Властивості карбамідоформальдегідних клеїв наповнених деревинним волокнистим шламом

  • P. Bekhta Національний лісотехнічний університет України
  • R. Salabay Національний лісотехнічний університет України
  • I. Salabay Національний лісотехнічний університет України
  • G. Noshchenko Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: клейова композиція, деревинний волокнистий шлам, властивості клеїв, межа міцності фанери на зріз

Анотація

З метою покращення властивостей карбамідоформальдегідних клеїв їх наповнювали деревинним волокнистим шламом. Під час досліджень використано: сухий подрібнений деревинний волокнистий шлам з розміром частинок менше 0,2 мм і вологістю 10%; смолу КФ-МТ; амоній хлорид; березовий лущений шпон товщиною 1,5 мм і вологістю 6%. Визначено властивості й хімічний склад шламу. Якість клеїв оцінено за: умовною в’язкістю, концентрацією, часом затвердіння, концентрацією водневих іонів, життєздатністю і масовою часткою вільного формальдегіду в клейових композиціях з різною кількістю шламу, а також межею міцності на зріз фанери, виготовленої на їх основі. Проведені дослідження підтверджують можливість використання деревинного волокнистого шламу як наповнювача клеїв для виготовлення фанери, причому його додавання призводить до суттєвого зменшення (в 1,5-2,5 рази) масової частки вільного формальдегіду в клеї.

Посилання

1. Бехта П.А. Виробництво фанери : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Бехта П.А. – К.: Основа, 2003. – 320 с.
2. Куликов В.А. Производство фанеры : учеб. пособие [для студ. высш. учеб. завед.] / Куликов В.А. – М.: Лесн. пром-сть, 1976. – 368 с.
3. Бехта П.А. Вплив методів випробування фанери на межу її міцності на сколювання / П.А. Бехта, Р.Г. Салабай, І.І. Салабай // Наук. праці Лісівничої акад. наук України: зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 9. – С. 200-205.
4. Бехта П.А. Технологія деревинноволокнистих плит : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / П.А. Бехта, В.К. Онісько. – Львів: ІЗМН, 1997. – 136 с.
5. Салабай І.І. Властивості клейових композицій з використанням відходів виробництва волокнистих плит / І.І. Салабай // Вісник Харків. нац. техн. ун-ту сільського господарства ім. П. Василенка: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 147. – С. 112-116.
6. Салабай І.І. Модифікування клеїв лігноцелюлозними відходами у виробництві деревинних композитів / Тези доповідей V Міжнарод. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. // І.І. Салабай. – К.: Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. інститут», 2014. – С. 67-69.
7. Практические работы по химии древесины и целлюлозы / А.В. Оболенская, В.П. Щеголев, Г.Л. Аким [и др.]; под ред. В.М. Никитина. – М.: Лесн. пром-сть, 1963. – 411 с.
8. Фанера. Якість з’єднання. Частина 1. Методи випробовування (EN 314-1:1993, IDT) ДСТУ EN 314-1: 2003 – [Чинний від 2004-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – IV, 8 с. – (Національний стандарт України).
9. Фанера. Якість з’єднання. Частина 2. Технічні вимоги (EN 314-2:1993, IDT) ДСТУ ЕN 314-2:2006 – [Чинний від 2007-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 4 с. – (Національний стандарт України).
10. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения : учебник [для студ. высш. учеб. завед.]; 2-е изд., перераб. и дополн. / Уголев Б.Н. – М.: Лесн. пром-сть, 1986. – 368 с.
11. Pandey K.K. FTIR studies of the changes in wood chemistry following decay by brown-rot and white-rot fungi / K.K. Pandey, A.J. Pitman // International Biodeterioration & Biodegradation, 52 (3). – 2003. – P. 151-160.
12. Tomak E. D. Changes in chemical composition of decayed Scots pine and beech wood / E. D. Tomak // Science and Engineering of Composite Materials, 21 (4). – 2014. – P. 589-595.
13. Pingping Su Metal ion sorption to birch and spruce wood / Pingping Su, Kim Granholm, Andrey Pranovich, Leo Harju, Bjarne Holmbom, Ari Ivaska // BioResources, Vol 7, No 2. – 2012. – P. 2141-2155.
14. Van Der Klashorst G. H. Polymerization of lignin model compounds with formaldehyde in acidic aqueous medium / G. H. Van Der Klashorst, H.F. Strauss // Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry, Vol 24, Issue 9. – 1986. – P. 2143-2169.
15. Доронин Ю.Г. Синтетические смолы в деревообработке [Текст] / Ю.Г. Доронин, С.Н. Мирошниченко, М.М. Свиткина. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 224 с.
16. Лавлинская О.В. Отходы деревообрабатывающей промышленности в составе клеевых композиций для производства клееных слоистых материалов / О.В. Лавлинская, Т.Л. Ищенко // Сборник научных трудов по материалам международной научно-технической конференции “Актуальные проблемы фундаментальных исследований воспроизводства и переработки природных полимеров”. – № 2 часть 1 (7-1). – Воронеж: ВГЛТА, 2014. – С. 258-263.
Опубліковано
2015-11-02