УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ Й АНАЛІЗУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ І ВИГІД ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Lyudmyla Maksymiv Національний лісотехнічний університет України
  • Olena Dolzhenko Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: екологічний облік, екологічні витрати, екологічні вигоди, підприємство, еколого-економічний ефект.

Анотація

Розглянуто питання відображення екологічних витрат в теорії бухгалтерського обліку й економічного аналізу. Особливу увагу приділено такій важливій категорії екологічної економіки як екологічні вигоди. Проаналізовано природоохоронні заходи деревообробного підприємства у межах системи екологічного менеджменту. Розглянуто три типи природоохоронних заходів деревообробного підприємства щодо можливості розрахунку еколого-економічних ефектів від їх запровадження. Подано пропозиції щодо вдосконалення обліку й аналізу природоохоронних витрат і вигід підприємства.

Посилання

1. Вайцзеккер Э. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная. Новый доклад Римскому клубу : пер. А.П. Заварницына и В.Д. Новикова / Э. Вайцзеккер, Э. Ловинс, Л. Ловинс / под ред. академика Г.А. Месяца. – M. : Изд-во "Academia", 2000. – 400 c.
2. Вовк В. Україна в контексті сучасних тенденцій і сценаріїв світового розвитку / В. Вовк, 2001. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ji.lviv.ua/n22texts/vovk.htm
3. Гауффе Г. Еколого-економічний аналіз розвитку меблевої промисловості Німеччини, Польщі та України у контексті вимог охорони навколишнього середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. – Львів, 2002. – 20 с.
4. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартми : практ. посібн. / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К. : Изд-во "Лібра", 2004. – С. 61
5. Максимів Л.І. Аналіз життєвого циклу продукції як інструмент екологічного аудиту систем менеджменту довкілля деревообробних підприємств / Л.І. Максимів, М.Е. Матвеєв, Р.В. Кошла // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 6. – С. 129-142.
6. Максимів Л. Тенденції розвитку екологічно зорієнтованого бухгалтерського обліку / Л. Максимів // Бухгалтерський облік і аудит : наук.-практ. журнал. – 2005. – № 5. – С. 18-23.
7. Пахомова Н.В. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. – СПб. : Изд-во "Питер", 2003. – С. 460-461.
8. Рекомендації Постійної комісії ГА ООН 1653 (2004) "Про екологічний облік як інструмент сталого розвитку". Доповідь Комісії з довкілля, сільського господарства, місцевих та регіональних справ.
9. Туниця Ю.Ю. Еко-економіка і ринок: подолання суперечностей / Ю.Ю. Туниця. – К. : Изд-во "Знання", 2006. – 314 с.
10. Hopfenbeck W. Lexicon des Umweltmanagements / W. Hopfenbeck, C. Jasch, A. Jasch. – Landsberg / Lech : Verl. Moderne Industrie, 1996. – P. 553.
11. Jasch, C. Environmental management accounting (EMA) as the next step in the evolution of management accounting / C. Jasch // Journal of Cleaner Production. –2006. – 14 (14). – P. 1252-1261.
12. Joebstl H.A. On the State of Forestry Accounting in some European Countries / H.A. Joebstl, J.N. Hogg // In: Buttoud G., Joebstl H. and Merlo M. (Eds.). Accounting and Managerial Economics for an Environmentally-oriented Forestry, Economie et Sociologie Rurales. Actes et Communications. – 1998, 15. – P. 17-40.
13. Schaltegger, S. Managing and measuring the business case for sustainability. Capturing the relationship between sustainability performance, business competitiveness and economic performance / S. Schaltegger, M. Wagner // In: S. Schaltegger & M. Wagner (Eds.) Managing the business case for sustainability. – Sheffield : Greenleaf, 2006. – P. 1-27
14. Seakle K. (2008). Does Corporate Environmental Accounting Make Business Sense? / K. Seakle, B. Godschalk // In: Schaltegger S. at al. (eds.) Environmental Management Accounting for Cleaner Production. – Springer Science+Business Media B.V. – P. 249.
15. WBCSD. Eco-efficiency. Creating More Value with Less Impact. – WBCSD, 2000. – 32 p.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ