ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ

  • Volodymyr Holubet’s Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: тертя, зношування, корозія, технологія, зміцнення поверхневе, покриття захисні.

Анотація

Охарактеризовано процеси тертя, зношування і корозії, які впливають на працездатність натурних
виробів під час експлуатації. Акцентовано увагу на поверхневому зміцненні деталей машин, різального
інструменту, технологічного оснащення, оскільки несуча здатність цих виробів залежить від одночасної
дії механічних навантажень і робочих середовищ. Наведено приклади технологічних підходів для підвищення ресурсу роботи обладнання лісового комплексу шляхом хіміко-термічної і термомеханічної обробки, електроіскрового легування, нанесення на поверхню виробів дифузійних, евтектичних і йонно-плазмових покрить.

Посилання

1. Словарь-справочник по трению, износу и
смазке деталей машин / В.Д. Зозуля, Е.Л. Шведков,
Д.Я. Ровинский, Є.Д. Браун. – [Отв. ред. И.М. Федорченко. – 2-е изд., перераб. и доп.]. – К.: Наук.
думка, 1990. – 264 с.
2. Трибологія: підруч. [для студ. вищ. навч.
закл.] / М.В. Кіндрачук, В.Ф. Лабунець, М.І. Пашечко, С.В. Корбут. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту
«НАУ-друк». – 2009. – 392 с.
3. Голубець В.М. Технологічні методи поверхневого зміцнення металічних конструкційних ма-
Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць
196 8. Лісова інженерія: техніка, технологія, довкілля
теріалів: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] /
Голубець В.М. – Львів: ВТФ «Друксервіс», 2000. –
178 с.
4. Похмурський В.І. Розвиток досліджень
у галузі корозії матеріалів в Україні / Похмурський В.І. – Львів: ФМІ НАН України. – 2010. – 44 с.
5. Карпенко Г.В. Про фізико-хімічну механіку
металів: моногр. / Карпенко Г.В. – К.: Наук. думка,
1973. – 176 с.
6. Похмурский В.И. Повышение долговечности деталей машин с помощью диффузионных покрытий: моногр. / Похмурский В.И., Далисов В.Б.,
Голубец В.М. – К.: Наук думка, 1980. – 188 с.
7. Кірик М.Д. Технологічні основи підвищення
стійкості проти спрацювання дереворізального інструменту з високовуглецевих та низьколегованих
інструментальних сталей: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.05.07 «Машини і технологія лісовиробничого комплексу» /
М.Д. Кірик. – Львів, 1996. – 38 с.
8. Рудь А.Є. Підвищення експлуатаційних характеристик відцентрових стружкових верстатів зміцненням їх бил високошвидкісним тертям: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец.
05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт» / А.Є. Рудь. – Львів, 2010. – 17 с.
9. Голубец В.М. Износостойкие покрытия из
эвтетики на основе системы Fe-Mn-C-B: моногр. /
Голубец В.М., Пашечко М.И. – К.: Наук думка,
1989. – 160 с.
10. Голубец В.М. Долговечность эвтектических
покрытий в коррозионных средах : моногр. / Голубец В.М. – К.: Наук думка, 1990. – 120 с.
11. Пашечко М.И. Формирование и фрикционная стойкость эвтектических покрытий: моногр. /
Пашечко М.И., Голубец В.М., Чернец М.В. – К.:
Наук думка, 1993. – 344 с.
12. Гасій О.Б. Розробка евтектичних електродів
для електроіскрового зміцнення деталей машин і
оснащення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. техн. наук: спец. 05.02.01 – матеріалознавство
в машинобудуванні / О.Б. Гасій. – Львів, 1993. – 16 с.
13. Голубець В.М. Захисні властивості і зносостійкість вакуумних йонно-плазмових покриттів:
моногр. / Голубец В.М., Гасій О.Б., Щуйко Я.В. –
Львів: ВТФ «Друксервіс», 2008. – 104 с.
14. Степанишин В.І. Розробка жаростійких покрить для підвищення експлуатаційних характеристик тугоплавких металів: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.01 «Матеріалознавство в машинобудуванні» / В.І. Степанишин. – Львів, 1994. – 20 с.
Опубліковано
2019-12-26