Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт увійти на сайт або зареєструватись.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів.

Керівництва для авторів

ПРАВИЛА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ "НАУКОВІ ПРАЦІ ЛІСІВНИЧОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ"

Перелік обов'язкових матеріалів для опублікування статті

(детальна інформація далі по тексту)

 • довідка про автора (файл метаданих до статті);
 • стаття (електронний і паперовий варіанти);
 • супровідні документи (паперовий варіант або скановані копії).

Параметри оформлення документа:

 • формат документа – A4
 • поля – 2 см по периметру
 • формат файлу – *.doc, *.docх (MS Word 2003, 2010, 2013)
 • шрифт Times New Roman, 14pt, інтервал тексту статті – 1.5
 • мова публікації: українська, російська, англійська
 • обсяг статті: 15-20 сторінок машинописного тексту

Титульна сторінка статті подається українською (російською або англійською) мовою і містить таку інформацію:

УДК ххх.ххх: (ххх.ххх + ххх.ххх).

Назва статті малими жирними літерами.

Ініціали та прізвища авторів через кому з відповідною виноскою внизу сторінки конкретно по кожному автору з вказанням такої інформації:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові автора, членство в Академії
 2. Наукова ступінь та наукове звання
 3. Приналежність до установи чи організації, їхня юридична адреса
 4. Телефони та електронна адреса

Анотація.

Для статті українською, російською чи англійською мовою подається анотація відповідною мовою косим шрифтом обсягом 1400-1600  знаків (22-25 рядків) без врахування ключових слів. Рекомендовано будувати більшість  речень з таким початком: "Виявлено …", "Встановлено …", "Наведено …", "Узагальнено …", "Обгрунтовано …", "Розроблено …", "З'ясовано …", "Запропоновано …", "Оцінено вплив …", "Охарактеризовано закономірності …" тощо.

Ключові слова/словосполучення.

В кількості 10-12 штук, жодне з яких не дублює слова з назви статті. Ключові слова роз'єднувати між собою крапкою з комою.

Текст наукової статті.

Текст наукової (експериментальної) статті подається за такою структурою:

 • Вступ
 • Об’єкти та методика дослідження
 • Результати та обговорення
 • Висновки
 • Подяка (за потреби)
 • Бібліографічні посилання
 • Реферати

Оглядова стаття може мати різну кількість структурних розділів із довільними назвами, але ці пункти є обов'язковими:

 • Вступ
 • Висновки
 • Бібліографічні посилання
 • Інформація про авторів на трьох мовах
 • Реферати

Детальні відомості щодо структурних розділів статті:

Вступ ("Введение" чи "Introduction")

Вступ повинен містити характеристику дослідженості проблеми у науковій світовій та вітчизняній літературі (мінімум – 15-20 посилань). Насамперед потрібно брати до уваги англійськомовні джерела, опубліковані за останні п’ять років, які мають індекс DOI.  Завершується вступ формулюванням завдань, які є невирішеними в досліджуваному напрямку.

Об’єкти та  методика дослідження  ("Объекты и методика исследований" чи " Objects and methods of research")

Структурний розділ починається формулюванням об’єкту досліджень, предмету досліджень та мети роботи. У розділі повинні бути наведені сучасні методи та методика проведених досліджень, застосування яких гарантує отримання достовірних результатів. Розділ має показати правильність вибору автором (авторами) методичного підходу до вирішення поставленого завдання.

Результати та обговорення  ("Результаты и обсуждение" чи "Results and discussion")

Розділ, за потреби, можна розділити на підрозділи. Вимоги до написання цього розділу – загальні, як і для всіх міжнародних наукових видань. Деталі оформлення рукопису наведено на сайті (http://nv.nltu.edu.ua/).

Окремі деталі полягають в наступному.

 1. Латинські назви родів і видів рослин потрібно наводити курсивом, а прізвище автора та рік опису виду – звичайним шрифтом.
 2. Не можна наводити посилання на таблицю або рисунок у вигляді окремого речення. За наявності у тексті лише однієї таблиці чи рисунку, їх не нумерують, а в тексті дають посилання: табл. (рис.). При повторному посиланні на елемент: див. табл. (див. рис.).
 3. Назви таблиць і рисунків (а також примітки до них) мають бути вичерпними та чітко сформульованими, щоб читач зміг зрозуміти їх зміст, не вдаючись до пошуку відповідних пояснень у розділах статті.
 4. У таблицях повинні бути відсутні вертикальні лінії. Подаються лише горизонтальні лінії – в «шапці» таблиці та в кінці таблиці.
 5. Одиниці виміру системи СІ наводять без крапки (м, г, га, моль), а нестандартизовані одиниці – зі скороченнями (екз. / м2тощо).
 6. Треба розрізняти символи "—", "–" та "-". Перший із них у рукописах статті не використовують.
 7. Необхідно звернути увагу на правильність вживанням службових частин мови: "в", "у"; "і", "та"; "з", "із", "зі" тощо.
 8. У статтях замість виразів "як правило", "на протязі", "при використанні", "найбільш потужний" тощо потрібно вживати, відповідно, "зазвичай, як звичайно", "упродовж", "за використання", "найпотужніший" і т.п.
 9. Під час формулювання речень потрібно уникати слова "було": без нього, зазвичай, зміст речення не змінюється.
 10. У статті бажано не використовувати скорочення наукових термінів.
 11. Отримані результати досліджень повинні бути опрацьовані математичними методами, що підтверджує їхню достовірність. Без такого опрацювання статті до друку не приймаються.
 12. Не рекомендовано вживати у тексті пасивний формат: "дослідження проводилися", "результати опрацьовувалися" тощо; потрібно – "дослідження проводили", "результати опрацьовували" і т.д.
 13. Наведені у тексті рисунки, фото повинні бути подані в окремому файлі (напр., JPG) для можливості їх редагування.
 14. Графіки, діаграми, наведені у роботі, мають мати змогу їх редагування (потрібно представити окремими файлом, наприклад, у середовищі Excel).

Висновки ("Выводы" чи "Conclusion")

Висновки є найбільш важливою частиною наукової статті, де наводять підсумки здійсненого дослідження, узагальнення і пропозиції щодо завдань, сформульованих у вступі. Висновки формулюють чітко, лаконічно і зрозуміло, вони повинні випливати із результатів проведених досліджень. У висновках зазначають ступінь досягнення поставленої мети роботи за допомогою використаних методів і методики досліджень.

Вдало сформульовані висновки логічно завершують наукову роботу, роблять її цілісною і завершеною. Висновки тісно пов'язані зі вступом. Якщо у вступі вказують мету і завдання наукової роботи, то у висновках зазначають, чи вдалося досягти поставленої мети за допомогою застосованих методів і методики дослідження.

Висновки повинні бути короткими і поданими у вигляді тексту (5-10 речень).

Подяки (за потреби) ("Благодарности" чи "Acknowlegements")

Подяки подають після висновків перед бібліографічними посиланнями.

Бібліографічні посилання ("Библиографические ссылки" чи  "Bibliographic references")

Однією з важливих вимог щодо індексації статей наукометричними базами є бібліографічні посилання, які піддаються розпізнанню автоматизованими системами обробки інформації.

Вимоги до представлення бібліографічних посилань наступні.

Література повинна бути оформлена у міжнародному форматі згідно стандарту APA 6th Edition (American Psychological Association (APA) Style).

Під час роботи над бібліографічними посиланнями необхідно уважно проаналізувати тип посилання «в текстових прикладах» та в «прикладах довідкового списку».

Всі літературні джерела потрібно наводити англійською мовою (транслітерація не допускається!). У дужках потрібно вказати мову, на якій видано літературне джерело (напр., in Ukrainian).

Самоцитування в бібліографічних посиланнях – не більше 15%.

Обсяг використаних літературних джерел – не менше 15-20.

Більшість цитованих літературних джерел повинні бути доступними в мережі Інтернет (бути представленими у електронних каталогах, бібліотеках, базах даних). 

Для якісного цитування під час опрацювання наукової інформації за темою статті варто проаналізувати останні публікації на сайтах:

Посилання можна здійснювати лише на офіційно відомі джерела: статті, книги, конференції, ДСТУ, закони, патенти, дисертації тощо.

Неприпустимо подавати в літературних джерелах посилання на методичні вказівки, новинні сайти (з нестатичною  інформацією), неповні джерела (без авторства, назви, року тощо).

Під час посилання на статтю в науковому журналі потрібно звернути увагу на те, що кожен журнал має офіційно зареєстровану назву латинськими літерами (в іншому випадку ISNN не присвоюють). Тому для полегшення роботи потрібно знайти на сайті журналу його назву, в архіві – конкретну статтю, на яку здійснюють посилання, і використати англомовну назву цієї статті для посилання.

Приклади оформлення бібліографічних посилань:

Книги:

з одним автором:

Berkman, R. I. (1994). Find it fast: Howto uncover expert information. New York, NY: Harper Perrenial.

з двома авторами:

Moir, A., & Jessel, D. (1991). Brain sex: The real difference between men and women. London: Mandarin.

від трьох до п’яти авторів:

O'Keefe, J. H., Bell, D. S. H., & Wyne, K.L. (2009). Diabetes essentials. Sudbury, MA: Jones and Bartlett Publishers.

шість або більше авторів:

Johnson, L. Lewis, K., Peters, M., Harris, Y., Moreton, G., Morgan, B., ... Smith, P. (2005). How far is far? London: McMillan.

без автора:

The CCH Macquarie dictionary of business. (1993). North Ryde, NSW: CCH Australia.

електронна версія друкованої книги:

De Lara, M., & Doyen, L. (2008). Sustainable management of natural resources: Mathematical models and methods. [Springer Link version]. Retrieved from http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=book&isbn=978-3-540-79073-0

тільки електронна книга:

Stevens, K. (n.d.) The dreamer and the beast. Retrieved from httр://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemlD=332

Розділи в книгах:

розділ в редагованій книзі:

Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. In A. C. Gaw (Ed.), Culture, ethnicity, and mental illness (pp. 517-552). Washington, DC: American Psychiatric Press.

розділ електронної книги з DOI:

Lacono, W. G. (2008). Polygraph testing. In E. Borgida & S. T. Fiske (Eds.), Beyond common sense: Psychological science in the courtroom (pp. 219-235). https://doi.org/10.1134/s0013873813050102 

Журнальні статті:

друкована стаття без DOI:

Lowrie, T., & Diezmann, C. M, (2009). National numeracy tests: A graphic tells a thousand words. Australian Journal of Education, 53, 141-158.

стаття (друк або електронна) з DOI – один автор:

Osman, M. (2010). Controlling uncertainty: A review of human behavior in complex dynamic environments. Psychological Bulletin, 136 (1), 65-86. https://doi.org/10.1134/s0013873813050102

стаття з DOI – два автори:

Kerrigan, A. M., & Kingdon, C. (2010). Maternal obesity and pregnancy: A retrospective study. Midwifery, 26, 138-146. https://doi.org/10.1134/s0013873813050102

стаття з DOI – від трьох до п’яти авторів:

Skenderian, J. J., Siegel, J. T., Crano, W. D., Lac, A., & Alvaro, E. E. (2008). Expectancy change and adolescents intentions to use marijuana. Psychology of Addictive Behaviors, 22 (3), 563-569. https://doi.org/10.1134/s0013873813050102

стаття з DOI – шість авторів і більше:

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L.,... Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856. https:// http://dx.doi.org/10.1126/sicence.1174481

стаття в електронному вигляді без DOI:

Fallon, A., & Engel, C. (2008). Hypertensive disorders of pregnancy. The Practising Midwife, 11(9), 1-27. Retrieved from http://www.practisingmidwife.co.uk

Доповіді та документи конференції:

опублікований конференційний документ:

Scheinin, P. (2009). Using student assessment to improve teaching and educational policy. In M. O'Keefe, E. Webb, & K. Hoad (Eds.), Assessment and student learning: Collecting, interpreting and using data to inform teaching, 12-14. Melbourne, Australia: Australian Council for Educational Research.

не опублікований конференційний документ:

Bowden, F.J., & Fairley, C.K. (1996, June). Endemic STDs in the Northern Territory: Estimations of effective rates of partner change. Paper presented at the Scientific Meeting of the Royal Australian College of Physicians, Darwin.

робочий документ конференції, опублікований в режимі он-лайн:

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H. & Lent, R. (2008). The basic no uniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105, 12593-12598. http://dx.doi.org/10.1126/sicence.1174481

Газетні статті:

стаття з автором:

Cook, D. (2002, January 28). All in the mind. The Age, p. 8.

стаття без автора:

Meeting the needs of counsellors. (2001, May 5). The Courier Mail, p. 22.

електронна газетна або журнальна стаття:

Sandy, A. (2009, January 22). Cheaper to fly than hire a bike in Brisbane. The Courier Mail. Retrieved from http://www.news.com.au/couriermail/

Дисертації:

дисертація, отримана з інституційного або особистого веб-сайту:

Axford, J.C. (2007). What constitutes success in Pacific island community conserved areas? (Doctoral dissertation, University of Queensland, Brisbane, Australia). Retrieved from http://espace.library.uq.edu.aU/view/UQ:158747

дисертація, отримана з бази даних:

Sheehan, L. R. (2007). Destination management organizations: A stakeholder perspective (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest Digital Dissertations. (AAT NR25719)

Ширші і детальніші приклади оформлення посилань на книги, розділи в книгах, словники та енциклопедії, журнальні і газетні статті, доповіді на конференціях, державні та корпоративні публікації, дисертації подаються окремим файлом.

Реферат ("Реферат" чи   "Abstract")

Для статті українською, російською чи англійською мовою подаються два реферати (відповідно, російською та англійською; українською та англійською; українською та російською  мовами) обсягом 2600-2900  знаків (40-45 рядків) без врахування ключових слів. Відповідною мовою подається і назва статті. Для кожного реферату подається виноска в кінці сторінки щодо відомостей про авторів у послідовності, яка вказана на с. 1 цієї «Інструкції». Виноска подається тією є мовою, якою написаний реферат. Ключові слова – ті ж самі, які наведені в анотації статті.

Реферат повинен відображати основний зміст статті, бути чітким та інформативним, без загальних фраз і другорядної інформації. Реферат має містити преамбулу (1-2 речення), стислий опис методів проведення дослідження (2-3 речення), опис отриманих результатів (60-70% обсягу реферату) і лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень (1-3 речення).

У тексті потрібно застосовувати термінологію, яку використовують у профільних міжнародних англомовних журналах. Акцентуємо увагу на тому, що статтю читатиме міжнародна аудиторія науковців. Тому реферат повинен бути написаний правильною англійською мовою, текст повинен бути зв'язним, а його зміст – зрозумілим навіть без ознайомлення з основним змістом самої статті.

Рецензування

У разі повернення статті на доопрацювання, автор зобов'язаний урахувати всі зауваження редколегії та надіслати виправлені матеріали на адресу редакції в указаний термін. Статті, повернуті після доопрацювання пізніше ніж через місяць, розглядають як нові їх надходження. Редакційна колегія зберігає за собою право виправляти та скорочувати текст статті. Відповідальність за приналежність представлених наукових даних та за достовірність змісту поданих матеріалів несуть автори.

Зразок оформлення статті подається окремим файлом.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.