ДІАГНОСТИКА АЕРОТЕХНОГЕННОГО ПОШКОДЖЕННЯ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

  • Volodymyr Voron Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: лісові екосистеми, аеротехногенне забруднення, аеротоп, трофотоп, підстилка, ґрунт, біокругообіг, мортмаса, стійкість деревостанів.

Анотація

Представлено результати досліджень впливу різних типів аеротехногенного забруднення на лісові екосистеми в різних природних зонах України. Встановлено, що надходження викидів в атмосферу є першопричиною сильного забруднення як аеротопу (повітря, опадів), так і трофотопу (підстилки і ґрунту). Виявлено негативні зміни фізико-хімічних властивостей ґрунтів та біокругообігу в ланці опад – підстилка в екосистемах техногенних зон. Поряд із зменшенням надходження опаду, зростають запаси і період деструкції підстилки. У всіх шарах підстилки нагромадження мортмаси домінує над процесами розкладу. Ці негативні зміни призвели до погіршення стану та значного зниження продуктивності деревостану, негативної трансформації підросту та трав'яного покриву. Проведений комплекс досліджень дав змогу визначити основні показники аеротехногенної трансформації компонентів лісових екосистем.

Посилання

1. Ліси зеленої зони м. Рівне та їх еколого-захисні функції / Ворон В.П., Івашинюта С.В., Коваль І.М., Бондарук М.А. – Харків : Вид-во "Нове слово", 2008. – 224 с.
2. Ворон В.П. Трансформація букових екосистем в умовах забруднення атмосфери цементним пилом / В.П. Ворон // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2002. – Вип. 100. – С. 17-27.
3. Ворон В.П. Трансформація опаду та підстилки як показник техногенних змін біокругообігу в сосняках Українського Полісся / В.П. Ворон // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.6. – С. 40 49.
4. Ворон В.П. Хімічний склад снігового покриву як показник аеротехногенного забруднення лісових екосистем / В.П. Ворон // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.5. – С. 151 154.
5. Ворон В.П. Анатомічна будова пагонів та стовбура і зміни в онтогенезі сосни звичайної при аеротехногенному забрудненні довкілля викидами Рівненського ВАТ "Азот" / В.П. Ворон // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України. – 2002. – Вип. 3 (9). – С. 71 77.
6. Ворон В.П. Трав'яний покрив як індикатор дії аеротехногенного забруднення на соснові фітоценози в районі Зміївської ТЕС / В.П. Ворон, М.А. Бондарук, А.В. Жалнин // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2000. – Вип. 98. – С. 61 66.
7. Ворон В.П. Розвиток лісових фітоценозів в умовах антропотехногенезу / В.П. Ворон, М.А. Бондарук, В.В. Лавров, А.В. Жалнін // Проблеми ботаніки і мікології на порозі третього тисячоліття : матер. Х з'їзду Українського ботанічного товариства. – К. – 1997. – С. 176 177.
8. Ворон В.П. Вплив аеротехногенного забруднення на структуру трав'яного покриву сосняків Полісся. Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України / В.П. Ворон, А.В. Жалнін // Наукові праці Поліської АлНДС : зб. наук. праць. – 1998. – Вип. 5. – С. 114 120.
9. Ворон В.П. Аеротехногенні зміни довкілля та трансформація лісів техногенної зони РВАТ "Волиньцемент" / В.П. Ворон., С.В. Івашинюта // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.5. – С. 162-171.
10. Ворон В.П. Розвиток соснових деревостанів в умовах зниження аеротехногенного забруднення Зміївської ТЕС / В.П. Ворон, І.М. Коваль, О.В. Леман, О.І. Воронцова, С.В. Зібцев // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – Сер.: Лісівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 1996. – Вип. 103. – С. 24 33.
11. Ворон В.П. Зміни просторової структури соснових деревостанів внаслідок забруднення атмосфери викидами Рівненського ВО "Азот" / В.П. Ворон, В.В. Лавров, О.В. Леман, О.Г. Целіщев // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.2. – С. 47-52.
12. Ворон В.П. Забруднення снігового покриву в сосняках техногенної зони Зміївської теплової електростанції / В.П. Ворон., В.А. Лещенко // Лісівництво та агромеліорація. – 2009. – Вип. 113. – С. 225 230.
13. Ворон В.П. Трансформація опаду і підстилки у сосняках у Степу як показник техногенних змін біокругообігу в лісових екосистемах / В.П. Ворон., Т.Ф. Стельмахова // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2007. – Вип. 111. – С. 242 251.
14. Ворон В.П. Зміни просторової структури соснових деревостанів під впливом викидів цементного виробництва / В.П. Ворон., О.В. Леман // Вісник ХНАУ. – 2002. – Вип. 2. – С. 67 73
15. Ворон В.П. Забруднення снігового покриву в сосняках техногенної зони Балаклійського цементного виробництва / В.П. Ворон // Вісник ХНАУ. – 2008. – Вип. 4. – С. 102 105
16. Діагностика та зонування пошкодження лісів України аеротехногенним забрудненням: методичні рекомендації / затверджено Науково-технічною радою Держкомлісгоспу України. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА, 2008. – 53 с.
17. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1994 році. – К. : Вид-во Раєвського, 1995. – 96 с.
18. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні за 1999 рік. – К. : Вид-во Раєвського, 2000. – 106 с.
19. Іnventory Revіew 2006: Emіssіon data report to the LRTAP Conventіon and NEC Dіrectіve. Technіcal Report MSC-W 1 2006. / By V. Vestreng et al. Argen C. Europen Emіssіon: break іn downward trend Acіd News. – 2006. – № 3. – Pp.10-11
20. Voron V.P. Aeral-technogenіc soіl transformatіon іn the forest ecosystems of the Ukraіne / V.P. Voron // Іn: Collectіon of papers by Ukraіnіan members European Socіety for soіl conservatіon. – 1997. – № 3. – P. 45 54.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА