Видавець: Національний лісотехнічний університет України

ISSN 1991-606X; eISSN 2616-5015

Наукові праці Лісівничої академії наук України

Періодичність: до трьох разів на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ, № 21138-10938 ПР від 23.01.2015 року.

Категорії читачів: науковці, галузеві фахівці, аспіранти, магістри.

Головний редактор:  Ігор Соловій – доктор економічних наук, професор, Національний лісотехнічний ун-т України, м. Львів.

Редакційна колегія

Програмні цілі: публікація оригінальних наукових робіт з теоретичних і прикладних питань лісового та садово-паркового господарства, біології, екології та природно-заповідної справи, економіки природокористування та менеджменту, лісової інженерії, ресурсоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки, машин і механізмів лісогосподарського комплексу, інформаційних технологій галузі.

Вид видання за цільовим призначенням:  наукове.

Мови видання: українська, російська, англійська; випуск науко­во­го видання здійснюється змішаними мовами в одному випуску.

Галузь науки та рубрики журналу: біологія лісу (біологічні аспекти рослинних угруповань); лісове господарство (лісознавство та лісівництво; лісові культури, фітомеліорація, селекція та генетика; лісова таксація та лісовпорядкування; захист лісів і мисливське господарство); екологія та природно-заповідна справа (стан екологічної безпеки; захист довкілля; заповідна справа); економіка галузі (планування й управління лісогосподарським виробництвом; економіка природокористування та менеджмент); лісова інженерія (інформатика, техніка, технологія, вплив на довкілля); технології деревообробки (ресурсоощадні та екологобезпечні технології).

Тематика: лісове та садово-паркове господарство; біологія лісу; екологія довкілля; природно-заповідна справа; економіка природокористування; лісова інженерія; технології деревообробки; машини і механізми лісогосподарського комплексу; лісові інформаційні технології.

ПРАВИЛА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ "НАУКОВІ ПРАЦІ ЛІСІВНИЧОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"

Згідно з "Переліком наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії", «Наукові праці Лісівничої академії наук України» віднесено до категорії "Б" за такими спеціальностями: 051 – Економіка (включено до Переліку 15.10.2019 р.); 091 – Біологія (включено до Переліку 28.12.2019 р.); 187 – Деревообробні та меблеві технології (включено до Переліку 28.12.2019 р.); 205 – Лісове господарство (включено до Переліку 15.10.2019 р.); 206 – Садово-паркове господарство (включено до Переліку 15.10.2019 р.). https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya

ПОЛІТИКА  ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Наукове видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.