Застосування мобільних канатних лісотранспортних установок в Карпатах

  • V. Korzhov Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
  • V. Kudra Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: гірські лісозаготівлі, мобільні канатні установки, конструктивні особливості, вплив, деревостан, природне поновлення, ґрунтова поверхня

Анотація

Здійснено аналіз тенденцій конструювання мобільних канатних установок та подана інформація про їх застосування на лісозаготівлі в  регіоні Українських Карпат за останні десятиліття.  Представлено  принципи класифікації таких установок та їх основні технічні характеристики. Наведено  результати досліджень з оцінки впливу лісосічних робіт на деревостан, природне  поновлення  і  ґрунтову  поверхню при використанні  мобільних установок: легкого типу MAХWALD, вмонтованих KSK-16,  навісних Larix-3T і причіпних MOZ-300.   Дослідження  проведено у різних природних і виробничих умовах  на  дослідних  ділянках, розташованих  на території державних лісових підприємств  Закарпатської, Івано-Франківської і Львівської областей. Подані пропозиції щодо вибору моделей канатних установок для Карпатського регіону.

Біографія автора

Місце роботи автора

 

 

 

Посилання

1. Адамовський М.Г. Підвісні канатні лісотранспортні системи: Навч. посібник / М.Г. Адамовський, М.П. Мартинців, Й.С. Бадера. – К.: ІЗМН, 1997. –156 с.
2. Инструкция по сохранению подроста и молодняка хозяйственно ценных пород при разработке лесосек и приемке от лесозаготовителей вырубок с проведенными мероприятиями по восcтановлению леса: Утв. Гослесхозом СССР. – М.: 1984. – 24 с.
3. Коржов В.Л. До питання класифікації канатних лісотранспортних систем / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю з дня народження П.С. Пастернака «Наукові основи ведення сталого лісового госпо-дарства» // В.Л. Коржов, В.С. Кудра. – Івано-Франківськ, 2005.– С. 146-149.
4. Коржов В.Л. Дослідження лісівничо-екологічної ефективності тракторного трелювання в гірських лісах / В.Л. Коржов, В.С. Кудра, Р.М. Вітер //Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооброб. пром-сть: міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів: Вид-во НЛТУ України, 2006. – Вип. 30. – С. 49-54.
5. Коржов В.Л. Конструктивно-технологічні особливості мобільних канатних лісотранспортних установок вмонтованого типу / В.Л. Коржов, В.С. Кудра // Промислова гідравліка і автоматика. – 2010. – №3 (29). – С. 18-20.
6. Коржов В.Л. Лісівничо-екологічна ефективність використання мобільної канатної установки LARIX-3T / В.Л. Коржов, В.С. Кудра, С.Ю. Кокоць // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.8. – С. 174 -181.
7. Кудра В.С. Зустрічність підросту як показник успішності відновлення лісу / Матеріали міжнародної ювілейної наукової конференції, присвяченої 75-ти п’ятиріччю із дня заснування УкрНДІЛГА [Харків, 30-31 березня, 2005 р.] // В.С. Кудра. – Харків, 2005. – С. 142-145.
8. Кудра В.С. Пошкодження ґрунту на гірських лісозаготівлях як фактор впливу на лісове середовище / В.С. Кудра // Лісівництво і агролісомеліорація. –2008. – Вип. 114. – С. 115-119.
9. Леонович И.И. Дороги и транспорт лесной промышленности. Справочное пособие / И.И. Леонович, Н.П. Вырко, В.Д. Мартынихин и др. - Минск: Вышейшая школа, 1979. – 416 с.
10. Лютий Є.М. Стан та перспективи розвитку канатного транспорту лісу в регіоні Українських Карпат / Є.М. Лютий, М.П. Мартинців, Й.С. Бадера // Наук. вісник: Лісовий комплекс напередодні 21 століття: освіта, наука, виробництво. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. – Вип. 9.6. – С. 63-67.
11. Молотков П.И. Буковые леса и хозяйство в них : моногр. / П.И. Молотков. – М.: Лесн. пром-сть, 1966. – 224 с.
12. Наукові основи ведення багатоцільового лісового господарства у Карпатському регіоні. Збірник рекомендацій. – Івано-Франківськ: Екор, 2001. – С. 169-172.
13. Оцінка впливу технологій лісозаготівель із застосуванням різних типів мобільних канатних установок на лісові екосистеми. Звіт про НДР (заключний). Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва. № ДР 0103U007119. – Івано-Франківськ, 2005. – 192 с.
14. Парпан В.И. Рекомендации по совершенствованию лесовосстановления в дубовых и буковых лесах Карпат при современных способах рубок и технологии лесозаготовок / В.И. Парпан, Г.М. Маковский. – Ивано-Франковск, 1988. – 16 с.
15. Передвижная канатная дорога MOZ 300 [Електронний ресурс]: - Режим доступу:http://www.tajfun.com/ru/program.asp?program=rdeci&id_strani_ var=261
16. Поляков А.Ф. Влияние главных рубок на почвенно-защитные свойства буковых лесов : моногр. / А.Ф.Поляков. – М.: Лесн. пром-сть, 1965. – 174 с.
17. Прокопчук В.Д. Технология разработки лесосек на базе канатной установки СТУ-3С /В.Д. Прокопчук, А.Е. Смеречинский, В.А. Скрипка / Информационный листок №15-80. – Львов: МТЦНТИ, 1980. – 4 с.
18. Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. №521.
19. Рекомендації із застосування мобільних канатних лісотранспортних установок / В.Л. Коржов, В.С. Кудра, І.Д. Гриджук та ін. Затв. науково- технічною радою Держкомлісгоспу України (протокол №2 від 30.10.2006 р). – Івано-Франківськ, 2006. – 35 с.
20. Сабадырь А. И. Мобильные канатные лесотранспортные системы /А.И. Сабадырь, В.Л. Коржов //Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2004. – №9. – С. 20-24.
21. Сабадир А. І. Мобільні канатні лісотранспортні системи: їх основні типи та застосування в Україні /А.І. Сабадир, В.Л. Коржов //Лісовий і мисливський журнал. – 2005. – № 1. – С. 16-19.
22. Сабадырь А.И. Мобильные канатные установки на базе гусеничной техники /А.И. Сабадырь, В.Л. Коржов // Оборудование и инструмент для профессионалов. – 2005. – № 3. – С. 8-11.
23. Скобей В.В. Канатные системы на лесозаготовках в горных условиях / В.В. Скобей, Ю.Г. Савицкий, И.С. Бадера, Е.Н. Литвинчук // Обзорная информация. Лесоэксплуатация и лесосплав. – М.: ВНИПИЭИлеспром, 1984. – Вып. 10. – 48 с.
24. Шкіря Т. Машини та обладнання для лісосічних і лісоскладських робіт / Т. Шкіря. – Львів: Тріада плюс, 2005. – 436 с.
25. Bybluk N. Timber harvesting in the carpathians: Ecological problems and methods to solve them /N. Bybluk, O. Styranivsky, V. Korzhov, V. Kudra // Journal of forest science. 56, 2010 (7). – P. 333-340.
Опубліковано
2014-11-27