ДИНАМІКА ПРОПОРЦІЙ МЕТАБОЛІТІВ У ЛИСТКАХ ДЕРЕВ ЯК ПОКАЗНИК АДАПТИВНИХ РЕАКЦІЙ

  • Petro Hnativ Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: умови росту, деревні рослини, азот, зола, вуглеводи, взаємозв'язки, регресійні моделі, адаптивні реакції.

Анотація

Взаємовплив урбоекологічного середовища існування деревних рослин розглянуто в єдності фізичних і хімічних зворотних зв'язків. Проаналізовано сукупний вплив зовнішніх чинників, а також температурних перепадів у взаємодії із змінами вмісту в листках азоту, мінеральних елементів і різних класів вуглеводів на хімічний склад сухої речовини листової маси. Хімічний і біохімічний склад сухої речовини листків, а також взаємозалежність вивчених компонентів запропоновано розглядати як показник адаптивного стану особини або групи в конкретних умовах їх існування і як дзеркало стану екотопу.

Посилання

1. Вальтер Г. Растительность земного шара: эколого-физиологическая характеристика / Г. Вальтер. – М. : Изд-во "Прогресс". – 1975. – Т. III. – С. 65 94.
2. Гнатів П.С. Екологічні проблеми інтродукції деревних рослин у техногенному середовищі Львова / П.С. Гнатів // Екологічний збірник НТШ. – Львів : НТ ім. Шевченка. – 2001. – № VII. – С. 237 248. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www. geocities. com/ntshekouk
3. Гнатів П.С. Антропогенне зрушення азотного балансу і реакція деревних рослин // Промышленная ботаника. – Донецк : Донецкий ботанический сад НАН Украины. – 2003. – Вып. 3. – С. 113 119.
4. Гнатів П.С. Дендрофізіологічні проблеми інтродукції рослин в антропогенно трансформоване середовище // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2002. – Вип. 2. – С. 99 103. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www. nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Nplanu/2002_1/LAN_1_Hnativ% 20P.S.pdf.
5. Гнатів П.С. Адаптація деревних рослин в урбоекосистемі міста Львова / П.С. Гнатів // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2003. – Вип. 3. – С. 108 113.
6. Гродзинский Д.М. Надёжность растительных систем / Д.М. Гродзинский. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1983. – 368 с.
7. Коршиков І.І. Урботехногенне середовище як інтегральний чинник пристосування рослин / І.І. Коршиков, П.С. Гнатів // Промышленная ботаника. – Донецк. – 2003. – Вып. 3. – С. 78 82. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.dbs.dn.ua/doc/3.pdf.
8. Кремер П.Д. Физиология древесных растений / П.Д. Кремер, Т.Т. Козловський. – М. : Изд-во "Лесн. пром-сть", 1983. – 461 с.
9. Кучерявый В.А. Урбоэкологические основы фитомелиорации. – М. : НПО "Информ". – 1991. – Ч. І, ІІ. – 289 с.
10. Лархер В. Экология растений / В. Лархер. – М. : Изд-во "Мир", 1978. – 384 с.
11. Пианка Э. Эволюционная экология / Э. Пианка. – М. : Изд-во "Мир", 1981. – С. 52 84.
12. Плішко А.А. Охорона сільськогосподарських угідь від забруднення / А.А. Плішко, М.І. Майстренко. – К. : Вид-во "Урожай", 1985. – С. 91 100.
13. Починок Х.М. Методы биохимического анализа растений / Х.М. Починок. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1976. – С. 5 77.
14. Разумов В.А. Справочник лаборанта-химика по анализу кормов / В.А. Разумов. – М. : Россельхозиздат, 1986. – С. 94-244.
15. Харборн Дж. Введение в экологическую биохимию / Дж. Харборн. – М. : Изд-во "Мир", 1985. – 311 с.
16. Bachmann K. Introduction / K. Bachmann // Proceedings of the VIIth Intern. IOPB Symp. "Plant Evolution in Man-made Habitats" – Amsterdam : Hugo de Vries Lab., 1999. – P. 7 9.
17. Chadwick D.J. Bioactive Compounds from Plants / D.J. Chadwick, J. Marsh. – New-York : John Wiley and Sons, 1990. – P. 255 279.
18. Constantinidou H.A. Effects of sulphur dioxide and ozone on Ulmus americana seedlings, II: Carbohydrates, proteins, and lipids / H.A. Constantinidou, T.T.Kozlowski // Can. J. Bot. – 1979. – 57, № 1. – P. 176 184.
19. Ernsto W.H. Evolution of plants on soils anthropogenically contaminated by heavy metals // Proceedings of the VIIth Intern. IOPB Symp. "Plant Evolution in Man-made Habitats" – Amsterdam : Hugo de Vries Lab., 1999. – P. 13 27.
20. Lewontin R.C. Adaptation // The Fossil Record and Evolution, Scientific American Library. – New-York : W.H. Freeman, 1982. – P. 17 27.
21. Lima-de-Faria A. Evoltion without Selection: Form and Function by Avtoevolution. – Amsterdam-New-York-Oxford: Elsevier, 1988. – P. 316 328. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.autoevolution.com.au.
22. Murphy A. Comparison of metallothionein gene expression and protein thiols in copper tolerance in ten Arubidopsis ecotypes. Correlation with copper tolerance / A. Murphy, I. Taiz // Plant Physiol. – 1995. – 109. – P. 945 954.
23. Schat H. Heavy metal-induced accumulation of free proline in a metal-tolerant and a nontolerant ecotype of Silene vulgaris / H. Schat, S.S. Sharma, R. Vooijs // Physiol. Plant. – 1997. – 101. – P. 477 482.
24. Schnapf J.L. How Photoreceptor Cells Respond to Light / J.L. Schnapf, D.A. Baylor // Sci. Amer. – 1987. – 256(4). – P. 40 47.
25. Smith S.E. Hypostatic modifiers cause variation in degree of copper tolerance in Mimulus guttatus / S.E. Smith, M-R. MacNair // New Phytol. – 1998. – 119. – P. 383 388.
26. Trapping sunlight and building nutrients // Biology! Bringing science to life / J.H. Postlethwait, J.L. Hopson, R.C. Veres. – New-York – Toronto : McGraw-Hill, Inc., 1991. – P. 104 115.
27. Whyte L.L. Internal Factor in Evolution. – London : Tavistock, 1965. – P. 1 81.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА