ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ МОДРИНИ У НАСАДЖЕННЯХ ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

  • Iurii Debryniuk Національний лісотехнічний університет України
  • Yurii Veremchuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: модрина, маса однорідних партій насіння, посівні якості насіння, класи якості насіння.

Анотація

Вивчено посівні якості однорідних партій насіння Larix Mill. – чистоту, масу 1000 насінин, схожість,
енергію проростання, зараження фітопатогенами за результатами аналізу середніх зразків Львівською
державною зональною лісонасінною інспекцією впродовж 1990-2012 рр.
Встановлено, що у лісових насадженнях Західного регіону посівні якості насіння модрини загалом є
високими. Середнє значення технічної схожості насіння породи становить 31,6-37,3% з чіткою тенденцією до зниження схожості впродовж досліджуваного періоду. Серед 773 однорідних партій насіння I,
II і III класів якості розподіляється таким чином: 40, 37 і 21%; некондиційне насіння серед досліджених
однорідних партій займає лише 2%.

Посилання

1. Боберський Ю.Ю. Впровадження модрини
європейської в ліси Карпат / Ю.Ю. Боберський //
Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооброб. пром-сть. –
1978. – № 4. – С. 8-9.
2. Горошко М.П. Поширення різних видів модрини у штучних насадженнях Західного Лісостепу України / М.П. Горошко, В.М. Савчин // Наук.
вісник нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн.
праць. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 12-17.
3. Дебринюк Ю.М. К вопросу о всхожести семян Larix decidua Mill. и Larix eurolepis Henry как
ценных интродуцированных видов в Западной Лесостепи Украины // Материалы ХV Международной
научной конференции 13-15 сентября 2012 г. «Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных
растений» / Ю.М. Дебринюк, П.П. Прыдка. – Красноярск: ФГБОУ ВПО «СибГТУ», 2012. – С.41-44.
4. Дебринюк Ю.М. Плантаційне лісовирощування: екологічні, технологічні та лісівничі аспекти /
Ю.М. Дебринюк, І.П. Соловій // Наук. праці: Лісівнича академія наук України. – Львів: РВВ НЛТУ
України, 2012. – Вип. 10. – С. 48-53.
5. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові насадження як об’єкти невичерпного виробництва енергетичної біомаси / Ю.М. Дебринюк // Лісівництво і
агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2009. – Вип.
116. – С. 170-178.
6. Дебринюк Ю.М. Ріст і продуктивність модрини у лісових культурах Західного Лісостепу /
Ю.М. Дебринюк // Наук. праці Лісівничої акад. наук
України. – 2002. – Вип. 1. – С. 76-83.
7. Дебринюк Ю.М. Розповсюдження модрини
у лісових насадженнях України / Ю.М. Дебринюк,
С.О. Белеля // Наук. праці: Лісівнича академія наук
України. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – Вип.
10. – С. 55-65.
8. Дебринюк Ю.М. Технологічні аспекти створення і вирощування плантаційних лісових культур
Larix decidua Mill. у західному регіоні України /
Ю.М. Дебринюк // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2010. –
Вип. 152. – С. 199-210.
9. Логгинов В.Б. Интродукционная оптимизация лесных культурценозов : моногр. / В.Б. Логгинов. – К.: Наук. думка, 1988. – 164 с.
10. Нікітін К.Є. Модрина як швидкоростуча і
цінна порода на Україні / К.Є. Нікітін // Наук. пр.
УСГА. – 1971. – № 47. – С. 54-59.
11. Пешко В.С. Лиственница в культурах западных областей Украинской ССР : автореф. дис. на
соиск. науч. степени. канд. с.-х. наук / В.С. Пешко. –
Харьков, 1965. – 24 с.
12. Antosiewicz Z. Nasiennictwo. Poradnik Leśnika. – Warszawa : SITLiD, PWRiL, 1970.
Опубліковано
2019-12-26