ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У ВІДТВОРЕНИХ ПРИРОДНИМ ШЛЯХОМ ЛІСОСТАНАХ ЛЬВІВСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

  • Vasyl Mazepa Національний лісотехнічний університет України
  • Olga Krynytska Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: екологічні фактори, поступові рубки, лісостан, грабово-соснова судіброва.

Анотація

Наведено закономірності зміни основних екологічних факторів за 50-річний період у відтворених природним шляхом лісостанах Львівського Розточчя. Охарактеризовано видовий склад, проективне вкриття, трапляння та рясність трав’яного вкриття. Встановлено, що екологічні фактори у лісостанах змінюються залежно від складу та віку деревостану. Деревостани з перевагою дуба характеризуються
менш континентальним кліматом, ніж дубово-соснові деревостани. У лісостанах, відтворених природним шляхом, спостерігається підвищення показника змінності зволоження грунту із зростанням їх віку.
Виявлено зникнення за останніх 50 років окремих видів трав’янистих рослин у дубово-сосновому перестійному деревостані

Посилання

1. Бутейко О.І. Динаміка трав’яного вкриття на
стаціонарі / О.І. Бутейко // Лісівницькі дослідження
на Розточчі: зб. наук.-техн. праць. – Львів: Каменяр,
1972. – С. 48-58.
2. Воробъёв Д.В. Методика лесотипологических
исследований / Воробъёв Д.В. – К.: Урожай, 1967. –
386 с.
3. Горшенін М.М. Стаціонарні дослідження
впливу різних способів поступових рубок на умо- ви середовища, продуктивність деревостанів і лісо- відновлення / М.М. Горшенін // Лісівницькі дослі- дження на Розточчі: зб. наук.-техн. праць. – Львів:
Каменяр, 1972. – С. 14-24.
4. Дідух Я.П. Фітоіндикація екологічних факторів : моногр. / Я.П. Дідух, П.Г. Плюта. – К.: Наук.
думка, 1994. – 280 с.
5. Дідух Я.П. Біотопи лісової та лісостепової зон
України / Я.П. Дідух, Т.В. Фіцайло, І.А. Коротченко
[та ін.]. – К. : ТОВ «МАКРОС», 2011. – 288 с.
6. Доброчаева Д.Н. Определитель высших ра- стений Украины / Д.Н. Доброчаева, М.И. Котов,
Ю.Н. Прокудин [и др.]. – К.: Наук. думка, 1987. –
548 с.
7. Криницький Г.Т. Відтворення корінних деревостанів у грабово-соснових судібровах природним шляхом / Г.Т. Криницький, О.Г. Криницька,
В.Г. Мазепа // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і
природокористування України. − 2010. – Вип. 152. –
Ч. 2. – С. 36-43.
8. Лавров В.В. Системний підхід як методологічна основа для оцінки і зменшення загроз біо- різноманіттю (лісові екосистеми) / В.В. Лавров //
Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України; відп. ред. О.В. Дудкін. – К.: Хімджест,
2003. – С. 156-272.
9. Мозолевская Е.Г. Методы лесопатологического обследования очагов стволовых вредителей и
болезней леса / Мозолевская Е.Г., Катаев О.А., Соколова Э.С. – М.: Лесн. пром-сть, 1984. – 152 с.
10. Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологиче- ских факторов в подзоне хвойно-широколиствен- ных лесов / Цыганов Д.Н. – М.: Наука, 1983. – 198 с.
Опубліковано
2019-12-26