ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ 50-РІЧНИХ СТАЦІОНАРНИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЛІСОГІДРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КАРПАТАХ

  • Vasyl Oliynyk Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: стік води, паводки, водозбирання, лісистість, деревостан, рубання головного користування, зруб, молодняк.

Анотація

Наведено підсумки багаторічних досліджень впливу букових і ялинових гірських лісів на формування стоку води. Оцінено зміни гідрологічного режиму елементарних водозборів під впливом різних способів рубань головного користування. З'ясовано динаміку стоку води внаслідок розвитку молодняків. Встановлено, що формування гідрологічного значення карпатських лісів залежить від висотно-типологічних умов гірської системи, кліматичних, метеорологічних і ґрунтово-рельєфних факторів, складу й віку деревостанів, лісистості водозборів, способів і обсягів головних рубань, а також термінів відновлення стокорегулювальних властивостей лісових екосистем після господарського втручання.

Посилання

1. Голояд Б.Я. Еколого-технічні основи захисту ґрунтів від ерозії в горах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 11.00.11 / ІФДТУНГ. – Івано-Франківськ, 1994. – 36 с.
2. Голояд Б.Я. Екологічні основи захисту гірсько-лісових басейнових екосистем від шкідливих екзогенних процесів в Українських Карпатах / Б.Я. Голояд, І.І. Бойчук. – Івано-Франківськ, 2001. – 290 с.
3. Горшенин Н.М. Влияние сплошных рубок леса на режим речного стока в горных условиях Карпат / Н.М. Горшенин // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1959. – № 11. – С. 90-97.
4. Горшенин Н.М. Эрозия горных лесных почв и борьба с ней / Н.М. Горшенин. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1974. – 128 с.
5. Дьяков В.Н. Особенности эрозионных процессов при лесозаготовительных работах в Карпатах / В.Н. Дьяков // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Вид-во "Урожай". – 1972. – Вып. 31. – С. 78-83.
6. Дьяков В.Н. Влияние состава насаждений на водный режим горных почв Карпат / В.Н. Дьяков // Лесоведение. – 1976. – № 1. – С. 11-17.
7. Голубець М.А. Екологічний потенціал наземних екосистем / за ред. М.А. Голубця. – Львів : Вид-во "Поллі", 2003. – 180 с.
8. Калуцький І.Ф. Стихійні явища в гірсько-лісових умовах Українських Карпат (вітровали, паводки, ерозія ґрунту) / І.Ф. Калуцький, В.С. Олійник. – Львів : Вид-во "Камула", 2007. – 240 с.
9. Киселевский-Бабинин Р.Г. Гидрологические особенности бурых лесных почв под насаждениями разного возраста в зоне дубово-буковых лесов Карпат // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Вид-во "Урожай". – 1965. – Вып. 13. – С. 151-160.
10. Киселевский-Бабинин Р.Г. Противоэрозионные особенности горно-лесных почв Украинских Карпат // Лесоводство и агролесомелиорация. – К. : Вид-во "Урожай". – 1968. – Вып. 15. – С. 147-155.
11. Кульчицкий-Жигайло И.Е. Водоохранно-защитная роль леса в бассейнах рек Украинских Карпат и ведение хозяйства по водосборам : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. с.-х. наук: спец. 06.03.03 / УкрНИИЛХА. – Харьков, 1989. – 19 с.
12. Молчанов А.А. Гидрологическая роль леса / А.А. Молчанов. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 488 с.
13. Молчанов А.А. Влияние леса на окружающую среду / А.А. Молчанов. – М. : Вид-во "Наука", 1973. – 360 с.
14. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии. – К. : Вид-во "Урожай", 1987. – 560 с.
15. Олийник В.С. Водорегулирующая роль еловых лесов Украинских Карпат : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук: спец. 06.03.03 / УкрНИИЛХА. – Харьков, 1983. – 22 с.
16. Олійник В.С. Водоохоронно-захисна роль гірських лісів Українських Карпат, її антропогенні зміни та шляхи оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.03.03. – Львів : Вид-во НЛТУ України, 2008. – 40 с.
17. Поляков А.Ф. Влияние главных рубок на почвозащитные свойства буковых лесов / А.Ф. Поляков. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1965. – 176 с.
18. Поляков А.Ф. Водорегулирующая роль горных лесов Карпат и Крыма и пути оптимизации при антропогенном воздействии / А.Ф. Поляков. – Симферополь, 2003. – 220 с.
19. Уваров Л.А. Особенности формирования основных составляющих водного баланса в зоне еловых лесов Горган в Украинских Карпатах : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук: спец. 06.03.03. – К. : Изд-во УСХА, 1973. – 26 с.
20. Чубатий О.В. Захисна роль Карпатських лісів / О.В. Чубатий. – Ужгород : Вид-во "Карпати", 1968. – 136 с.
21. Чубатий О.В. Водоохоронні гірські ліси / О.В. Чубатий. – Ужгород : Вид-во "Карпати", 1972. – 120 с.
22. Чубатий О.В. Гірські ліси – регулятори водного режиму / О.В. Чубатий. – Ужгород : Вид-во "Карпати", 1984. – 104 с.
23. Шпак И.С. Влияние леса на водный баланс водосборов / И.С. Шпак. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1968. – 284 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО