ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ ПОРІД У БУКОВИХ ПРАЛІСАХ ВЕЛИКОБЕРЕЗНЯНЩИНИ

  • Volodymyr Lavnyy Національний лісотехнічний університет України
  • Maryna Sayats Ужанський національний природний парк
Ключові слова: букові праліси, природне поновлення, Українські Карпати, лісознавство.

Анотація

Досліджено вплив розміру «вікон» у наметі букових пралісів на природне поновлення деревних порід на
території Великоберезнянського району (Закарпатська область). Проаналізовано видовий склад та висотну структуру самосіву і підросту залежно від розміру «вікон». Кількість «вікон» на 1 га змінювалася
від одного до п’яти, а їх сумарна площа – від 117 м2
до 4138 м2
. Загалом на 10 пробних площах було зафіксовано 23 «вікна». Середня площа «вікна» становила 510 м2
. Кількість самосіву і підросту деревних порід
на окремих «вікнах» становила від 2810 шт./га до 72663 шт./га. Частка бука лісового у складі підросту
на окремих «вікнах» змінювалася від 6,2% до 98,7%. Бук домінував на десяти «вікнах» з 23-х досліджених,
а у дев’ятьох «вікнах» переважав клен-явір. Окрім них, у складі самосіву і підросту на пробних площах
ще траплялися клен гостролистий, ясен звичайний, ялиця біла, в’яз гірський і черешня. За висотою переважала дрібна фракція підросту (<50 см), її частка коливалася в окремих «вікнах» від 13,5 до 94,0% від
загальної кількості підросту.

Посилання

1. Гамор Ф.Д. Праліси Закарпаття. Інвентаризація
та менеджмент : моногр. / Ф.Д. Гамор, П. Фейн. – Ра- хів: Карпатський біосферний заповідник, 2008. – 86 с.
2. Заяць М. Букові праліси – об’єкт всесвітньої
природної спадщини ЮНЕСКО / Матеріали міжнар.
наук.-практ. конф. «Основні причини знеліснення
та деградації лісів в Україні» : [Косів, 20-22 вересня
2009 р.] // М. Заяць, В. Лавний. – Львів: «Друкарські куншти», 2010. – С. 174-178.
3. Лавний В.В. Стратегія природоохоронного
менеджменту пралісових екосистем в Українських
Карпатах / В.В. Лавний // Зелені Карпати. – 2008. –
№ 1-2. – С. 33-35.
4. Лавний В.В. Об’єкт світової природної спадщини / В.В. Лавний, Б. Коммармот // Лісовий і мисливський журнал. – 2010. – № 2. – С. 25.
5. Лавний В.В. Праліси Закарпаття – світова цінність, що потребує державної охорони / В.В. Лавний,
М.В. Заяць // Наук. праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 5. – С. 71-74.
6. Парпан Т.В. Структура і відновлення ялиново-ялицево-букових пралісів Українських Карпат /
Т.В. Парпан // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України
: зб. наук.-техн. праць. – 2010. − Вип. 20.9. – С. 60-66.
7. Ужанський національний природний парк.
Поліфункціональне значення: моногр. / [Стойко
С.М., Гадач Е., Тасєнкевич Л.О. та ін.]; під. ред.
С.М. Стойка. – Львів: Меркатор, 2007. – 306 с.
8. Шпарик Ю.С. Динаміка природного відновлення букового пралісу / Ю.С. Шпарик, А. Бюргі, Б.
Коммармот, Д.Д. Сухарюк // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2008. –
Вип. 18.2. – С. 45-51.
9. Broggi M. Eindrücke von einer Reise in BuchenUrwälder der Ostkarpaten (Polen und Ukraine) / M.
Broggi, R. Buffi // Schweiz. Z. Forstwes. – Jg. 146. –
1995. – № 3. – S. 207-216.
10. Commarmot B. Inventory of the Largest
Primeval Beech Forest in Europe. A Swiss-Ukrainian
Scientific Adventure / B. Commarmot, U.-B. Brändli,
F. Hamor, V. Lavnyy. – Birmensdorf, Swiss Federal
Research Institute WSL; Lviv, Ukrainian National
Forestry University; Rakhiv, Carpathian Biosphere
Reserve. – 2013. – 69 p.
11. Commarmot B. Natural Forests in the Temperate
Zone of Europe – Values and Utilisation / В. Commarmot,
F.D. Hamor. – Birmensdorf : WSL, 2005. – 485 p.
12. Drössler L. Canopy gaps in two virgin beech
forest reserves in Slovakia / L. Drössler, B. von Lüpke //
J. For. Sci. – 2005. – Is. 51. – P. 446-457.
13. Drössler L. Stand structure, regeneration and
site conditions in two virgin beech forest reserves in
Slovakia / L. Drössler, B. von Lüpke // Allg. Forst.
Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць
112 2. Лісознавство та лісівництво
Jagdzt. – 2007. – Is. 178. – P. 121-135.
14. Kenderes K. Natural gap dynamics in a Central
European mixed beech-spruce-fir old-growth forest /
K. Kenderes, K. Kral, T. Vrska, T. Standovar // Eco.
Sci. – 2009. – Is. 16. – P. 39-47.
15. Korpel S. Die Urwälder der Westkarpaten /
Korpel S. – Stuttgart, Jena, New York: Gustav Fischer,
1995. – 310 S.
16. Kucbel S. Canopy gaps in an old-growth firbeech forest remnant of Western Carpathians / S. Kucbel, P. Jaloviar, M. Saniga [et al.] // Eur. J. For. Res. –
2010. – Is. 129. – P. 249-259.
17. Lavnyy V. Forschung in den Urwäldern Transkarpatiens – Welche Erkenntnisse sind für den naturnahen Waldbau in Mitteleuropa nutzbar? / V. Lavnyy, J. Willig // Нessisches Naturwaldforum Buche. –
2011. – S. 33-39.
18. Lavnyy V. Windthrows and Natural Regeneration
of Trees in the Uholka Forest District / V. Lavnyy / Swiss
Federal Research Institute WSL, 2013: International
Conference Primeval Beech Forests Reference Systems
for the Management and Conservation of Biodiversity,
Forest Resources and Ecosystem Services. June 2nd to
9th, 2013, Lviv, Ukraine. Abstracts. – Р. 111.
19. Leibundgut H. Europäische Urwälder der
Bergstufe / Leibundgut H. – Bern, Stuttgart: Haupt,
1982. – 308 s.
20. Parpan V.I. The hypothesis of the pulsed
dynamics of virgin beech forests / V.I. Parpan, S.N.
Sannikov, T.V. Parpan // Russian Journal of Ecology. –
2009. – Vol. 40. – Р. 466-470.
21. Rugani T. Gap Dynamics and Structure of Two
Old-Growth Beech Forest Remnants in Slovenia / T.
Rugani, J. Diaci, D. Hladnik // PLOS ONE 8: e52641.
22. Zeibig A. Gap disturbance patterns of a Fagus
sylvatica virgin forest remnant in the mountain vegetation
belt of Slovenia / A. Zeibig, J. Diaci, S. Wagner // For.
Snow Landsc. Res. – 2005. – Is. 79. – P. 69-80.
23. Zlatnik A. Prozkum přirodzených lesů na
Podkarpatské Rusi. Dil prvni: Vegetace a stanoviště
reservace Stužica, Javornik a Pop Ivan / Zlatnik A. //
Sbornik Výzk. Ust. Zeměděl. – Praha, 1938. – 644 s.
24. Zlatnik A. Studie o státnich lesich na Podkarpatské Rusi. Dil prvni. Přispěvky k dějinam státnich
lesu a lesníctví na Podkarpatské Rusi / Zlatnik A. //
Sbornik Výzk. Ust. Zeměděl. – Praha, 1934. – 109 s.
Опубліковано
2019-12-26