У збірнику наукових праць опубліковано результати наукових досліджень, у яких висвітле­но наукові досягнення в царині лісівництва та лісопромислового комплексу, їх актуальні проб­леми сьогодення, наведено результати досліджень у сфері відтворення та покращення стану лі­сових ресурсів, біології рослинних угруповань, захисту лісів, проаналізовано екологічні пробле­ми довкілля та раціонального природокористування, висвітлено нові аспекти ресурсоощадних та екологобезпечних технологій деревообробки. Читачам запропоновано долучитися до дискусійних питань зі збереження і використання природних ресурсів, а також до вітань ювілярів. На сторінках пам’яті віддано належне видатним науковим постатям сучасності.

Ре­ко­мен­до­ва­но до дру­ку Вченою радою НЛТУ України та Президією ЛАН України (про­то­кол № 11  від 27.11.2014 р.).

Опубліковано: 2014-11-27