Класифікаційна модель внутрішньозональної різноманітності лісів

  • E. Migunova Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Ключові слова: тип лісу, кліматоп, едатоп, аналогічні типи

Анотація

Обґрунтовано розуміння едафічної сітки Крюденера-Погребняка як сполученої класифікації лісів і грунтів у межах однорідних за кліматом регіонів. Вихідним пунктом є виділення зон, у горах – висотних поясів. Подібні за складом типи лісу в різних зонах, наприклад соснові бори, рекомендовано відносити не до однакових, а до аналогічних типів, характеризуючи їх специфіку в різних зонах.

Вивчення грунтів як середовища існування потрібно проводити з наголосом не тільки на їхню генетичну приналежність, оцінювану за будовою верхніх горизонтів, але, насамперед, на їхній мінеральний склад, що проявляється через гранулометричний склад, який визначає рівень забезпеченості грунтів елементами живлення рослин і водно-фізичні властивості.

Більшість високопродуктивних насаджень у різних зонах приурочені до ділянок, які знаходяться на шляхах міграції грунтового стоку, що створює на них своєрідні умови природної гідропоніки. Так, зокрема, Брянський масив приурочений до земель, по яких йде міграція багатого мінеральними сполуками стоку зі Середньоросійської височини в низинне Полісся. Більше того, стійке співіснування лучних степів і дібров в Лісостепу зумовлено тим, що діброви формуються на корінних берегах річок, на яких концентрується грунтовий стік різної інтенсивності з вододілів. Звичайні ґрунтові дослідження не дають змоги виявити наявність такого стоку. Про нього можна судити за помітно більшою зволоженістю грунтів у найбільш посушливі періоди вегетації.

Найбільш важливим є встановлення лісовими типологами факту того, що вся зональна і внутрішньозональна різноманітність природи зумовлена родючістю поверхні Землі, відмінностями в її забезпеченості екологічними ресурсами. Встановлено жорстку зумовленість складу і продуктивності лісових насаджень трьома основними лімітованими екологічними ресурсами клімату і грунтів – теплом, вологою і живленням, які формують в підсумку той чи інший рівень родючості середовища. Взаємно зумовлені лісотипологічні класифікаційні моделі лісів та їх середовища, кліматична – в координатах кількості тепла і атмосферних опадів та едафічна – в координатах вмісту основних елементів живлення рослин і доступної вологи в грунті, дають змогу систематизувати зональну і внутрішньозональну різноманітність не лише лісів, але й природи загалом.

Посилання

1. Алексеев Е.В. Типы украинского леса. Правобережье : моногр. / Алексеев Е.В. – К., 1925. – 120 с.
2. Воробьев Д.В. Типы лесов европейской части СССР : монгогр. / Воробьев Д.В. – К.: АН УССР, 1953. – 450 с.
3. Воробьев Д.В. Лесотипологическая классификация климатов / Д.В. Воробьев // Тр. Харьковского СХИ. – 1961. – Т. 30. – С. 86-95.
4. Воробйов Д.В. Лісовий типологічний визначник Українського Полісся / Д.В. Воробйов, П.С. Погребняк // Проаці з ліс. дослід. справи. – Харків, 1929. – Вип. ХI. – 164 с.
5. Высоцкий Г.Н. О почвенно-геологических исследованиях проф. П.А. Земятченского в Брянских лесах / Г.Н. Высоцкий // Лесн. журн. – 1908. – Вып. 6. – С. 782-791.
6. Высоцкий Г.Н. О дубравах в Европейской России и их областях / Г.Н. Высоцкий // Лесн. журн. – 1913. – Вып. 1-2. – С. 158-171.
7. Висоцький Г.М. Лісівництво і географія / Г.М. Висоцький // Maтepiaли дослідження грунтів України. – К., 1928. – Вип. 2. – С. 73-76.
8. Высоцкий Г.Н. Позиция ясеня в наших лесах (и морской полыни в степях) / Г.Н. Высоцкий // Сб. «Очерки по фитосоциологии и фитогеографии». М., 1929. – С. 17-19.
9. Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат : моногр. / Герушинський З.Ю. – Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.
10. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование / Исаченко А.Г. – М.: Высшая школа, 1991. – 368 с.
11. Крюденер А.А. Основы классификации типов насаждений и их народнохозяйственное значение в обиходе страны / Крюденер А.А.– С-Пб., 1916-1917. – Ч. I-II. – 318 с.
12. Крюденер А.А. Лесная типология природы и ее значение. 1926 // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 113. – С.3-7.
13. Мигунова Е.С. Леса и лесные земли (количественная оценка взаимосвязей) : моногр. / Мигунова Е.С. – М.: Экология, 1993. – 364 с.
14. Мигунова Е.С. Лесоводство и естественные науки (ботаника, география, почвоведение); 2-е изд. / Мигунова Е.С. – М.: МГУЛ, 2007. – 592 с.
15. Мигунова Е.С. Типы леса и типы природы. Экологические взаимосвязи : моногр. / Мигунова Е.С. – Palmarium Academic Publishing, Германия. 2014. – 295 c.
16. Морозов Г.Ф. О типах насаждений и их значении в лесоводстве / Г.Ф. Морозов // Лесн. журн. – 1904. – Вып. 1. – С. 6-25.
17. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Лісостеп : моногр. / Остапенко Б.Ф. – Харків: ХДАУ, 1977. – 128 с.
18. Остапенко Б.Ф. Лісова типологія : моногр. / Остапенко Б.Ф., Ткач В.П. – Харків: ХДАУ, 2002. – 204 с.
19. Погребняк П.С. Основи типологічної класифікації та методика складати її // Сер. наук. вид. ВНДІЛГА. – Харків, 1931. Вип. 10. – С. 28-35.
20. Погребняк П.С. Основы лесной типологии : моногр. / П.С. Погребняк. – К.: Наук. думка, 1955. – 456 с.
21. Посохов П.П. Типы лесов горного Крыма и их Кавказские аналоги : автореф. дис. на соиск. уч. степени д-ра с.-х. наук / П.П. Посохов. 1972. – 48 с.
22. Раменский Л.Г. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову / Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин Н.А. – М.: Сельхозгиз, 1956. – 470 с.
23. Сибирцев Н.М. Почвоведение / Сибирцев Н.М. – С-Пб, 1900-1901. Вып. 1, 2, 3. – 505 с.
24. Туркевич И.В. Методические рекомендации по определению потенциальной производительности лесных земель и степени эффективного их использования / Туркевич И.В. Медведев Л.А., Мокшанина И.М. Лебедев В.Е. – Харьков. 1973. – 72 с.
Опубліковано
2015-11-25