АСПЕКТИ ТАКСАЦІЇ ФІТОМАСИ СМЕРЕКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ БАСЕЙНУ ЧЕРЕМОШУ В СИСТЕМІ РАЦІОНАЛЬНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

  • Dmytro Karabchuk Національний лісотехнічний університет України
  • Myroslav Horoshko Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: природні смерекові деревостани, лісосіка, модельне дерево, біологічна продуктивність, надземна фітомаса, депонований вуглець, біоенергетичний потенціал.

Анотація

Проаналізовано частину результатів досліджень біологічної продуктивності надземної фітомаси дерев і деревостанів (без врахування фітомаси пня) смереки європейської (Picea abies [L.] Karst.), які досягли віку рубань і ростуть у природних насадженнях басейну річки Черемош на території Українських Карпат. Розглянуто питання оцінки депонованого вуглецю та біоенергетичного потенціалу деревостанів на лісосіках, а також тієї частини, яка залишається не використаною після проведених головних рубань. Дослідження базуються на таксаційних об'ємно-вагових показниках модельних дерев залежно від їх "соціального" статусу в насадженні, діаметра на висоті грудей, типу лісу і висоти н.р.м.

Посилання

1. Біологічна продуктивність смерекових лісів / за ред. М.А. Голубця й К.А. Малиновського. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1975. – 239 с.
2. Генсирук С.А. Ельники Восточных Карпат / С.А. Генсирук. – Львов : Типография Львовского Полиграфического Техникума, 1957. – 128 с.
3. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат / М.А. Голубец. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1978. – 264 с.
4. Горошко М.П. Аналіз структури надземної фітомаси високогірного смеречника / М.П Горошко, Д.Ю Карабчук // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – Сер.: Лісівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 2002. – Вип. 50. – С. 260-264.
5. Гриник Г.Г. Продуктивність мішаних ялиново-буково-ялицевих деревостанів в Бескидах / Г.Г. Гриник // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.10. – С. 55-62.
6. Ґадов К. Моделювання параметрів крони дерев в Українських Карпатах / К. Ґадов, М.П. Горошко, М.М. Король // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 264 272.
7. Дылис Н.В. Фитомаса лесных биогеоценозов Подмосковья / Н.В. Дылис, Л.М. Носова. – М. : Вид-во "Наука", 1977. – 144 с.
8. Ільків І.С. Використання просторових показників крон для оцінки намету букових лісостанів Бескидів / І.С. Ільків // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 26. – С. 15-18.
9. Каганяк Ю.Й. Динамічні зміни значень компонентів фітомаси модриново-дубових культур в умовах заходу України / Ю.Й. Каганяк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2099. – Вип. 9.7. – С. 80-82.
10. Карабчук Д.Ю. Структура компонентів фітомаси смереки європейської на ділянці лісу в підніжжі Чорногірського хребта Українських Карпат / Д.Ю. Карабчук, М.П. Горошко // Збірник доповідей студентської науково-технічної конференції УкрДЛТУ. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1998. – Том 1. – С. 38-40.
11. Карабчук Д.Ю. Производительность еловых древостоев за компонентами надземной фитомассы в верхней части бассейна реки Ч. Черемош Украинских Карпат / Д.Ю. Карабчук, М.П. Горошко // Лес, наука, молодежь : матер. научн. конф. молодых ученых. – Гомель : Институт леса НАН Беларуси. – 1999. – Том 1. – С. 63-65.
12. Карабчук Д.Ю. Тенденції в зміні щільності гілок 1-го порядку Picea abies (L.) Karst / Д.Ю. Карабчук, М.П. Горошко // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2099. – Вип. 9.12. – С. 86-89.
13. Карабчук Д.Ю. Про мінливість фітомаси деревної зелені ялини звичайної / Д.Ю. Карабчук // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.4. – С. 50-54.
14. Козирацький Л.А. Відтворення і раціональне використання недеревної рослинності лісів / Л.А. Козирацький. – К. : Вид-во "Урожай", 1975. – 88 с.
15. Колосок О.М. Продуктивність і структура фітомаси штучних лісостанів ялини звичайної в Українських Карпатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.02 "Лісова таксація та лісовпорядкування" / О.М. Колосок; Націон. аграр. ун-т. – К., 2002. – 20 с.
16. Лакида П.І. Методичні аспекти оцінки річного стоку вуглецю в лісових насадженнях / П.І. Лакида // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – Сер.: Лісівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 1998. – № 8. – С. 221 227.
17. Лакида П.І. Фітомаса лісів України / П.І. Лакида. – Тернопіль : Вид-во "Збруч", 2002. – 256 с.
18. Ліси України в контексті вирішення глобальних екологічних та енергетичних проблем / П.І. Лакида // Біоресурси планети: соціальні, біологічні, продовольчі та енергетичні проблеми : матер. конф. – К. : Вид-во НАУ, 3-7 листопада 2008 р. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.garmonia.nauu. kiev.ua/presentation1/Lakuda.ppt
19. Міжнародна біологічна програма ЮНЕСКО. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.national academies.org/archives/International_Biological_Program.html
20. Парпан В.І. Паводкорегулювальна роль гірських лісів Карпат та шляхи їх оптимізації / В.І. Парпан, В.С. Олійник // Науковий журнал: Екологія та ноосферологія. – Дніпропетровськ. – 2009. – Т. 20, № 1 2. – С. 121-126.
21. Усольцев В.А. Моделирование структуры и динамики фитомассы древостоев / В.А. Усольцев. – Красноярск : Изд-во Красоярского ун-та, 1985. – 192 с.
22. Усольцев В.А. Биоэкологические аспекты таксации фитомассы деревьев / В.А. Усольцев. – Екатеринбург, 1997. – 559 с.
23. Цурик Е.И. Совершенствование таксации лесов Карпат и оценка ефективности их использования. Авторский обзор научных работ / Е.И. Цурик. – Львов : Изд-во ЛЛТИ, 1991. – 136 с.
24. Чернявський М.В. Наближене до природи лісівництво в Українських Карпатах / М.В. Чернявський, Р. Швіттер, Р.В. Ковалишин та ін. – Львів : ЛА Піраміда, 2006. – 88 с.
25. Brown J.K. Predicting crown weights for 11 Rocky Montain conifers // Biomass Studies IUFRO Congress. – Oslo, 1976. – P. 101 115.
26. Cerny M. Biomass of Picea abies (L.) Karst. in Midwestern Bohemia // Scandinavian Journal of Forest Research. – 1990. – № 5. – P. 83 95.
27. Ray D.G. Mitigating Climate Change with Managed Forests: Balancing Expectations, Opportunity, and Risk / D.G. Ray, R.S. Seymour, N.A. Scott, W.S. Keeton // Journal of Forestry. – Printed in USA, 2009. – January/February. – P. 50-51.
28. Dvorak V. Relation between leaf biomass and annual ring sapwood of Norway spruce according to needle age-class / V. Dvorak, M. Oplustilova, D. Janous // Canadian Journal of Forest Research. – 1996. – № 26. – P. 1822 1827.
29. Grote R. Foliage and branch biomass estimation of coniferous and deciduous tree species / R. Grote // Silva Fennica. – 2002. – № 36(4). – P. 779 788.
30. Jenkins J.C. National-scale biomass estimators for United States tree species / J.C. Jenkins, D.C. Chojnacky, L.S. Heath, R.A. Birdsey // Forest Science – Printed in USA. – 2003. – № 49(1). – P. 12-35.
31. Matthews G. The carbon content of trees // Forestry Commission. – Edinburgh, 1993. – Technical Paper 4.
32. Mund М. Growth and carbon stocks of a spruce forest chronosequence in central Europe / М. Mund, E. Kummetz, М. Hein, G.A. Bauer, E.D. Schulze // Forest Ecology and Management. – 2002. – № 171. – P. 275-296.
33. Lakida P. Estimation of forest phytomass for selected countries of the former europian U.S.S.R / P. Lakida, S. Nilsson, A. Shvidenko // Biomassa and Bioenergy. – Printed in Great Britain: Published by Elsevier Science Ltd. – 1996. – Vol. 11, No. 5. – P. 371-382.
34. Pelz D.R. Biomass studies in Europe – an overview / D.R. Pelz // Estimating tree biomass regressions and their error; proceedings of workshop on tree biomass regression functions and their contribution to the error of forest inventory estimates. Gen. Tech. Rep. NE- GTR-117. – Syracuse, NY, 1987. – P. 213-224.
35. Tobias Kuemmerle. Forest cover change and illegal logging in the Ukrainian Carpathians in the transition period from 1988 to 2007 / Tobias Kuemmerle, Oleh Chaskovskyy, Jan Knorn, Volker C. Radeloff, Ivan Kruglov, William S. Keeton, Patrick Hostert // Remote Sensing of Environment. – Published by Elsevier Inc. – 2009. – № 13. – P. 1194-1207.
36. United nations framework convention on climate change (UNFCCC). Kyoto protocol. [Електронний ресурс]. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.unfccc.int/kyoto_protocol/ items/2830.php.
37. Whittaker R.H. Dimension and production relations of trees and shrubs in the Brookhaven forest / R.H. Whittaker, G.M. Woodwell // Journal Ecology. – New-York. – 1968. – № 56. – P. 1-25.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВА ТАКСАЦІЯ ТА ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ