Екологізація освіти та економіки – шлях до практичної реалізації концепції сталого розвитку в Україні

  • I. Dubovych Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: екологізація освіти, екологізація економіки, сталий розвиток, еколого-економічні проблеми, еколого-економічна компетентність

Анотація

Звернено увагу на сучасні проблеми практичної реалізації концепції сталого розвитку в Україні. Проаналізовано глобальні еколого-економічні проблеми і значення екологізації освіти, екологізації економіки та підготовки фахівців для сталого розвитку на міжнародному рівні. Розглянуто потребу розроблення теоретико-методологічної основи, спрямованої на забезпечення практичної реалізації екологізації освіти та економіки і сталого розвитку в Україні. Обґрунтовано потребу утворення регіональних центрів в Україні для перепідготовки управлінських кадрів і підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з питань екологізації освіти та економіки. Запропоновано розробити та ввести в еколого-економічний цикл наук такий науковий напрям досліджень, як «глобальна екологізація освіти й економіки».

Посилання

1. Буркинський Б.В. Зелений вектор стратегічного планування розвитку України / Б.В. Буркинський, Н.І. Хумарова // Екологічний вісник. – 2012. – № 3. – С. 6-7.
2. Галушкіна Т.П. Економіка природокористування / Галушкіна Т.П. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 480 с.
3. Гринів Л.С. Екологічна економіка : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Гринів Л.С. – Львів : «Магнолія 2006», 2010. – 358 с.
4. Гулик Г.С. Екологізація освіти : теорія і практика / Г.С. Гулик, І.А. Дубовіч // Наук. вісник Нац. лісотех. у-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2015. – Вип. 25.2. – С. 366-371.
5. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку : пер. з англ. / Герман Дейлі. – К. : Інтелсфера, 2002. – 312 с.
6. Дубовіч І.А. Теоретико-методологічні та практичні засади глобальної екологізації економіки / І.А. Дубовіч // Наук. праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 6. – С. 31-35.
7. Екологічна Конституція Землі. Метологічні засади / [Ю. Туниця, В. Василенко, М. Костицький та ін.].; за ред. акад. НАН України, д-ра екон. наук проф. Ю.Ю. Туниці. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – 440 с.
8. Экологизация экономики. Природопользование. Региональная экономика. [Електронний ресурс]. – Доступий з : http://www.voronova-on.ru/prirodopolzovanie/ecoloecon/index.html.
9. Конституція України (від 28 червня 1996 року). Електронний ресурс. – Доступний з : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
10. Межі зростання. [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://uk.wikipedia.org/wiki.
11. Мельник Л.Г. Екологічна економіка : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Мельник Л.Г. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 348 с.
12. Подробности. [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://podrobnosti.ua/videoarchive/2012/01/14/2668.html.
13. Проблеми запровадження засад сталого розвитку в Україні / [Шапар А.Г., Ємець М.А., Буркинський Б.В., Харічков С.К. та ін.]. // Екологія і природокористування. – 2013. – Вип. 16. – С. 18-26/
14. Проблемы экологизации экономики и экономизации экологии. [Електронний ресурс]. – Доступий з : http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7782123.15.
15. Туниця Ю.Ю. Екоекономіка і ринок : подолання суперечностей / Туниця Ю.Ю. – К. : Знання, 2006. – 314 с.
16. Costanza R. Goals, Agenda and Policy Recommendations for Ecological Economics / Costanza R., Daly H.E., Bartholomew J.A. / edited by Robert Costanza // Ecological Economics : the science and management of sustainability. – New York, Columbia University Press. – 1991. – P. 1-21.
17. Daly H.E. Ecological Economics : Principles and Aplications / Daly H.E., Farley J. – Island Press, 2003. – 428 p.
18. Greening of Education : Ukraine's Contribution. [Електронний ресурс]. – Доступний з : http: // www.uncsd2012.org/index.php?page=view&nr=77&type=1006&menu=36.
Опубліковано
2015-11-25