Особливості нагромадження опаду в грабово-сосново-дубових деревостанах, сформованих на зрубах поступових рубок в умовах Львівського Розточчя

  • O. Krynytska Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: грабово-сосново-дубові деревостани, опад, фракції опаду, річна динаміка, поступові рубки

Анотація

Проаналізовано річну динаміку опаду та його фракцій (хвоя сосни звичайної; листя дуба звичайного; листя супутніх порід; гілки; кора; шишки сосни звичайної; жолуді дуба звичайного; насіння інших порід; плюски жолудів, крилатки насіння; лишайники, мохи) у середньовікових грабово-сосново-дубових деревостанах, які сформувалися природним шляхом на зрубах різних способів поступових рубок головного користування (рівномірна поступова дво- і триприйомна та групово-вибіркова 3-прийомна), і в стиглому материнському деревостані (контроль) в умовах Львівського Розточчя. Як на контрольній, так і на експериментальних ділянках виявлено три піки опадання органічної маси протягом року: найбільший у жовтні і два менші – у зимовий період і в травні. Встановлено, що річна маса опаду становить 5-6 т/га, а способи рубок безпосередньо не впливають на частку опалої  органічної маси та її річну динаміку.

Посилання

1. Боднар І.П. Біотичний кругообіг мінеральних елементів та шляхи його регулювання в соснових деревостанах Центрального Полісся України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук: спец. 06.03.03 – лісознавство і лісівництво / І.П. Боднар. – Львів, 2007. – 20 с.
2. Боднар І.П. Кількісні та якісні показники опаду в різних типах умов місцезростання лісостанів Київського Полісся та їх вплив на грунт / І.П. Бондар // Наук. вісник НАУ: Лісівництво. – 2000. – Вип. 27. – С. 94-103.
3. Горшенін М.М. Стаціонарні дослідження впливу різних способів поступових рубок на умови середовища, продуктивність деревостанів і лісовідновлення / М.М. Горшенін // Лісівницькі дослідження на Розточчі: зб. наук.-техн. праць. – Львів: Каменяр, 1972. – С. 14-24.
4. Горшенин Н.М. Лесоводство / Н.М. Горшенин, А.И. Швиденко. – Львов: Вища школа, 1977. – 303 с.
5. Гурский В.В. Об изменении влажности почвогрунта и облиствении дуба и других пород в чистых и смешаных культурах / В.В. Гурский // Тр. УкрНИИЛХА. – 1952. – С. 37-41.
6. Ковалевський А.К. Річний відпад листя в дібровах / А.К. Ковалевський // Пр. Ін-ту лісівництва АН УРСР. – 1952. – №3. – С. 21-24.
7. Кременецька Є.О. Лісівницькі особливості корінних лісостанів зеленої зони м. Києва та наукові основи покращення їхнього стану: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.03.03 – лісознавство і лісівництво / Є.О. Кременецька. – К., 2000. – 19 с.
8. Мелехов И.С. Лесоведение / И.С. Мелехов. – М.: Лесн. пром-сть, 1980. – 408 с.
9. Наконечный В.С. Влияние состава насаждений в дубравах на их продуктивность / В.С. Наконечный // Науч. тр. УСХА. Сер. «Лесоводство и лесоразведение». – 1978. – Вып. 19. – С. 98-101.
10. Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии : ред. кол. А.З. Швиденко, А.А. Строчинский, Ю.Н. Савич и др. – К.: Урожай, 1987. – 560 с.
11. ОСТ 56-69-83. Пробные площади лесоустроительные. Метод закладки. – М.: ЦБНТИлесхоз, 1984. – 60 с.
12. Остапчук О.С. Лісовий опад та підстилка в культурах дуба звичайного в умовах Правобережного Лісостепу / О.С. Остапчук // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2012. – Вип. 171. – С. 186-192.
13. Пєшко В.С. Динаміка властивостей дерново-слабопідзолистих грунтів Розточчя у зв’язку з рубками головного користування / В.С. Пєшко // Лісівницькі дослідження на Розточчі: зб. наук.-техн. праць. – Львів: Каменяр, 1972. – С. 14-24.
14. Погребняк П.С. Общее лесоводство / П.С. Погребняк. – М.: Колос, 1968. – 440 с.
15. Ремезов Н.П. О роли леса в почвообразовании / Н.П. Ремезов // Почвоведение. – 1953. – №12. – С. 38-44.
16. Рибак В.О. Вплив мішаних лісостанів на процеси грунтотворення у свіжих соснових суборах / В.О. Рибак // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2004. – Вип. 71. – С. 27-33.
17. Сортиментные таблицы для таксации леса на корню / Отвестств. за выпуск проф. К.Е. Никитин. – К.: Урожай, 1984. – 629 с.
Опубліковано
2015-11-25