ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНОЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ЛІСОВІ ФОРМАЦІЇ КАРПАТ

  • Stepan Stojko Інститут екології Карпат Національної академії наук України
Ключові слова: зміни клімату, вегетаційні ступені, сукцесія.

Анотація

У межах виділених в Українських Карпатах десяти вегетаційних ступенів проаналізовано динаміку лісових формацій, зумовлену глобальними змінами клімату. Встановлено різну реакцію на ці зміни дубових – із дубів звичайного та скельного, букових, буково-ялицево-ялинових і ялинових лісів. Подано оцінку негативних і позитивних наслідків впливу кліматичного режиму на біологію деревних порід та функціонування лісових екосистем. Запропоновано програму екологічного моніторингу для подальших досліджень.

Посилання

1. Андрианов М.С. Вертикальная термическая зональность Советских Карпат / М.С. Андрианов // Научный сборник Львовского гос. ун-та. – 1957. – Вып. 4. – С. 87-101.
2. Букша И.Ф. Изменение климата и лесное хозяйство Украины / И.Ф. Букша // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 7. – С. 11-14.
3. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат / М.А. Голубец. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1978. – 266 с.
4. Дідух Я.П. Екологічні аспекти глобальних змін клімату: причини, наслідки, дія / Я.П. Дідух // Вісник Національної академії наук України : загальнонаук. та громадсько-політичний журнал. – 2009. – № 2. – С. 34-44.
5. Дідух Я.П. Якими будуть наші ліси? / Я.П. Дідух // Український ботанічний журнал : наук. журнал НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – 2010. – Т. 17, № 3. – С. 321-343.
6. Друге національне повідомлення України з питань зміни клімату. – К. : Вид-во "Інтерпрес", ЛТД, 2006. – 80 с.
7. Клімат України / за ред. В.М. Ліпинського, В.Д. Дячука, Б.М. Бабиченка. – К. : Вид-во Раєвського, 2003. – 345 с.
8. Комендар В.І. До питання про динаміку рослинних поясів у Східних Карпатах / В.І. Комендар // Український ботанічний журнал : наук. журнал НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – 1957. – Т. 14, № 3. – С. 15-25.
9. Колищук В.Г. Динамика прироста горной сосны (Pinus mugo Turra) в связи с солнечной активностью / В.Г. Колищук // Доклады Академии наук СССР. – М., 1966. – Т. 167. – № 3.
10. Лакида П.І. Зменшення ризику глобальної зміни клімату шляхом депонування вуглецю при лісорозведенні та лісовідновленні в Україні / П.І. Лакида, І.Ф. Букша, В.П. Пастернак // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – Сер.: Лісівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 2004. – № 79. – С. 212 217.
11. Малиновський К.А. Рослинність високогір'я Українських Карпат / К.А. Малиновський. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1980. – 278 с.
12. МГЕИК: Изменение климата, 2007. Обобщенный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата. – Женева, 2007. – 104 с.
13. Олійник В.С. Водоохоронно-захисна роль гірських лісів Українських Карпат, їх антропогенні зміни та шляхи оптимізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.03.03 – "Лісознавство і лісівництво" / В.С. Олійник. – Львів, 2008. – 40 с.
14. Пастернак В.П. Методичні підходи до моніторингу динаміки вуглецю у лісових екосистемах / В.П. Пастернак, І.Ф. Букша // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Менеджмент природних ресурсів, економічна і лісова політика. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1904. – Вип. 14.2. – С. 177 181.
15. Росгидромет. Стратегический прогноз изменений климата Российской Федерации до 2010-2015 гг. и их влияния на отрасли экономики России. – М., 2005. – 22 с.
16. Стихійні метеорологічні явища на території України за останнє двадцятиріччя (1986-2005) / за ред. В.М. Ліпинського, В.І. Осадчого, В.М. Бабиченка. – К.: Вид-во "Ніка-Центр", 2006. – 312 с.
17. Стойко С.М. Високогірно-зональні рослинні ступені Українських Карпат і їх зв'язки з геоморфологічною будовою / С.М. Стойко // Український ботанічний журнал: наук. журнал НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – 1969. – Т. 26, № 5. – С. 3-9.
18. Стойко С.М. Потенційні екологічні наслідки глобального потепління клімату в лісових формаціях Українських Карпат / С.М. Стойко // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Глобальні зміни клімату – загроза людству та механізми відвернення. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.15. – С. 214-224.
19. Торфяные болота России: к анализу отраслевой информации / под ред. А.А. Сирена, Т.Ю. Пенаевой. – М. : Изд-во "Геос", 2001. – 190 с.
20. Шершун М.Х. Ліс як фактор збереження гірських районів Європи / М.Х. Шершун // Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи : матер. Міжнар. конф. – Ужгород, 2010. – С. 131-136.
21. Ярошенко П.Д. О природной динамике на верхней границе леса в Карпатах / П.Д. Ярошенко // Доклады Академии наук СССР. – М., 1957. – Т. XXVIII. – С. 128-136.
22. Bucek A. Global climate change and chances of vegetation / A. Bucek, Z. Hruby // Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи : матер. Міжнар. конф. – Ужгород, 2010. – С. 283-287.
23. Eswaron H. Organic carbon in soils of the words / H. Eswaron, E. van Den Berg, H. Reich // Soil science society of America journal. – 1993. – Vol. 57. – P. 192-194.
24. Polanský E. Učinek neobyčejné tuhé zimy v roce 1928-29 na lesní porosty / E. Polanský. – Praha, 1930. – 130 s.
25. Schmid E. Vegetacionsgürtel und Biocoenose / E. Schmid // Bericht der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. – Zürich, 1941. – S. 12-25.
26. Stojko S.M. Pionowe zróżnicowanie szaty roślinnej w Karpatach Ukraińskych i w Użańskom Parku Narodowym / S.M. Stojko. – Roczniki Bieszczadskie. – 2003. – № 11. – S. 43-52.
27. Zlatník A. Vegetationsstufe und deren Indikation durch Pflanzenarten am Beispiel der Wälder der ČSSR / A. Zlatník // Preslia. – 1963. – № 35. – S. 31-51.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ