Періодичний і поточний прирости компонентів фітомаси крони дерев дуба звичайного у Східному Поліссі України

  • P. Lakyda Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • L. Matushevych Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • M. Soroka Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: Східне Полісся України, деревостани дуба звичайного, гілки крони, періодичний і поточний прирости, моделювання

Анотація

За результатами експериментальних досліджень, зібраних на п’яти тимчасових пробних площах у мішаних дубових деревостанах Східного Полісся, здійснено оцінку та аналіз періодичного і поточного приростів гілок крони дерев дуба звичайного за окремими компонентами як основи розробки нормативно-інформаційного забезпечення для оцінення біотичної продукції цієї категорії лісів.

Опрацьовано спеціальну методику дослідження періодичного та поточного приростів гілок крони дерев дуба за основними таксаційними параметрами у межах трьох шарів крони – нижнього, серединного та верхівкового. Для дослідження приросту гілок крони дерев дуба звичайного за окремими компонентами, на 20 зрубаних модельних деревах із різних частин крони відібрано та обміряно 56 модельних гілок. Модельні гілки згруповано відповідно до визначеного інтервалу межі початку й закінчення нижньої, серединної  та верхівкової частин крони.

Зібрано дослідні дані, здійснено їх графо-аналітичну оцінку, що дало змогу отримати інформаційну основу для моделювання періодичного та поточного приростів параметрів гілок крони дерев і деревостанів дуба звичайного як основи прогнозування обсягів і темпів нагромадження вуглецю у цій категорії деревостанів.

Посилання

1. Антанайтис В.В. Прирост леса. / В.В. Антанайтис, В.В. Загреев. – 2-е изд., перераб. – М.: Лесн. пром-сть, 1981. – 200 с.
2. Анучин Н.П. Лесная таксация / Анучин Н.П. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Лесн. пром-сть, 1982. – 530 с.
3. Концепція розбудови національної інвентаризації та моніторингу лісів України (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uriffm.org.ua/files/project_concept20131009_0.pdf.
4. Лакида П.І. Фітомаса лісів України : моногр. / Лакида П.І. – Тернопіль : Збруч, 2002. – 256 с.
5. Лакида П.І. Фітомаса березових лісостанів Українського Полісся : моногр. / П.І. Лакида , Л.М. Матушевич. – К. : ННЦ ІАЕ, 2006. – 228 с.
6. Моніторинг лісів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=62971&cat_id=32880
7. Лакида П.І. Методологічні особливості оцінки біотичної продукції компонентів крони дерев / П.І. Лакида, Л.М. Матушевич, В.І. Блищик // Наук. вісник НУБіП України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво». – К.: ВЦ НУБіП України, 2013. – Вип. 187. – Ч. 1. – С. 200-208.
Опубліковано
2015-11-02