Видавець: Національний лісотехнічний університет України

ISSN 1991-606X; eISSN 2616-5015

Наукові праці Лісівничої академії наук України

Періодичність: до трьох разів на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ, № 21138-10938 ПР від 23.01.2015 року.

Категорії читачів: науковці, галузеві фахівці, аспіранти, магістри.

Головний редактор: Юрій Туниця – доктор економічних наук, академік НАН України, Національний лісотехнічний ун-т України, м. Львів.

Склад науково-редакційної ради

Програмні цілі: публікація оригінальних наукових робіт з теоретичних і прикладних питань лісового та садово-паркового господарства, біології, екології та природно-заповідної справи, економіки природокористування та менеджменту, лісової інженерії, ресурсоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки, машин і механізмів лісогосподарського комплексу, інформаційних технологій галузі.

Вид видання за цільовим призначенням:  наукове.

Мови видання: українська, російська, англійська; випуск науко­во­го видання здійснюється змішаними мовами в одному випуску.

Галузь науки та рубрики журналу: біологія лісу (біологічні аспекти рослинних угруповань); лісове господарство (лісознавство та лісівництво; лісові культури, фітомеліорація, селекція та генетика; лісова таксація та лісовпорядкування; захист лісів і мисливське господарство); екологія та природно-заповідна справа (стан екологічної безпеки; захист довкілля; заповідна справа); економіка галузі (планування й управління лісогосподарським виробництвом; економіка природокористування та менеджмент); лісова інженерія (інформатика, техніка, технологія, вплив на довкілля); технології деревообробки (ресурсоощадні та екологобезпечні технології).

Тематика: лісове та садово-паркове господарство; біологія лісу; екологія довкілля; природно-заповідна справа; економіка природокористування; лісова інженерія; технології деревообробки; машини і механізми лісогосподарського комплексу; лісові інформаційні технології.

ПРАВИЛА ПОДАЧІ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ "НАУКОВІ ПРАЦІ ЛІСІВНИЧОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"

Фахова реєстрація у ВАК України: згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, «Наукові праці Лісівничої академії наук України» належать до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за такими напрямками: сільськогосподарські науки (від 13.07.2015 р., № 747), біологічні науки (лісове господарство) (від 7.10.2015 р., № 1021), технічні науки (від 9.03.2016 р., № 241).

ПОЛІТИКА  ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Наукове видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.