Економічні, екологічні та соціальні імперативи як інструмент подолання глобальних екологічних загроз

  • I. Synyakevych Національний лісотехнічний університет України

Анотація

Розглянуто основні екологічні, економічні та соціальні загрози, що постали перед земною цивілізацією у двадцять першому столітті. Теоретично обґрунтовано основні екологічні, економічні та соціальні імперативи щодо розвитку земної цивілізації в двадцять першому столітті, дотримання яких дасть змогу подолати глобальні екологічні загрози.

До пріоритетних екологічних імперативів включено: збереження цілісності глобальної екологічної системи від деструктивного впливу природних і антропогенних чинників; збереження і збагачення біологічного і генетичного різноманіття; запровадження обмеження на використання природних ресурсів. До пріоритетних економічних імперативів включено: запровадити обмеження на виробництво матеріальних благ і надання послуг у випадках, коли воно становить екологічну загрозу; запровадити обмеження на споживання матеріальних благ і послуг у випадках, коли воно спричиняє екологічні загрози; встановити обмеження на приватну власність; забезпечити екологізацію економічних систем. До пріоритетних соціальних імперативів включено: забезпечити  екологізацію соціальної політики; запровадити обмеження на чисельність населення окремих країн; забезпечити екологічно безпечне середовище для проживання.

Посилання

1. Синякевич І. Екологічна політика: моногр. / Синякевич І. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 332 с.
2. Лісова політика: теорія і практика : моногр. / [Синякевич І.М., Соловій І.П., Врублевська О.В., та ін.]; за наук. ред. проф. І.М. Синякевича. – Львів: Піраміда, – 612 с.
3. Синякевич І. Інструменти екополітики: теорія і практика: моногр. / Синякевич І. – Львів: ЗУКЦ, 2003. – 188 с.
4. Синякевич І. Стратегія подолання глобальних екологічних загроз / І. Синякевич // Економіка України. – 2010. – №12. – С. 69-77.
5. Синякевич І. Економіка і духовні цінності: уроки історії / І. Синякевич // Київська церква. – 1999. – №6. – С. 84-86.
6. Будущее, которого мы хотим: Итоговый документ Конференции Рио+20 [Электронный ресурс] / Конференция Объединенных Наций по устойчивому развитию, 20-22 июля 2012 г., Рио-де-Жанейро, Бразилия. – Режим доступу: https : // rio 20. files/a – conf. 216-1-1 russian. pdf.pdf.
7. Гюнтер П. Синя економіка: 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць: Доповідь Римського клубу / П. Гюнтер. – RRF: Rick Reduction Foundation, 2012. – 320 c.
8. Флавін К. Вступне слово. Стан світу 2002 / Флавін К. – К.: Інтелсфера, 2002. – С. 23-26.
9. Велз С. Посіви Пандори. Небачена ціна цивілізації / Велз С. – К.: Ніка-Центр, 2011. – 240 с.
10. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / Дейлі Г. – К.: Інтелсфера, 2000. – 312 с.
11. Оскольський В. Раціональне природокористування – важлива умова ноосферного розвитку України / В. Оскольський // Економіка України. – 2011. –№11. – С.1-13.
12. Радьо Т.В. Динаміка Землі та глобальні екологічні проблеми / Радьо Т.В. – К.: Основа, 2003. – 256 с.
13. Синякевич И.М. Экономические проблемы преодоления глобальных экологических угроз / И.М.Синякевич // Экологические конфликты в современной системе природопользования. – Сумы: Университетская книга, 2010. – С. 118-128.
14. Шубина Т.Г. Тайны ясновидения великой Ванги / Шубина Т.Г. – Минск: Современный литератор, 1998. – 512 с.
15. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз : моногр. / [Синякевич І.М., Дейнека А.М., Головко А.А. та ін.]; за наук. редакцією проф. І.М. Синякевича. – Львів: Камула, 2014. – 592 с.
Опубліковано
2018-03-30