Галузь Та Проблематика
Політика Розділів
Політика Відкритого Доступу
Транслітерація Кирилиці Латиницею
Етика Публікацій
Авторське Право
Порядок Рецензування
Протидія Плагіату
Оплата За Публікацію
Індексація У Наукометричних Базах Та Електронних Бібліотеках

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

В «Наукових працях Лісівничої академії наук України» публікуються рецензовані оригінальні наукові статті та наукові огляди з теоретичних і прикладних питань лісового та садово-паркового господарства, біології, екології та природно-заповідної справи, економіки природокористування та менеджменту, лісової інженерії, ресурсоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки, машин і механізмів лісогосподарського комплексу, інформаційних технологій лісової галузі.

ПОЛІТИКА РОЗДІЛІВ

 • Біологічні аспекти рослинних угруповань (приймає  рукописи, індексується, рецензується)
 • Лісознавство та лісівництво (приймає  рукописи, індексується, рецензується)
 • Лісові культури, фітомеліорація, селекція і генетика (приймає  рукописи, індексується, рецензується)
 • Лісова таксація та лісовпорядкування (приймає  рукописи, індексується, рецензується)
 • Захист лісів і мисливське господарство (приймає  рукописи, індексується, рецензується)
 • Екологія та природно-заповідна справа (приймає  рукописи, індексується, рецензується)
 • Економіка природокористування та менеджмент (приймає  рукописи, індексується, рецензується)
 • Лісова інженерія: техніка, технологія, довкілля (приймає  рукописи, індексується, рецензується)
 • Ресурсоощадні та екологобезпечні технології деревообробки (приймає  рукописи, індексується, рецензується)

ПОЛІТИКА  ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Наукове видання практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ  КИРИЛИЦІ  ЛАТИНИЦЕЮ

Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах.

Поряд з цим, транслітерація літературних джерел в статтях не допускається. Список бібліографічних посилань має бути наведений англійською мовою. У дужках необхідно вказати мову, на якій видано літературне джерело (напр., in Ukrainian).

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

У рамках редакційної політики «Наукові праці Лісівничої академії наук України» послідовно дотримуються видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COPE (Committee on Publication Ethics).

У збірнику наукових праць  «Наукові праці Лісівничої академії наук України» не можуть бути опубліковані матеріали, які вже раніше публікувалися в інших наукових збірниках.

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії наукового видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості. Після прийняття до друку наукові матеріали проходять процес редагування.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам і тематиці збірника.

Висловлені у статтях думки, припущення, гіпотези, наукові позиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на літературне редагування  та скорочення текстів зі збереженням авторського стилю.

Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.

ПОРЯДОК  РЕЦЕНЗУВАННЯ

Наукові статті, що надійшли до редакції, проходять процес рецензування.

Форми рецензування статей: внутрішня; зовнішня.

В журналі «Наукові праці Лісівничої академії наук України» застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування:

 • рецензенту не розкриваються особисті дані автора/авторів;
 • автору/авторам не розкриваються особисті дані рецензента.

Заступник головного редактора визначає відповідність статті профілю журналу і скеровує її на рецензування фахівцю – доктору чи кандидату наук, який має близьку до теми статті наукову спеціалізацію. 

Терміни рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним редактором з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

У рецензії рецензент висвітлює такі питання:

 • відповідність змісту статті заявленій у назві темі;
 • відповідність статті сучасним досягненням науково-теоретичної думки;
 • доступність статті читачам, на яких вона розрахована, з погляду мови, стилю, розташування матеріалу, наочності таблиць, діаграм, малюнків тощо;
 • доцільність публікації статті з урахуванням наявних подібних публікацій з даної теми;
 • ступінь і повнота відповідності зібраних матеріалів меті і завданням дослідження;
 • якість опрацювання наукового матеріалу;
 • обґрунтованість зроблених висновків, пропозицій та рекомендацій;
 • визначення позитивних сторін і недоліків статті, виправлень та доповнень, які повинні  бути враховані автором;
 • відсутність запозичень з робіт інших дослідників без належного посилання на останніх;
 • висновок про можливість опублікування рукопису у збірнику наукових праць: "рекомендується без виправлень і доопрацювань", "рекомендується після виправлення зазначених рецензентом недоліків" або "не рекомендується".

Рецензії завіряють відповідно до порядку, встановленого в установі, де працює рецензент.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймає редакційна колегія.

Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар інформує про це автора і вказує терміни публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакційній колегії і в редакції наукового журналу.

ПРОТИДІЯ  ПЛАГІАТУ

Редакція повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за автентичність змісту статей. З метою уникнення некоректних запозичень або використання результатів дослідження третіх осіб автори зобов’язані дотримуватись етики наукового цитування.

З метою протидії плагіату редакція здійснює такі кроки:

 • за рішенням заступника головного редактора статтю перевіряють на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело за допомогою комп’ютерної програми;
 • рецензент під час рецензування статті робить висновок про відсутність або наявність плагіату в статті.

Якщо в процесі обробки статті виявиться, що в представленому матеріалі наявний плагіат, стаття повертається автору.

ОПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ

Подання рукопису до збірника «Наукових праць Лісівничої академії наук України» є безкоштовним. Для осіб – не членів Лісівничої академії наук України вартість друку однієї сторінки формату А4 становить 1,25 у.о., кольорові рисунки друкуються безкоштовно. Члени Лісівничої академії наук України публікуються безкоштовно, окрім обов’язкової оплати за розкладання статті по метаданих (1,2 у.о.) та прив’язку індексу DOI до статті (1,2 у.о). Замовні наукові статті публікуються безкоштовно. Якщо автор відчуває фінансові проблеми, а пропонована стаття має високу наукову цінність, то редакційна колегія сприятиме здійсненню публікації за рахунок Академії. 

ІНДЕКСАЦІЯ У НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕКАХ

 • DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS
 • ULRICHSWEB
 • GOOGLE SCHOLAR
 • CROSSREF
 • INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL
 • VERNADSKY NATIONAL LIBRARY OF UKRAINE