МОРОЗОСТІЙКІСТЬ ПЕРСПЕКТИВНИХ КУЛЬТИВАРІВ РОДУ PHILADELPHUS L. В УМОВАХ МІСТА КИЄВА

  • Serhiy Kovalevskiy Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Oleg Kytayev Інститут садівництва Національної аграрної академії наук України
  • Svitlana Kostenko Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: морозостійкість, жасмин, пагони, проморожування, індекс ушкодження.

Анотація

Наведено результати дослідження морозостійкості тканин пагонів та генеративних бруньок культиварів роду Philadelphus L. в умовах вимушеного спокою. Встановлено, що у досліджуваних культиварів,
які зростають в осередках культурної дендрофлори м. Києва найстійкішою до низьких температур була
середня частина пагону у міжвузлі, менш стійкими виявилися верхня частина пагона та тканини біля
бруньки і брунька. Всі досліджувані культивари роду Philadelphus L. виявились морозостійкими і лише за
температури -30°С відбувається пошкодження однорічних пагонів, зокрема їх бруньок, що може вплинути на подальшу декоративність цих гарноквітучих кущів.

Посилання

1. Вехов Н.К. Жасмин / Вехов Н.К. – М. : Московський рабочий, 1952. – 56 с.
2. Вивчення морозостійкості плодових порід
лабораторним методом прямого проморожування /
Д.В. Потанін, В.В. Грохольський, О.І. Китаєв [та
ін.] // Садівництво. – 2005. – Вип. 56. – С. 170-180.
3. Виклюк М. Результати інтродукції деяких
деревних екзотів за умов Буковини / М. Виклюк,
Л. Бляхарська // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – 2004. – Вип. 36. – С. 240-245.
4. Долгова Л.Г. Зміна вмісту розчинних білків
у річному циклі у інтродуцентів – представників
p. Philadelphus L. / Л.Г. Долгова, О.О. Вербицька //
Питання біоіндикації та екології. – 2009. – Вип. 14. –
№ 2. – С. 62-69.
5. Лабораторні та польові методи визначення
морозостійкості плодових порід і культур (методичні рекомендації) // М.О. Бублик, Т.І. Патика, О.І. Китаєв [та ін.]. – К. : ІС НААН, 2013. – 26 с.
6. Лиховид Н.И. Красивоцветущие и красиволиственные древесные растения в дендрарии Хакасии / Н.И. Лиховид, Г.Н. Гордеева // Автохтонні
та інтродуковані рослини. – 2012. – Вип. 8. –
С. 105-109.
7. Лоскутов Р.И. Цветение декоративних растений в дендрарии института леса им. В.Н. Сукачева
СО РАН (г. Красноярск) / Р.И. Лоскутов // Вестник
КрасГАУ. – 2011. – №5. – С. 16-20.
8. Пасичный А.П. Анализ процесса льдообразования в тканях разных по морозоустойчивости
древесных растений / А.П. Пасичный, И.Д. Пономарева, Г.В. Цепков // Физиология и биохимия культурных растений. – 1980. – Т. 12. – №5. – С. 548-553.
9. Соловьева М.А. Методы определения зимостойкости плодовых культур / М.А. Соловьева. –
Л. : Гидрометеоиздат, 1982. – 36 с.
10. Счепіцька Т.С. Біологічні особливості видів
родини Hydrangeaceae Dum. у зв’язку з інтродукцією у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук :
спец. 03.00.05 “Ботаніка” / Т.С. Счепіцька. – Київ,
2000. – 23 с.
11. Этапы создания и анализ особенностей
ассортимента декоративных древесных растений
для оптимального озеленения урбанизированных территорий Кольского Севера / О.Б. Гонтарь,
Е.А. Святковская, Н.Н. Тростнюк [и др.] // Вестник
МГТУ. – 2001. – Т. 14. – №3. – С. 577-582.
12. Jurševska G. Invasive tree taxa in major
dendrological plantations in Jelgava district / G. Jurševska // Acta Biol. Univ. Daugavp. – 2007. – V. 7 (2). –
P. 149-158.
Опубліковано
2019-12-26