилишина. – К.: КУТЕП-Інформ, 2008. – 359 с.
5. Дребот О.І. Інституалізація лісового сектору економіки у контексті сталого розвитку України: моногр. / Дребот О.І. – К.: ДІА, 2012. – 336 с.
6. Мішенін Є.В. Концептуально-методолгічні основи ровзитку підприємництва у лісовому господарстві на еколого-економічних засадах / Є.В. Мішенін, Г.А. Мішеніна, І.Є. Ярова // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: Схід-Захід – проблеми сталого розвитку. – 2011. – Вип. 21.19. – С. 182-195.
7. Мішеніна Г.А. Еколого-економічні засади розвитку підприємництва в лісоресурсній сфері: дис. канд. економ. наук: 08.00.06 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища / Мішеніна Галина Анатоліївна. – Суми, 2010. – 260 с.
8. Ярова І.Є. Лісогосподарювання як нова соціо-еколого-економічна парадигма / І.Є. Ярова // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 2 (60). – С. 45-52.
9. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма / Осипов Ю. М. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 368 с.
10. Лісова політика: теорія і практика: монографія / [Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В. та ін.]; за наук. ред. проф., д-ра екон. наук І.М. Синякевича. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 612 с.
11. Коваль Я.В. Економічна (грошова) оцінка природних ресурсів лісового фонду України: теорія, методологія, методика / Я.В. Коваль, І.Я. Антоненко. – К.: РВПС України НАН України, 2004. – 163 с.
12. Хвесик М.А. Комлексне використання лісоресурсного потенціалу: механізм стимулювання, інституціональне та інноваційно-інвестиційне забезпечення: моногр. / М.А. Хвесик, О.М. Шибулін, Н.М. Василик. – К.: ТоВ «ДКС», 2011. – 498 с.
13. Теоретичні та технологічні основи відтворення лісів на засадах екологічно орієнтованого лісівництва / [Маурер В.М, Гордієнко М.І., Бровко Ф.М. та ін.]: Державний комітет лісового господарства. Науково-інформаційний центр лісоуправління. – К.: Видавничий центр НУБіП, 2009. – Вип. 2. – 62 с.
14. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник / Н.Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.
15. Фурдичко О.І. Концепція управління агроландшафтами як основа стабільного розвитку агросфери / О.І. Фурдичко // Наукові праці НЛТУ України: зб. наук. праць. – 2008 . – Вип. 6. – С. 16 -19.
16. Стоян О. Духовно-екологічний менеджмент у соціальній та економічній сферах сталого розвитку / О. Стоян // Економіка України. – 2004. – № 10. – С. 77-82.
17. Реймерс Н.Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы / Реймерс Н.Ф. – М., 1994. – 456 с.
Опубліковано
2014-11-27