Особливості посівних якостей насіння Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco у насадженнях західного регіону України

  • Iu. Debryniuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: псевдотсуга Мензіса, маса однорідних партій насіння, посівні якості насіння, лісонасінна база

Анотація

Вивчено посівні якості однорідних партій насіння Pseudotsuga menzie­sii Mirb. Franco – чистоту, масу 1000 насінин, схожість, енергію проростання, зараження фітопатогенами за результатами аналізу середніх зразків Львівською державною зональною лісонасінною інспекцією впродовж 1990-2012 рр. Встановлено, що у лісових насадженнях західного регіону України посівні якості насіння псевдотсуги є невисокими. Із 33-ох досліджених однорідних партій лише у 17-ти з них насіння відповідає вимогам стандарту.

Широке впровадження псевдотсуги в лісові насадження стримується відсутністю у потрібних обсягах об’єктів лісонасінної бази. Розширення та упорядкування останньої дало б змогу заготовляти насіння з більш високими посівними якостями, у більших обсягах, ширше використовувати насінний потенціал цього цінного інтродукованого деревного виду.

Посилання

1. Бродович Т.М. Методические рекомендации по технологии создания промышленных культур дугласовой пихты в Карпатах / Т.М. Бродович, Я.М. Шляхта. – Львов: ЛЛТИ, 1979. – 26 с.
2. Дебринюк Ю.М. До питання про продуктивність Pseudotsuga Menziesii Mirb. [Franco] у зв’язку з формами виду за корою / Ю.М. Дебринюк / Праці наук. тов. ім. Шевченка. Еколог. збірник - 4: Дослідження біотичної і ландшафтної розмаїтості та її збереження. – Львів, 2008. – Т.XXIII. – С. 163-171.
3. Дебринюк Ю.М. Псевдотсуга Мензіса в Україні: розповсюдження, лісівничо-таксаційна характеристика та перспективи культивування / Ю.М. Дебринюк // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 122. – С. 24-31.
4. Дебринюк Ю.М. Ріст і продуктивність Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco в лісових культурах Українського Розточчя / Ю.М. Дебринюк // Наук. вісник Укр. держ. лісотех. ун-ту : зб. наук.-техн. праць. – 2003. – Вип. 13.2. – С. 21-32.
5. Дебринюк Ю.М. Технологічні аспекти створення і вирощування плантаційних лісових культур Pseudotsuga Menziesii (Mirb.) Franco у західному регіоні України / Ю.М. Дебринюк // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 118. – С. 142-148.
6. Семена деревьев и кустарников. Посевные качества : ОСТ 56-27-77. – [изменения №1 от 01.07.1983 г.]. – Введен в действие 1.07.1978 г. – М.: Госкомлесхоз Совета Министров СССР, 1977. – 5 с.
7. Хмилевский В.М. Повышение продуктивности лесов Лесостепи Украины путем интродукции дугласии зеленой: автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. с.-х. наук : спец. 06.03.01 / В.М. Хмилевский. – Харьков, 1987. –23 с.
8. Шляхта Я.М. Итоги интродкции и перспективы семеноводства дугласии зеленой в Закарпатье : автореф. дисс. .. канд. с.-х. наук: 06.03.01 / Янош Мигалевич Шляхта; Львов. лесотехн. ин-т, 1982. – 22 с.
9. Ярощук Р.А. Особливості відтворення псевдотсуги Мензіса насінним шляхом у Західному Лісостепу України: практичні рекомендації / Р.А. Ярощук, М.М. Гузь. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2012. – 39 с.
10. Antosiewicz Z. Nasiennictwo. Poradnik Leśnika. – Warszawa : SITLiD, PWRiL, 1970. – 127 s.
11. Schopmeyer C.S. et al. Seeds of woody plants in the United States / Forest Service, U.S.D.A., Washington D.C., 1974.
Опубліковано
2015-11-25