ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АГРОЛАНДШАФТАМИ ЛІСОМЕЛІОРАТИВНИМИ МЕТОДАМИ НА ЗАСАДАХ ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

  • Anatoliy Stadnyk Білоцерківський національний аграрний університет

Анотація

Розроблено теоретико-методологічні основи управління агроландшафтами лісомеліоративними методами на засадах збалансованого природокористування. Обґрунтовано положення системної агролісомеліорації на
ландшафтно-екологічній основі в контексті створення загальнодержавної
оптимізованої системи захисних лісових насаджень і лісів. Розроблено концепцію і методологію управління агроландшафтами лісомеліоративними
методами на засадах збалансованого розвитку та лісомеліоративне районування території України на фізико-географічній основі, з урахуванням
інтенсивності прояву вітрової та водної ерозії, що є ландшафтно-екологічною основою для створення оптимізованих систем захисних лісових насаджень різного цільового призначення.

Посилання

1. Висоцький Г.М. Лісні покриви і сітки СРСР /
Висоцький Г.М. – Академія наук УРСР. – К.: Вид-во
АН УРСР, 1940. – С. 26-32.
2. Довідник з агролісомеліорації / [Пастернак
П.С., Коптєв В.І., Недашківський О.М. та ін.].; під
ред. П.С. Пастернака. – [2-ге вид., перероб. і доповн.]. – К.: Урожай, 1988. – 286 с.
3. Защитное лесоразведение в СССР / [Абакумов Б.А., Бабенко Д.К., Бартенев И.М. и др.];
под ред. Е.С. Павловського. – М.: Агропромиздат,
1986. – 263 с.
4. Ивонин В.М. Лесные мелиорации ландшафтов: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. завед.] / Ивонин В.М. – Ростов на Дону: Изд-во СКНЦ
ВШ, 2001. – 188 с.
5. Концепція управління агроландшафтами /
[Ситник В.П., Безуглий М.Д., Заришняк А.С. та ін.];
під ред. О.І. Фурдичка. – К.: ТоВ «ДІА», 2008. – 15 с.
6. Павловский Е.С. Экологические и социальные проблемы агролесомелиорации / Павловський
Е.С. – М.: Агропроиздат, 1988. – 182 с.
7. Петров Н.Г. Ландшафтная агролесомелиорация / Петров Н.Г. – М.: Агропромиздат, 1996. – 167 с.
8. Пилипенко О.І. Системи захисту грунтів від
ерозії : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Пилипенко О.І., Юхновський В.Ю., Ведмідь М.М. – К.:
ТОВ. «КОВЦ Златояр», 2004. – 436 с.
9. Созінов О.О. Сучасні деградаційні процеси,
еколого-агрономічний стан та оцінка придатності сільськогосподарських земель для створення
екологічно чистих сировинних зоні господарств /
[Созінов О.О., Козлов М.В., Сердюк А.Г. та ін. ] //
Агроекологія і біотехнологія : зб. наук. пр. – 1998. –
Вип. 2. – С. 54- 65.
10. Стадник А.П. Лісомеліоративне районування України як ландшафтно-екологічна основа для
створення загальнодержавної оптимізованої системи захисних лісових насаджень / А.П. Стадник //
Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. –
2004. – Вип. 106. – С. 137-149.
11. Стадник А.П. Теория систем в агролесомелиорации при адаптивно-ландшафтном землепользовании / Материалы Международ. науч.-прак.
конф. «Агролесомелиорация: проблемы, пути их
решения, перспективы» // А.П. Стадник. – Волгоград: ВНИАЛМИ, 2001. – С. 171-173.
12. Стадник А.П. Концептуальні основи розвитку лісових меліорацій для оптимізації природних
ландшафтів в Україні / А.П. Стадник // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2000. –
Вип. 97. – С. 10-16.
13. Стадник А.П. Лісомеліоративне районування України як ландшафтно-екологічна основа для
створення загальнодержавної оптимізованої системи захисних лісових насаджень / А.П. Стадник //
Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. –
2004. – Вип. 106. – С. 137-149.
14. Стадник А.П. Создание общегосударственной оптимизированной системы защитных лесных
насаждений в Украине / Стадник А.П. // Сб. науч.
тр. Ин-та леса НАН Беларуси. – Гомель, 2001. –
С. 109-111.
15. Фурдичко О.І., Стадник А.П. Лісові меліорації як основний фактор стабілізації степових екосистем / О.І. Фурдичко, А.П. Стадник // Екологія та
ноосферологія. – 2008. – Том 19. – № 3-4. – С. 13-24.
Опубліковано
2020-04-10