КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПЛАНТАЦІЙНОГО ЛІСОВИРОЩУВАННЯ В УКРАЇНІ

Ключові слова: плантаційне лісовирощування, швидкорослі деревні види, енергетичні плантації, породозміна.

Анотація

Плантаційне лісовирощування в Україні на теперішньому етапі і на найближчу перспективу не має альтернативи і зумовлює актуальність розроблення спеціальних програм з вирощування насаджень з коротким оборотом рубання для забезпечення промислових потреб у деревині, а також як
відновлюваного джерела енергії. Переведення частини площ лісового фонду
(8-10%) під плантаційне лісовирощування дасть змогу отримати значні
об’єми деревини (1,2-1,7 тис. м3
/га) за відносно короткий період часу, зменшити обсяги рубань корінних лісостанів, оптимізувати енергетичний баланс держави, частково замінити дорогі викопні види палива на менш дорогу і відновлювану деревну сировину.
Розглянуто практичні аспекти запровадження плантаційних лісових
насаджень за участю швидкорослих видів на території Західного регіону
України. Встановлено місце плантаційних насаджень у загальному циклі лісовирощування на принципах породозміни

Посилання

1. Баранецкий Г.Г. Химическое взаимодействие
древесных растений : моногр. / Баранецкий Г.Г. –
Львов: Світ, 1990. – 160 с.
2. Белов С.В. Лесоводство : Учебник [для студ.
высш. учеб. завед.] / Белов С.В. – М.: Лесн. промсть, 1983. – 352 с.
3. Бемманн А. Досвід використання енергетичних плантацій у Німеччині: проблеми та перспективи / А. Бемманн, Р.Р. Вицега // Наук. вісник Нац.
лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2012. –
Вип. 22.11. – С. 9-14.
4. Горев Г.И. Зависимость продуктивности от
породного состава культур / Г.И. Горев // Лесн. хозво. – 1983. – № 6. – С. 17-20.
5. Гродзинский А.М. Некоторые проблемы изучения аллелопатического взаимодействия растений /
А.М. Гродзинский // Сб. научн. тр.: Взаимодействие
растений и микроорганизмов в фитоценозах. – К.:
Наук. думка, 1977. – С. 3-12.
6. Дебринюк Ю.М. Насадження з коротким
оборотом рубки як відновлюване джерело енергії /
Ю.М. Дебринюк // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування. – 2010. – Вип. 147. –
С. 201-208.
7. Дебринюк Ю.М. Плантаційне лісовирощування: обгрунтування, функціонування та перспективи
впровадження / Ю.М. Дебринюк // Наук. вісник: зб.
наук.-техн. праць Нац. лісотехн. ун-ту України. –
Львів: НЛТУ України, 2008. – Вип. 18.3. – С. 7-13.
8. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові культури в Західному Лісостепу України: концепція, методологія, ресурсний потенціал : автореф. дис. на
здобуття наукового ступеня д-ра с.-г. наук: спец.
06.03.01 – лісові культури та фітомеліорація / Ю. М.
Дебринюк. – Львів, 2007. – 40 с.
9. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові культури як
елемент інтенсифікації лісогосподарського виробництва в Україні / Ю.М.Дебринюк //Науковий вісник Укр.
держ. лісотех. ун-ту. – 2004. – Вип. 14.5. – С. 155-161.
10. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові насадження як об’єкти невичерпного виробництва енергетичної біомаси / Ю.М. Дебринюк // Лісівництво і
агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2009. – Вип.
116. – С. 170-178.
11. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові культури як складова енергетичного балансу України /
Ю.М. Дебринюк // Біоресурси і природокористування. – Т.1. – №1-2. – 2009. – С. 119-125
12. Дебринюк Ю.М. Продуктивність деревостанів свіжого грабово-дубово-соснового сугруду
Розточчя / Ю.М.Дебринюк // Науковий вісник Укр.
держ. лісотех. ун-ту. – 1995. – Вип. 3.1. – С. 5-9.
13. Енергетичне використання біомаси лісів
України в умовах глобальних змін клімату / П.І. Лакида, Р.Д. Василишин, Л.М. Матушевич [та ін.] //
Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-
техн. праць. – 2009. – Вип. 19.14. – С. 18-22.
14. Зонн С.В. Почва как компонент лесного биогеоценоза / С.В.Зонн //Сб. научн. тр.: Основы лесной
биогеоценологии. – М.: Наука, 1964. – С. 372-457.
15. Калінін М.І. Застосування циклічного способу вирощування деревостанів з комбінованим
оборотом рубки на принципах лісозміни. Практичні
рекомендації / М.І. Калінін, Ю.М. Дебринюк. – Харків: УкрНДІЛГА, 1993. – 16 с.
– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 11.
Ю. М. Дебринюк. Концептуальні засади плантаційного лісовирощування в Україні 33
16. Колесниченко М.В. Биохимические взаимовлияния древесных растений : моногр. / Колесниченко М.В. – М.: Лесн. пром-сть, 1976. – 184 с.
17. Коржов В.Л. Значення біомаси дерев у процесі оптимізації енергетичного балансу України /
В.Л. Коржов // Наук. праці Лісівничої акад. наук
України : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 6. – С. 20-24.
18. Лакида П.І. Біопродуктивність лісів Львівщини та її динаміка : моногр. / П.І. Лакида, Г.С. Домашовець. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2009. – 235 с.
19. Лесные плантации (ускоренное выращивание ели и сосны): моногр. / [И.В. Шутов, Е.Л. Маслаков, И.А. Маркова и др.]; под ред. проф. И.В. Шутова. – М.: Лесн. пром-сть, 1984. – 248 с.
20. Модрина – перспективна порода для плантаційного лісовирощування / А.П. Гавриленко,
В.К. Орловський, В.О. Поляков [та ін.] // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 1996. –
Вип. 93. – С. 17-21.
21. Морозов В.А. Теоретические предпосылки
плантационного лесовыращивания / В.А. Морозов //
Сб. научн. тр. ВНИИЛМ: Лесохозяйственные
пути повышения продуктивности лесов БССР. –
М., 1985. – С. 3-10.
22. Плантаційне вирощування деревної сировини для потреб целюлозно-паперової та інших галузей
промисловості. Методичні рекомендації / [М.І. Ониськів, Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна та ін.]; за ред. д-ра с.-г.
наук проф. М.І. Ониськіва – К.: НАУ, 2003. – 53 с.
23. Рунов Е.В. Токсикоз темно-серых лесных
почв под дубовыми лесами лесостепной зоны /
Е.В. Рунов, С.В. Егорова // Почвоведение. – 1963. –
№ 12. – С. 71-79.
24. Соловій І.П. Аналіз світових тенденцій лісової політики у сфері плантаційного лісовирощування / І.П. Соловій, С.В. Перебора // Наук. вісник Нац.
лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2007. –
Вип. 33. – С. 18-24.
25. Фучило Я.Д. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування : моногр. /
Фучило Я.Д., Ониськів М.І., Сбитна М.В. – К.: Видво ННЦ ІАЕ, 2006. – 394 с.
26. Forest and energy. Key issues // FAO forestry
paper N154. – Rome: FAO UN. – 2008. – 56 p.
27. Global Forest Resources Assessment 2000,
Food and Agriculture Organization of the United
Nations, Rome. FAO, 2001/ Available from: http://
www.fao.org/forestry/fo/fra/index/jsp.
28. Kenney W.A. Multipurpose tree plantations
and the sustainability of energy biomass production //
J. Sustainable Forest. – 1993. – № 3. – P.105-119.
29. Neenan M., Lyons G., O’Brien T.C. Short rotation
forestry as a source of energy // Sol. World Forum. Proc.
Int. Sol. Energy Soc. Congr., Brighton, 23-28 Aug., 1981. –
Vol. 2. – Oxford e.a., 1982. – P. 1258-1262.
30. Sedjo R.A. Biotechnology’s potential contribution to global wood supply and forest conservation
(Discussion Paper 01-51). Washington, DC: Resources
for the Future. – 2001.
31. Thomasius V. Merkmale und Voraussetzungen
einer forstlichen Plantagenwirtschaft // Soz. Forstwirtsch. – 1979. – № 5. – S. 144‑146.
Опубліковано
2013-11-28