ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КЛАСИФІКАТОРА ВТОРИННИХ ДЕРЕВИННИХ РЕСУРСІВ

  • Serhiy Gayda Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: відходи деревини, залишки деревини, класифікація, класифікатор вторинних деревинних ресурсів, вживана деревина, кодування, ідентифікація відходів.

Анотація

Проаналізовано вторинні деревинні ресурси (ВДР) – від лісозаготівель та деревооброблення до завершеного терміну використання готових виробів (вживана деревина (ВЖД)). Розроблено класифікатор вторинних деревинних ресурсів (КВДР). Визначено об’єкти класифікації, основні принципи побудови
КВДР та його структуру. Запропоновано структуру кодування та правила ідентифікації ВДР за всіма
стадіями життєвого циклу продукції – вхідними компонентами, виробничо-технологічними процесами
та кінцевою продукцією, яка задовольняє вимоги до класифікації, встановлені у міжнародних стандартах. Аргументовано, що структура класифікатора дає змогу здійснювати аналіз та оцінку повноти класифікаційних угруповань ВДР. Подано перелік класифікаційних груп ВДР, які утворюються у сировинних
та обробних галузях економіки. Обґрунтовано, що класифікатор ВДР може забезпечувати інформаційне
підтримування вирішення широкого кола питань державного управління відходами та використання ресурсів на базі системи обліку та звітності.

Посилання

1. Гайда С.В. Розроблення технології виробництва паливних гранул на основі енергетичного
потенціалу вживаної деревини / С.В. Гайда // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. –
2013. – Вип. 23.14. – С. 83-93.
2. Гайда С.В. Розроблення класифікатора вживаної сировини / С.В. Гайда, В.М. Максимів, Т.Ю. Туниця // Ліс. госп-во, ліс., папер. та деревооб. пром-сть
: міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України. –
2008. – Вип. 34. – С. 46-58.
3. Гайда С.В. Залишки деревини та деревина після
споживання. Класифікація. Терміни та визначення /
С.В. Гайда, В.М. Максимів, О.А. Кійко, О.Б. Ференц //
Договір № 08.24-11-1 : проект міжнародного стандарту ISO. – Львів: НЛТУ України. – 2013. – 53 с.
4. Державний класифікатор України. Класифікатор відходів ДК 005-96 / Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації :
наказ Держстандарту України № 89 від 29.02.1996
(із змінами, внесеними згідно з Документом № 252
від 30.03.2000).
Опубліковано
2019-12-26