ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ ТЕХНОЕДАФОТОПІВ СМІТТЄЗВАЛИЩ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПРИРОДНІ ФІТОМЕЛІОРАТИВНІ ПРОЦЕСИ

  • Vasyl Popovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: температурний режим, сміттєзвалище, полігон твердих побутових відходів, фітомеліорація.

Анотація

Досліджено температурний режим техноедафотопів Львівського міського сміттєзвалища в ранній
весняний період. Дослідження поділено на дві частини – встановлення температурного режиму у зоні
впливу сміттєзвалища та встановлення температурного режиму на бічних поверхнях і вершині сміттєзвалища. Найнижчим температурний режим виявився на вершині сміттєзвалища із південного боку
поблизу водойм із кислим гудроном. Температурний режим із максимальними температурами притаманний вершині сміттєзвалища із північного та західного боків. Встановлено, що температурний режим
із значеннями +10-11°С є найбільш прийнятним для розвитку деревно-чагарникової рослинності у зоні
впливу та на поверхні сміттєзвалищ на початку вегетаційного періоду.

Посилання

1. Глушанкова И. С. Очистка фильтрационных вод полигонов захоронения твердых бытовых
отходов на различных этапах жизненного цикла :
автореф. дисс. на соиск. уч. степени доктора техн.
наук : спец. 05.23.04 - водоснабжение, канализация,
строительные системы охраны водных ресурсов /
И.С. Глушанкова. – М., 2004. – 47 с.
2. Думбляускас А. Исследование степени осу- шения гончарным дренажем молодых фруктовых
садов в условиях Литовской ССР : автореф. дисс. на
соиск. уч. степени канд. техн. наук : спец. 06.01.02 /
А. Думбляускас. – Минск, 1966. – 22 с.
3. Кучерявий В.П. Фітомеліорація : підручник
[для студ. вищ. навч. закл.] / Кучерявий В.П. – Львів:
Світ, 2003. – 540 с.
4. Мищенко З.А. Сельскохозяйственная оценка
климата различных почв на территории Украины
/ З.А. Мищенко, Н.В. Кирнасовская // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2002. – Вип. 44. –
С. 117-124.
5. Смилга Х.А. Температурный режим дрени- рованых глинистых дерново-глеевых почв Лубан- ской низменности Латвийской ССР / Х.А. Смилга,
О.К. Упитис, Х.П. Упите // Почвоведение. – 1984. –
№3. – С. 63-66.
6. Снітинський В.В. Ґрунтознавство з основами
агрохімії та геоботаніки : навч. посібн. [для студ.
вищ. навч. закл.] / В.В. Снітинський, В.Ф. Якобенчук. – [вид. 2-ге, перероб. та доп.]. – Львів: Аверс,
2006. – 312 с.
– Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 11.
В.В. Попович. Температурний режим техноедафотопів сміттєзвалищ та його вплив... 171
7. Черненок В.Я. Опыт применения глубокого закрытого дренажа при осушении торфяников /
В.Я. Черненок // Гидротехника и мелиорация. –
1966. – № 1. – С. 19-24.
8. Шкинкис Ц. Н. Проблемы гидрологии дренажа /
Шкинкис Ц.Н. – Л. Гидрометеоиздат, 1974. – 203 с.
Опубліковано
2019-12-26