НАБЛИЖЕНЕ ДО ПРИРОДИ ВЕДЕННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

  • Mykola Chernyavskyy Національний лісотехнічний університет України
  • Gryhoryi Krynytskyi Національний лісотехнічний університет України
  • Vasyl Parpan Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: наближене до природи лісівництво, системи ведення господарства, динаміка деревостанів, стійкість лісів, природоощадні технології.

Анотація

 

Наближене до природи лісівництво – система організації і ведення лісового господарства, за якої досягається безперервне відновлення і формування максимально подібних за структурою і за генезисом лісостанів, близьких до природних. Для наближеного до природи ведення лісового господарства визначальними є такі принципи: безперервне існування лісового покриву; збереження біотичного різноманіття; відтворення структури природних різновікових лісів; постійне підтримання стійкості деревостанів; вирубування деревини в обсязі не більше річного приросту; постійна стабільність водоохоронних, захисних, кліматорегулятивних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів; збереження ґрунтового покриву; природоохоронні технології заготівлі деревини. На підставі моделювання природних процесів воно передбачає проведення такої системи заходів, яка посилює стійкість деревостанів і їх багатофункціональну роль за мінімально доцільного і необхідного втручання в життя лісу.

Посилання

ЛІТЕРАТУРА
1. Буш К.К. Экологические и технологические основы рубок ухода / К.К. Буш, И.К. Иевинь. – Рига : Изд-во "Зинатне", 1984. – 172 с.
2. Воробъев Д.В. Методика лесотипологических исследований / Д.В. Воробьев. – К. : Вид-во "Урожай", 1969. – 388 с.
3. Голубець М. Стійкість і стабільність – важливі ознаки живих систем / М. Голубець, Й. Царик // Ойкумена. – 1992. – № 1. – С. 21-26.
4. Маурер В.М. Теоретичні та технологічні основи відтворення лісів на засадах екологічно орієнтованого лісівництва / В.М. Маурер, М.І. Гордієнко, Ф.М. Бровко // Науково-технічна інформація. – 2009. – Вип. 2. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.lesovod.org.ua/sites/default/files/docs/fmscpubl/ nti_2.pdf
5. Парпан В.І. Екологічні основи використання лісів України за їх цільовим призначенням / В.І. Парпан, М.В. Чернявський, В.М. Ільчук // Екологія та ноосферологія : Міжнар. наук. журнал. – 1996. – Т. 3. – № 5. – С. 24-34.
6. Пастернак П.С. Оптимизация состава дубовых насаждений и повышение их устойчивости / П.С. Пастернак, Н.В. Чернявский, А.П. Богомолов, В.А. Игнатенко // Дубравы и повышение их продуктивности : сб. научн. тр. ВАСХНИЛ. – М. : Изд-во ВАСХНИЛ, 1981. – С. 133-140.
7. Попков М.Ю. Лесообеспеченность, лесной фонд и лесопользование на Украине / М.Ю. Попков, Н.П. Савущик. – Харьков, 1992. – 111 с.
8. Сытник К.М. Современные представления об инвайронментализме / К.М. Сытник, С.П. Вассер // Екологія та ноосферологія : Міжнар. наук. журнал. – 1996. – Т. 2. – № 3-4. – С. 28-40.
9. Чернявський М.В. Деградація лісів і її екологічні наслідки / М.В. Чернявський // Раціональне природокористування та охорона навколишнього середовища. – К. : Вид-во НМК ВО, 1991. – С. 83-101.
10. Чернявський М.В. Ліси України та збереження їхнього біологічного розмаїття. Охорона пралісів України / М.В. Чернявський // Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь. – К. : Вид-во "Стилос", 1997. – С. 75-89.
11. Чернявський М.В. Динаміка структури букових пралісів Боржави. / М.В. Чернявський, І.В. Хміль // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 8.1. – С. 21-34.
12. Чернявський М.В. Наближене до природи лісівництво в Українських Карпатах / М.В. Чернявський, Р. Швіттер, Р.В. Ковалишин та ін. – Львів : Вид-во "Піраміда", 2006. – 88 с.
13. Чернявський М.В. Багатофункціональне лісове господарство на засадах наближеного до природи лісівництва / М.В. Чернявський // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки : матер. Шостої Міжнар. наук. конф., Чернівці, 11-12 травня 2007 р. – Чернівці : Вид-во "Зелена Буковина", 2007. – С. 372-375.
14. Чернявський М.В. Наближене до природи ведення лісового господарства в Україні / М.В. Чернявський // Лісовий і мисливський журнал. – 2008. – № 1. – С. 14-17.
15. Шмальгаузен И.И. Кибернетические вопросы биологии / И.И. Шмальгаузен. – Новосибирск : Изд-во "Наука", 1968. – 224 с.
16. Шютц Жан-Филип. Лесовъдство / Жан-Филип Шютц. – София : Изд-во "Земиздат", 1999. – 436 с.
17. Bennett K.D. Post glacial vegetation history: ecological consideration / K.D. Bennett // Vegetation history, 1988. – P. 700-724.
18. Chernyavskij M. Preservation of the Ukrainian Forests and ecological Balance (Trends and Prospects) / M. Chernyavskij, I. Shvadchak // Conservation of Forests in Central Europe. – Zvolen, 1994. – P. 123-130.
19. Fregner M. Nachhaltigkeit und Erfolgskontrole im Schutzwald / M. Fregner, B. Wasser, R. Schwitter // Wegleitung fuer Pflegemassnahmen in Waeldern mit Schutzfunktion, Vollzug Umwelt. – Bern : Bundesamt fuer Umwelt, Wald und Landsсhaft. – 2005. – 564 s.
20. Heiss G. Inventory of natural (virgin) and ancient semi-natural woodlands within the councils' member states and Finland / G. Heiss // European Committee for the Conservation of Nature and Natural Resources. – 1987. – 462 p.
21. Helliwell D.R. Dauerwald / D.R. Helliwell // Forestry. – 1997. – № 70. – P. 375-380.
22. Leibundgut H. Ueber Zweck und Methodik der Struktur und Zuwachsanalyse in Uhrwalde / H. Leibundgut. – Schweiz. Zeitschr. Forstwes. – 1959. – Bd. 110. – S. 111-124.
23. Thomasius H. Waldökologie, Waldbausysteme und Waldfunktionen / H. Thomasius // Folia dendrol. – 1990. – Vol. 17. – S. 247-274.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ