Селекційна оцінка плюсових дерев сосни звичайної та їх потомств за смолопродуктивністю

  • L. Osadchuk Національний лісотехнічний університет України
  • Ya. Fuchylo Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • M. Sbytna Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • G. Shlonchak Київська лісова науково-дослідна станція
Ключові слова: смолопродуктивність, сосна звичайна, плюсові дерева, клонове потомство

Анотація

Результати досліджень плюсових дерев та їх потомства дали змогу встановити комплексне плюсове дерево, яке, окрім високої деревної продуктивності, відзначається високими показниками виділення живиці. Смолопродуктивність цього дерева, яку визначено методом мікропоранень, на 71,6 % перевищила середнє значення в насадженні. А смолопродуктивність його півсібсового потомства на 125-140 % була вищою, порівняно з потомством популяційного збору насіння, а вегетативного – в 2,1-7,0 разів переважала інші потомства. Архіви клонів комплексного плюсового дерева є цінним резервом генетичного матеріалу і можуть бути базою для створення високопродуктивних цільових культур з метою отримання як деревини, так і живиці. В умовах спеціалізованих лісонасінних плантацій, що створені шляхом клонування з плюсових за смолопродуктивністю дерев, можна отримувати насіння в значних обсягах з високими за цією ознакою спадковими властивостями.

Посилання

1. Білоус В.І. Екотипи сосни звичайної в лісах України / В.І. Білоус // Відтворення та покращення лісових ресурсів / Лісівнича академія наук України. Наукові праці. – 2002. – Вип. 1. – С. 93-95.
2. Білоус В.І. Лісова селекція : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Білоус В.І. – Умань, 2003. – 534 с.
3. Высоцкий А.А. Правила отбора плюсовых по смолопродуктивности деревьев сосны обыкновенной / А.А. Высоцкий. – М.: НИИЛГиС, 2000. – 8 с.
4. Высоцкий Н.Л. Возможности применения модели Г. Менделя при изучении количественных признаков на примере сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) / Н.Л. Высоцкий, A.A. Высоцкий // Сб. научн. тр. НИИЛГиС. − Воронеж, 2000. − С. 18-32.
5. Осадчук Л.С. Селекційні основи підвищення смолопродуктивності соснових насаджень / Л.С. Осадчук // Наук. вісник Укр. держ. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 56-60.
6. Рябчук В.П. Рекомендації для відбору дерев сосни звичайної підвищеної смолопродуктивності / Рябчук В.П., Фурдичко О.І., Максим Я.В. – Львів: УкрДЛТУ, 1996. – 13 с.
7. Фучило Я.Д. Добір плюсових дерев сосни звичайної за інтенсивністю росту і смолопродуктивністю / Тези доповідей учасників конф. наук.-пед. працівників, наукових співроб. і аспірантів ННІ ліс. і сад.-парк. госп-ва Нац. ун-ту біоресурсів і природокорист. України // Я.Д. Фучило, М.В. Сбитна, Л.С. Осадчук. –К., 2009. – С. 29-30.
8. Шлончак Г.А. Відбір високосмолопродуктивних форм сосни звичайної в умовах Київського Полісся / Г.А. Шлончак, Г.В. Шлончак // Ліс. госп-во., ліс., папер. і деревооброб. пром-сть : міжвідомч. наук.-техн. зб. НЛТУ України. – 2006. – Вип. 31. – С. 141-144.
9. Booy G. Genetic diversity and the survival of populations / G. Booy, R. J. J. Hendrids, M. J. Smulders, J. M. Van Groenendael, B. Vosman // Plant biоl. – New York- Stuttgart: Georg Thieme Verlag , 2000. – № 2. – Р. 379-395.
10. Dorman K. High-yielding turpentine orchards a future possibility / K. Dorman // The Chemurgic Digest. − 1945 : National Farm Chemurgic Council. – V 4 (18). – Р. 293-299.
11. El-Kassaby Y.A. Genetic variation within and among conifer populations: review and evaluation of the methods / Y. A. El-Kassaby, S. Feneschi, M. E. Malvolti, F. Cannata, H. H. Hattemer // Biochemical markers in the Population Genetics of Forest Trees. The Hague : SpB Scientific Publishing. –2000. – Р. 61-76.
12. Goddard R.E. Progress in the selection and breeding of superior trees to upgrade gum yield / R. E. Goddard, W. J. Peters // Naval stores review. 1965. − February : 4-5. − Р. 13-15.
13. Hertel H. Genetic and phenotypical variation of Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations due to seed origin and environmental conditions at experimental sites / H. Hertel, V. Schneck // Forest Genet. – 1999. – V.6. – № 2. – Р. 65-72.
14. Mergen F. Genetic control of oleoresin yield and viscosity in slash pine / F. Mergen, P. Hoekstra, R. Echols // Forest Science. – 1955. – № 1(1). – Р. 19-30.
15. Squillace A.E.: Selective breeding of Slash Pine for high oleoresin yield and other characters / A. E. Squillace, K. Dorman, // Abstr.in Proc. 9th Int. Bot. Congn. – Montreal, 1959. – V. 2. – Р. 375.
Опубліковано
2015-11-25