СОЗОЛОГІЧНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ СИНТАКСОНІВ ПРИРОДНОЇ ЛІСОВОЇ РОСЛИННОСТІ РОЗТОЧЧЯ

  • Myroslava Soroka Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: Розточчя, рослинність, синтаксономія, созологічна оцінка, рідкісні угруповання, ренатуралізація.

Анотація

Дослідження лісової рослинності природного регіону Розточчя проводили з допомогою методики Браун-Бланке. З-поміж 194 рослинних асоціацій 27 належать лiсовій рослинності. Регіональний підхід у дослідженнях фітобіоти та використана флористична класифікація рослинності дали змогу оцінити ступінь різноманіття фітобіоти, виявити раритетний фітоценофонд лісової рослинності та провести її синфітосозологічний аналіз. Із 51 раритетної асоціації регіону на заповідних територіях виявлено лише 17 (33 %), а з 27 лісових асоціацій підлягають охороні лише 11.

Посилання

1. Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. – К. : Вид-во "Авалон", 1998. – 52 с.
2. Голубець М.А. Біотична різноманітність і наукові підходи до її збереження / М.А. Голубець. – Львів : Вид-во "Ліга-Прес", 2003. – 33 с.
3. Голубець М.А. Біотичне і ландшафтне розмаїття. Теорія і практика / М.А. Голубець // Праці Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка. – Сер.: Екологічна. – Львів. – 2008. – Т. ХХІII. – С. 31 47.
4. Горошко М.П. Островное местонахождение пихты белой на Украинском Расточье / М.П. Горошко, С.И. Миклуш / Изучение и охрана заповедных объектов. – Алма-Ата : Изд-во "Кайнар", 1984. – С. 99 100.
5. Гусев А.П. Лесные экосистемы в условиях антропогенного воздействия (ландшафтно-экологические исследования) / А.П. Гусев. – Гомель : Изд-во Гомельского гос. ун-та, 2001. – 64 с.
6. Дебринюк Ю. М. Лісокультурне районування Західного Лісостепу України / Ю. М. Дебринюк. – Львів : Вид-во "Камула", 2003. – 247 с.
7. Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные, нуждающиеся в охране растительные сообщества / под общ. ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонко. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1987. – 216 с.
8. Конвенция о биологическом разнообразии // Программа действий. Повестка дня на ХХІ век и другие документы конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении. – Женева : Центр "За наше общее будущее". – 1993. – 70 с.
9. Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979). – К. : Вид-во Мінекобезпеки, України, 1998. – 76 с.
10. Работнов Т.А. Фитоценология / Т.А. Работнов. – М. : Изд-во Моск. Гос. ун-та, 1978. – 384 с.
11. Сорока М.І. Рослинність Українського Розточчя / М.І. Сорока. – Львів : Вид-во "Світ", 2008. – 432 с.
12. Сорока М.І. Флора та рослинність території, зарезервованої під створення міжнародного біосферного резервату "Розточчя". Матер. до проекту та номінаційної форми / М.І. Сорока. – Львів : Вид-во НЛТУ України, 2008. – 115 с. – (Препринт / НЛТУ України).
13. Стойко С.М. Раритетний фітогенофонд західних регіонів України (созологічна оцінка й наукові засади охорони) / С.М. Стойко, П.Т. Ященко, О.О. Кагало та ін. – Львів : Вид-во "Ліга-Прес", 2004. – 232 с.
14. Ужанський національний природний парк. Поліфункціональне значення / С.М. Стойко // Записки Новороссийского общ. естествоисп. – Вид. 2-ге. – Львів : Вид-во "Меркатор", 2008. – 306 с.
15. Устименко П.М. Раритетний фітоценофонд України / П.М. Устименко, Ю.Р. Шеляг-Сосонко, Л.П. Макаренко. – К. : Вид-во "Фітосоціоцентр", 2007. – 268 с.
16. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Біорізноманітність: концепція, культура та роль науки / Ю.Р. Шеляг-Сосонко // Український ботанічний журнал. – 2008. – Т. 65, № 1. – С. 3 25.
17. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ценотаксономічне різноманіття лісів України: методи оцінки та синфітосозологічна класифікація / Ю.Р. Шеляг-Сосонко, П.М. Устименко, Л.П. Вакаренко, С.Ю. Попович // Український ботанічний журнал. – 1999. – Т. 56, № 1. – С. 74 78.
18. Biodiversity II. Understanding and Protecting Our Biological Resoueces. – Washington : Joseph Henry Press, 1997. – 559 p.
19. Braun-Blanquet J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. – Wien-New-York : Springer, 1964. – 3 Aufl. – 865 s.
20. Čeřovský J. Ochrana roslinneho prirodniho bohatstvi v kulturni krajine / J. Čeřovský // Pamatky priroda. – 1977. – 2. – S. 97-103.
21. Danielewicz W. Rola debow w strukturze i funkcjonowaniu fitocenoz / W. Danielewicz, P. Pawlaczyk / Dęby. Monografie popularnonaukowe (pod red W. Bugaly). – Tom 11. – Polska Akademia Nauk. Instytut dendrologii. – Poznań – Kórnik, 2006. – S. 474-564.
22. Fijałkowski D. Ochrona przyrody i środowiska naturalnego w środkowowschodniej Polsce. – Lublin : Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1996. – 318 s.
23. Izdebski K. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego / K. Izdebski, B. Czarnecka, T. Grądzieł, B. Lorens, Z. Popiołek. – Lublin : Wyd-wo UMCS, 1992. – 268 c.
24. Kopecky K. A new approach to the classification of anthropogenic plant communities / K. Kopecky, S. Hejny // Vegetatio. – 1974. – Vol. 29. – P. 17-20.
25. Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski / W. Matuszkiewicz. – Warszawa : Wyd-wo PWN, 2001. – 536 p.
26. Matuszkiewicz W. Przegląd fitosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski (Synteza) / W. Matuszkiewicz, J.M. Matuszkiewicz // Phytocenosis. – 1996. – 8. – № 5. – 79 s.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОЛОГІЯ ТА ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СПРАВА