ВОДОЗБОРИ КАРПАТ ЯК ОБ'ЄКТИ ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАНН

  • Wasyl Olijnyk Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П. С. Пастернака
Ключові слова: водозбір, рельєф, стік води, тип лісу, лісистість, структура насаджень, рубання лісу, ведення господарства.

Анотація

Охарактеризовано площі, рельєф, земельні угіддя, лісистість і структуру насаджень наявних п'яти категорій гірських водозборів. Наведено дані про вплив лісу на гідрологічний режим їх річок. Проаналізовано динаміку лісового покриву та господарську діяльність на водозборах. Запропоновано використовувати природоощадні методи ведення господарства в басейнах річок і гірських потоків, зокрема лісівничі і фітомеліоративні – підвищення лісистості, створення захисних лісосмуг, оптимізацію структури деревостанів і екологізацію головних рубань лісу.

Посилання

1. Калуцький І.Ф. Стихійні явища в гірсько-лісових умовах Українських Карпат (вітровали, паводки, ерозія ґрунту) / І.Ф. Калуцький, В.С. Олійник. – Львів : Вид-во "Камула", 2007. – 240 с.
2. Кульчицкий-Жигайло И.Е. Водоохранно-защитная роль леса в бассейнах рек Украинских Карпат и ведение хозяйства по водосборам : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. с.-х. наук: спец. 06.03.03 – "Лесоведение, лесоводство и защитное лесоразведение, лесн. пожары и борьба с ними" / УкрНИИЛХА. – Харьков, 1989. – 19 с.
3. Ліпінський В.М. Активізація стихійних метеорологічних явищ на території України – прояв глобальних змін клімату / В.М. Ліпінський, В.І. Осадчий, В.М. Бабіченко // Український географічний журнал : наук.-теор. журнал. – 2007. – № 2. – С. 11-20.
4. Олійник В.С. Методичні особливості вивчення і оцінки гідрологічної ролі гірських лісів Карпат / В.С. Олійник // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – Сер.: Лісівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 2000. – Вип. 25. – С. 159-166.
5. Олійник В.С. Процеси вологообмінну системи "ґрунт-насадження" в різних висотних поясах Карпат / В.С. Олійник // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – Сер.: Лісівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 2001. – Вип. 46. – С. 75-82.
6. Олійник В.С. Основні результати 50-річних стаціонарних експериментальних лісогідрологічних досліджень у Карпатах / В.С. Олійник // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 8. – С. 38-45.
7. Олийник В.С. Пути совершенствования рубок главного пользования в лесах Карпат / В.С. Олийник, В.И. Парпан, О.В. Чубатый // Лесоведение : научн.-теорет. журнал. – М. : Изд-во "Наука". – 1986. – № 3. – С. 19-24.
8. Парпан В.І. Паводкорегулювальне значення гірських лісів Карпат та шляхи їх оптимізації / В.І. Парпан, В.С. Олійник // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 6. – С. 12-15.
9. Перехрест С.М. Шкідливі стихійні явища в Українських Карпатах та засоби боротьби з ними / С.М. Перехрест, С.Г. Кочубей, О.М. Печковська. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1971. – 200 с.
10. Украинские Карпаты. Природа. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1988. – 208 с.
11. Чубатий О.В. Гірські ліси – регулятори водного режиму / О.В. Чубатий. – Ужгород : Вид-во "Карпати", 1984. – 104 с.
Опубліковано
2011-11-30
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО