СОЦІО-ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ РОЗВИТКУ: ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ТА СЕКТОРАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

  • Ihor Soloviy Національний лісотехнічний університет України
  • Mariana Melnykovych Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: екологічна економіка, сталий розвиток, сильна і слабка сталість, лісовий сектор економіки, макроекономічні індикатори, індикатор справжнього прогресу.

Анотація

У міжнародній практиці застосовують різні підходи (економічний, екологічний, соціальний) до вимірювання сталості (збалансованості) розвитку, кожен з яких передбачає відповідні індикатори. Для вимірювання соціо-еколого-економічної збалансованості розвитку застосовують індикатори, що стосуються лише окремих аспектів людської діяльності, а також індикатори, що інтегрують у собі окремі складові компоненти розвитку. На підставі порівняльного аналізу основних індикаторів, які вимірюють різні аспекти суспільного добробуту, зроблено висновок, що найважливішим індикатором, який дає можливість приймати ефективні рішення щодо розвитку всієї соціо-еколого-економічної системи, є інтегральний індикатор – Індикатор справжнього прогресу (Genuine Progress Indicator, GPI). Обговорюються можливості впровадження цього індикатора в Україні. Розглянуто територіальний аспект сталого розвитку і секторальний – на прикладі лісового сектора економіки.

Посилання

1. Bobylev S. Economic evaluation of environmental goods / S. Bobylev / Business Styles аnd Sustainable Development: 5th International Conference on Ethics and Environmental Policies, Kyiv, April 2-6, 2003. – P. 35-37
2. Beyond GDP: The Need for New Measures of Progres / R. Costanza, M. Hart, S. Posner, J. Talberth // The Pardee Papers. – 2009. – No. 4. – 46 p.
3. Estimates of the Genuine Progress Indicator (GPI) for Vermont, Chittenden County and Burlington, from 1950 to 2000 / R. Costanza, J. Erickson, K. Fligger [та ін.] // Ecological Economics. – 2004. – Vol. 51 (1). – P. 139-155.
4. Reardon J. Comments on 'Green economics: setting the scene. Aims, context, and philosophical underpinnings of the distinctive new solutions offered by green economics' / J. Reardon // International Journal of Green Economics. – 2007. – Vol. 1, No. 3-4. – P. 532 538
5. The Genuine Progress Indicator 2006. Executive Summary: (published by NGO Redefining Progress) / J. Talberth, C. Cobb, N. Slattery. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www. rprogress.org/publications/2007/GPI2006_ExecSumm.pdf
6. Stiglitz J.E. GDP Fetishism. The Economists' Voice. The Berkeley Electronic Press / Project Syndicate, September 2009. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.bepress.com/ev
7. Stiglitz J.E. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress / J.E. Stiglitz, A. Sen, J.-P. Fitoussi. – CMEPSP. – 2009.
8. Соловій І.П. Оцінка суспільного прогресу в контексті переходу до моделі сталого розвитку / І.П. Соловій, М.П. Душна // У кн.: Ідентичність і пам'ять у пострадянській Україні : монографія / відп. ред. М. Антонович. – К. : Вид-во "Дух і Літера". – 2009. – С. 467-481
9. Душна М.П. Методичні підходи до вимірювання суспільного прогресу в контексті сталого розвитку / М.П. Душна // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1. – С. 42-47.
10. Goodwin N. Macroeconomic Measurement: Environmental and Social Dimensions. A GDAE Teaching Module on Social and Environmental Issues in Economics / N. Goodwin, J.A. Nelson, J.M. Harris // Global Development and Environment Institute, Tufts University. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www. ase.tufts.edu/gdae
11. Harris J.M. Macroeconomics and the Environment. A GDAE Teaching Module on Social and Environmental Issues in Economics / J.M. Harris, A.-M. Codur // Global Development and Environment Institute, Tufts University. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ase.tufts.edu/gdae
12. Towards sustainable choices. A nationally and globally sustainable Finland. The national strategy for sustainable development // Prime Minister's Office Publications 7. – 2006. – 136 p.
13. Daly H. Ecological Economics. Principles and applications / H. Daly, J. Farley. – Washington : Island Press. – 2004. – 454 p.
14. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії : монографія / Л.С. Гринів. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 240 с.
15. Веклич О.О. Система макропоказників сталого розвитку / О.О. Веклич // У кн.: Економічний розвиток: інституціальне та ресурсне забезпечення України : монографія / відп. ред.: В.М. Трегобчук. – К. : Об'єднаний Інститут економіки НАН України. – 2005. – 540 с.
16. Веклич О.О. Україна в міжнародних рейтингах екологічної сталості / О.О. Веклич // Стратегія забезпечення сталого розвитку України : Міжнар. наук.-практ. конф., 20 травня 2008 р. – К. : РВПС України НАН України. – 2008. – Ч. 1. – 308 с.
17. Згуровський М. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку / М. Згуровський // Дзеркало тижня. – 20 26 травня 2006. – № 19 (598). [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.dt.ua/3000/3100/53397/
18. Герасимчук З.В. Комплексна оцінка рівня сталого розвитку регіонів України / З.В. Герасимчук // Економіка України. – 2002. – № 2. – С. 24-29
19. Costanza R. Ecological economics: creating a sustainable and desirable future / R. Costanza // Ecological economics and sustainable forest management: developing a transdisciplinary approach for the Carpathian Mountains. Edited by I.P. Soloviy, W.S. Keeton. – Lviv : Ukrainian National Forestry University Press, Liga-Pres. – 2009. − 432 p.
20. Cabeza-Gutés M. The concept of weak sustainability / M. Cabeza-Gutés // Ecological Economics. – 1996. – Vol. 17. – P. 147 56.
21. Solow R.M. On the intergenerational allocation of natural resources / R.M. Solow // Scandinavian Journal of Economics. – 1986. – Vol. 88. – P. 141 90.
22. Hartwick J. Intergenerational equity and the investing of rents from exhaustible resources / J. Hartwick // American Economic Review. – 1977. – Vol. 67. – P. 972 974.
23. Pezzey J. Sustainability: an interdisciplinary guide / J. Pezzey // Environmental Values. – 1993. – Vol. 1. – P. 321 362.
24. Costanza R. Ecosystem Health: New Goals for Environmental Management / R. Costanza, Norton B., Haskell B.J. (eds). Washington DC, USA: Island Press. – 1992. – 49 p.
25. Perrings C. Resilience in the dynamics of economy – environment systems / C. Perrings // Environmental and Resource Economics. – 1998. – Vol. 11. – P. 503 520.
26. Pimm S.L. The complexity and stability of ecosystems, Nature. – 1984. – Vol. 307. – P. 321 326.
27. Common M. Towards an ecological economics of sustainability / M. Common, C. Perrings // Ecological Economics. – 1992. – Vol. 6. – P. 7 34.
28. Вовк В.І. Екологічна економіка як сучасна інтегральна наука. Витоки та засадничі принципи / В.І. Вовк. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.clubofrome.org.ua/corweb/ Article/11/
29. Душна М.П. Використання міжнародних систем індикаторів суспільного прогресу у контексті переходу України до моделі сталого розвитку / М.П. Душна, І.П. Соловій // Екологія. Людина. Суспільство : зб. тез доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : Вид-во НТУУ "КПІ", 2008. – С. 283-284.
30. Національні рахунки України за 2006 рік. Статистичний бюлетень / Держкомстат України. – К. : Департамент макроекономічної статистики, 2007. – С. 27-28.
31. Аналіз сталого розвитку – глобальний і регіональний контексти. – У 2-ох ч. / Міжнар. рада з науки (ISU) [та ін.] наук. кер. М.З. Згуровський. – К. : Вид-во НТУУ "КПІ". – 2009. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. Аналіз. 2009. – 200 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ