Екологізація сучасного суспільного життя в контексті подолання екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки

  • I. Synyakevych Національний лісотехнічний університет України
  • A. Golovko Національний лісотехнічний університет України
  • V. Kovalyshyn Національний лісотехнічний університет України
  • A. Polovsky Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: екологізація, природокористування, «зелена» економіка, екологічна політика, екологічна економіка, екологічні загрози, екологічна безпека

Анотація

Екологізацію суспільного розвитку земної цивілізації розглянуто як інструмент розбудови «зеленої» економіки в контексті подолання глобальних, національних, регіональних і локальних екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки. Досліджено основні проблеми екологізації суспільного життя у політичній, економічній, екологічній, соціальній та духовній площинах. Детально проаналізовано значення і вживання терміна «екологізація» у вітчизняних та зарубіжних наукових працях. «Екологізація» використовується для позначення: будь-яких видів людської діяльності; економічних інструментів, що використовуються в екологічній і лісовій політиці; природокористування; економічних систем; суспільного розвитку. Екологізацію суспільного розвитку трактують як категорію екологічної економіки та інструмент еволюційного переходу до «зеленої» економіки. Екологізація економічної діяльності в Україні полягає в послідовній, комплексній трансформації економічних інструментів в інструменти екологічної політики. Обґрунтовано ключові напрямки екологізації економічної, екологічної, соціальної та духовної сфер природокористування і  запровадження «зеленої» економіки в Україні.

 

Біографія автора

Місце роботи автора

Екологізацію суспільного розвитку земної цивілізації розглянуто як інструмент розбудови «зеленої» економіки в контексті подолання глобальних, національних, регіональних і локальних екологічних загроз і зміцнення екологічної безпеки. Досліджено основні проблеми екологізації суспільного життя у політичній, економічній, екологічній, соціальній та духовній площинах. Детально проаналізовано значення і вживання терміна «екологізація» у вітчизняних та зарубіжних наукових працях. «Екологізація» використовується для позначення: будь-яких видів людської діяльності; економічних інструментів, що використовуються в екологічній і лісовій політиці; природокористування; економічних систем; суспільного розвитку. Екологізацію суспільного розвитку трактують як категорію екологічної економіки та інструмент еволюційного переходу до «зеленої» економіки. Екологізація економічної діяльності в Україні полягає в послідовній, комплексній трансформації економічних інструментів в інструменти екологічної політики. Обґрунтовано ключові напрямки екологізації економічної, екологічної, соціальної та духовної сфер природокористування і  запровадження «зеленої» економіки в Україні.

Посилання

1. Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз: моног. / [І.М. Синякевич, А.М. Дейнека, А.А. Головко та ін.]; під. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Синякевича. – Львів.: Камула, 2014. –592 с.
2. Синякевич І.М. Екологічна політика: Стратегія подолання глобальних екологічних загроз: моногр. / Синякевич І.М. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 332 с.
3. Лісова політика: теорія і практика: моногр. / [І.М. Синякевич, І.П. Соловій, О.В. Врублевська та ін.]; під ред. проф., д.е.н. І.М. Синякевича. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 612 с.
4. Регіональна екологічна політика в Україні (теорія формування, методи реалізації): моногр. / В.С. Кравців [НАН України, Ін-т регіон. дослідж.] – Львів, 2007. – 338 c.
5. Туниця Ю.Ю. Економіка довкілля і природних ресурсів: інформаційний пакет спеціальності / Ю.Ю. Туниця, Л.Д. Загвойська, Л.І. Максимів. – Львів: Афіша, 2015. – 369 с.
6. Синякевич И.М. Эколого-экономическая классификация лесных ресурсов / И.М. Синякевич // Лесн. журн. – 1987. – №4. – С. 114-117.
7. Паулі Гюнтер. Синя Економіка. 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів робочих місць. Доповідь Римського Клубу: моногр. / Гюнтер Паулі. – Київ: Risk Reduction Foundation, 2012. – 320 с.
8. Синякевич І.М. Екологізація розвитку: об’єктивна необхідність, методи, пріоритети / І.М. Синякевич // Економіка України. – 2004. – №1. – С. 57-63.
9. Синякевич І.М. Методи екологізації податкової системи / І.М. Синякевич, О.Я. Олійник // Фінанси України. – 2002. – №1. – С.28-33.
10. Синякевич І.М. Інструменти екополітики: теорія і практика: моногр. / Синякевич І.М. – Львів: ЗУКЦ, 2003. – 188 с.
11. Врублевська О.В. Конспект лекцій з економіки природокористування / О.В. Врублевська. – Львів: УкрДЛТУ, 2003. – 210 с.
12. Синякевич І.М. Економіка лісокористування: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Синякевич І.М.. – Львів: ІЗМН, 2000. – 402 с.
13. Синякевич І.М. Лісова політика: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Синякевич І.М., Дейнека А.М., Соловій І.П. – К: Знання, 2013. – 356 с.
14. Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом: моногр. / [Є.В. Мішенін, І.І. Кобилянська, Т.В. Усік, І.Є. Ярова]; під ред. д-ра екон. наук, проф. Є. В. Мішеніна. – Суми : Папірус, 2013. – 247 с.
15. Екологічна культура фахівця як чинник сталого розвитку: навч. посіб. / [В.Т. Андрушко, Н.М. Дуда, О.Є. Гриджук, М.С. Кравець, І.П. Магазинщикова]; під ред. І.П. Магазинщикової. – Л. : Афіша, 2012. – 415 с.
16. Лиско Л.В. Предметна сфера економічної теорії в суспільстві сталого розвитку: універсумно-синергетичне обгрунтування: моногр. / Лиско Л.Р. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2009. – 487 с.
17. Екологізація суспільства: соціальна роль та моделювання: моногр. / [Е.П. Семенюк Т.В. Олянишен, В.М. Сеньківський, О.В. Мельников, Я.В. Котляревський] ; з передм. акад. НАН України Ю.Ю. Туниці. – Л.: Укр. акад. друкарства, 2012. – 458 с.
18. Лісотехнічний термінологічний словник: український, російський, англійський / [Бакай Б.Я., Бехта П.А., Библюк М.І., та ін.]; під ред. Ю.Ю. Туниці, В.О. Богуслаєва. – Львів : Вид-во "Піраміда", 2014. – 967 с.
19. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: підручник підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Л.Г. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Суми: ВДТ «Університетська книга», 2003. – 348 с.
20. Кульчицький Я.В. Сучасні економічні системи в умовах екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняння): моногр. / Кульчицький Я.В. – Л. : Ліга-Прес, 2011. – 687 с.
21. Велз С. Посіви Пандори. Непередбачена ціна цивілізації: моногр. / Спенсер Велз; [пер. з англ. та наук. ред. Тараса Цимбала]. – К. : Ніка-Центр, 2011. – 239 с.
22. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства: моногр. / Бауман З. – К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2012. – 112 с.
23. Иманов Н.М. Экологизация экономических категорий / Н.М. Иманов // Известия Академии наук СССР: Серия экономическая. – 1989. – №6. – С 5-14.
24. Синякевич І.М. Екологізація і лісова політика / І.М. Синякевич. – Зб. наук. праць. – Вип. 2. – Л.: ЗУКЦ, 2004. – 144 с.
25. Стойко С.М. Пріоритетні завдання товариства лісівників України у збереженні лісівничої спадщини / С.М. Стойко // Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 8. – С. 22-25.
26. Лозко Г.С. Велесова Книга – Волховник / Лозко Г.С. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 520 с.
27. Стойко С.М. Букові праліси Карпат як об’єкт світової природної спадщини ЮНЕСКО / C. М. Стойко // Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 11. – С. 17-24.
Опубліковано
2015-11-02