БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

  • Anatoliy Goychuk Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • Viktoriia Rozenfeld Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: бактеріози сосни, фітопатоген, збудник хвороби, патогенез, епіфітна мікрофлора, ендофітна мікрофлора, насіння сосни звичайної, сіянці сосни звичайної, аутомікрофлора, мікробоценоз, антагонізм.

Анотація

Проаналізовано сучасний стан вивченості бактеріальних хвороб сосни звичайної. Наведено симптоми, патогенез та збудників пухлиноподібного бактеріозу, бактеріальної водянки (бактеріального мокрого раку), бактеріального опіку, виразкової і раково-виразкової хвороб, бактеріозу сіянців сосни звичайної тощо. Акцентовано увагу не лише на необхідності розширити наукові дослідження з бактеріальної патології хвойних деревних порід, а й на необхідності з'ясувати просторову локалізацію бактерій, їхніх функціональну та таксономічну структури у здорових органах рослин. Показано, що фітопатогенні бактерії є невід'ємною складовою епіфітної та ендофітної мікрофлори рослин, виконують у них широкий спектр корисних функції, але за певних умов можуть спричиняти патологічний процес (інфекційне захворювання).

Посилання

1. Бактериальные болезни растений / Под ред. В.П. Израильського. – Изд. 3-ое, [перераб. и доп.]. – М. : Изд-во "Колос", 1979. – 288 с.
2. Воронкевич И.В. Выживаемость фитопатогенных бактерий в природе / И.В. Воронкевич. – М. : Изд-во "Наука", 1974. – 270 с.
3. Гвоздяк Р.І. Перспективні напрями дослідження фітопатогенних бактерій // Фітопатогенні бактерії. Фітонцидологія. Алелопатія (Київ, 4-6 жовтня 2005 р.) – Житомир : Вид-во ДАУ, 2005. – С. 3-8.
4. Гвоздяк Р.И. Дуб черешчатый в Украине / Р.И. Гвоздяк, М.И. Гордиенко, А.Ф. Гойчук. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1993. – 224 с.
5. Гвоздяк Р.І. Ендофіти мікрофлори зерна пшениці та її взаємодія з фітопатогенними бактеріями / Р.І. Гвоздяк, Л.В. Кабашна, Л.А. Пасічник // Доповіді НАН України : наук.-теор. журнал. – 2001. – № 1. – С. 173-177.
6. Гвоздяк Р.І. Фітопатогенні бактерії насіння сосни звичайної / Р.І. Гвоздяк, В.В. Розенфельд, Л.М. Ващенко // Вісник державного агроекологічного ун-ту : зб. наук. пр. – Житомир : Вид-во ДАУ, 2005. – № 2. – С. 156-162.
7. Гвоздяк Р.И. Бактериальные болезни лесных древесных пород / Р.И. Гвоздяк, Л.М. Яковлева. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1979. – 244 с.
8. Гойчук А.Ф. Бактериальные болезни дуба черешчатого в Лесостепи УССР : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. биол. наук: спец. 06.01.11 – "Фитопатология и защита растений" / А.Ф. Гойчук. – К., 1984. – 25 с.
9. Гойчук А.Ф. Туберкульоз ясена звичайного в Україні / А.Ф. Гойчук // Науковий вісник НАУ : зб. наук. праць. – Сер.: Лісівництво. – К. : Вид-во НАУ. – 1998. – № 8. – С. 202-206.
10. Патологія дібров / А.Ф. Гойчук, М.І. Гордієнко, Н.М. Гордієнко і ін. – К. : Вид-во ННЦ ІАЕ, 2004. – 470 с.
11. Голгофская К.Ю. Бактериоз шишек и семян Кавказской пихты / К.Ю. Голгофская // Фитопатогенные бактерии. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1975. – С. 305-308.
12. Голгофская К.Ю. Усыхание пихты в Кавказском заповеднике / К.Ю. Голгофская, А.Л. Щербин-Парфененко // Фитопатогенные бактерии. – К. : Вид-во "Наук. думка", 1975. – С. 302-305.
13. Гродницкая И.Д. Бактериальные заболевания сеянцев хвойных в лесных питомниках Средней Сибири / И.Д. Гродницкая, А.Б. Гукасян // Микробиология. – 1999. – Т. 68. – № 2. – С. 227-231.
14. Гукасян А.Б. Численность эпифитных микроорганизмов различных органов растений из семейства сосновых / А.Б. Гукасян, Д.Е. Полонская, Е.Г. Минина // Биология микроорганизмов и их использование в народном хозяйстве. – Иркутск : Изд-во Иркутск. ун-та, 1977. – С. 147-151.
15. Гукасян А.Б. Язвенное заболевание хвойных бактериальной природы / А.Б. Гукасян, Т.М. Рыбалко // Вопросы защиты горных лесов. – Тбилиси : Изд-во "Мецниереба". – 1984. – Т. 32. – С. 95-101.
16. Нечаева М.Ю. Бактериоз сеянцев сосны обыкновенной в питомниках Среднего Поволжья и меры борьбы с болезнью : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. биол. наук: спец. 06.01.11 – "Фитопатология и защита растений" / М.Ю. Нечаева. – Свердловск, 1989. – 18 с.
17. Нечаева М.Ю. К вопросу о бактериальных болезнях сосны и меры борьбы с ними / М.Ю. Нечаева // Сосновые леса России в системе многоцелевого лесопользования: тезисы докл. – Воронеж, 1993. – С. 68-70.
18. Определитель бактерий Берджи / под ред. Дж. Хоулт. – М. : Изд-во "Мир". – 1997. – Т. 1. – С. 1-430; Т. 2. – С. 437-800.
19. Розенфельд В.В. Бактериозы семян сосны обыкновенной в Киевском Полесье / В.В. Розенфельд, А.Ф. Гойчук // Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений (Красноярск, 24-25 октября 2002 г.). – Красноярок : ООО "Поликом", 2002. – С. 56-57.
20. Розенфельд В.В. Вплив бактеріальної мікрофлори насіння сосни звичайної на його схожість і енергію проростання / В.В. Розенфельд // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 86-90.
21. Розенфельд В.В. Фитопатогенные бактерии семян сосны обыкновенной / В.В. Розенфельд // Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений (Красноярск, 20-21 октября 2005 г.). – Красноярск : Изд-во СибГТУ, 2005. – С. 93-96.
22. Розенфельд В.В. Мікрофлора насіння сосни звичайної / В.В. Розенфельд // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА. – 2006. – Вип. 110. – С. 271-278.
23. Розенфельд В.В. Фітопатогенні властивості штамів, виділених із насіння сосни звичайної / В.В. Розенфельд, Л.М. Ващенко // Фітопатогенні бактерії. Фітонцидологія. Алелопатія, м. Київ, 4-6 жовтня 2005 р. – Житомир : Вид-во ДАУ, 2005. – С. 122-125.
24. Розенфельд В.В. Бактерії – збудники хвороб насіння сосни звичайної / В.В. Розенфельд // Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових і урбанізованих екосистем, м. Львів, 19-21 травня 2005 р. – Львів : Вид-во НЛТУ України, 2005. – С. 57-59.
25. Рыбалко Т.М. Бактериозы лиственницы и обоснования мер борьбы с ними : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. биол. наук: спец. 06.01.11 – "Фитопатология и защита растений" / Т.М. Рыбалко. – Тбилиси, 1983. – 25 с.
26. Рыбалко Т.М. Раково-язвенное заболевание лиственницы сибирской / Т.М. Рыбалко, А.Б. Гукасян // Биология микроорганизмов и их использование в народном хозяйстве. – Иркутск, 1982. – С. 3-8.
27. Рыбалко Т.М. Бактериозы хвойных Сибири / Т.М. Рыбалко, А.Б. Гукасян. – Новосибирск : Изд-во "Наука", 1986. – 80 с.
28. Самусь Т.М. Бактериальные болезни плодовых деревьев в Краснодарском крае и биология их возбудителей : автореф. дисс. на соискание учен. степени канд. биол. наук: спец. 06.01.11 – "Фитопатология и защита растений" / Т.М. Самусь. – К., 1973. – 22 с.
29. Селочник Н.Н. Бугорчатый рак сосны в Бузулукском бору / Н.Н. Селочник. – М. : Изд-во МЛТИ. – 1964. – Вып. 11. – С. 105-108.
30. Цилосани Г.А. К вопросу идентификации возбудителя бактериального ожога лесных пород / Г.А. Цилосани, В.В. Черпаков // Материалы докл. III научн. конф. микробиологов и вирусологов. – Тбилиси : Изд-во "Мецниереба", 1978. – С. 45-47.
31. Черпаков В.В. Бактериальный ожог лесных пород / В.В. Черпаков // ІІІ Всесоюзная конф. по бакт. болезням растений. – Тбилиси : Изд-во "Мецниереба", 1976. – С. 195-197.
32. Черпаков В.В. Бактериозы лесных пород Западной Сибири / В.В. Черпаков // Фитонциды. Бактериальные болезни растений: тезисы докл. – К., 1990. – Ч. 2. – С. 99-100.
33. Черпаков В.В. Выявление патогенной микрофлоры основных лесообразующих видов / В.В. Черпаков, Т.А. Цилосани // ІІІ научн. конф. микробиологов и вирусологов. – Тбилиси : Изд-во "Мецниереба", 1978. – С. 40-41.
34. Штраух-Валева С.А. Раневые гнили стволов кавказской пихты / С.А. Штраух-Валева. – М. : Изд-во АН СССР. – 1954. – Вып. 16. – 336 с.
35. Щербин-Парфененко А.Л. Бактериальные заболевания лесных пород / А.Л. Щербин-Парфененко. – М. : Гослесбумиздат, 1963. – 146 с.
36. Якименко Е.Е. Инфекционное полегание сеянцев хвойных в лесных питомниках Краснодарского края / Е.Е. Якименко, И.Д. Гродницкая // Микология и фитопатология. – 1996. – Т. 30. – № 2. – С. 56-60.
37. Ячевский А.А. Бактериозы растений / А.А. Ячевский. – М.-Л. : Изд-во ОГИЗ, 1935. – 712 с.
38. Andrews J.H. The ecology and biogeography of microorganisms on plant surfaces / J.H. Andrews, R.F. Harris // Annu Rew Phytopathol. – 2000. – Vol. 38. – P. 145-180.
39. Baxter D.V. Pathology in forest practice / J. Wiley and Sens. – N-Y., 1952. – P. 143.
40. Bergey's manual of determination of Bacteriology. 8 th ed. – Baltimore: Williams and Wilkins, 1974. – 1268 p.
41. Buddenhagen I. Biological and physiological aspects of bacterial wilt caused by Pseudomonas solanacearum / I. Buddenhagen, A. Kelman // Ann. Rev. of Phytopathology. – 1964. – № 2. – P. 203-230.
42. Carter J.C. Wetwood of elms / J.C. Carter // Іn: Nat. Schade Tree cont. Proc. – 1945. – Vol. 21. – P. 1-7.
43. Dye D.W. A taxonomic study of the genus Erwinia. II. The "carotovora" group / D.W. Dye // New Zealand Journal of Science. – 1969. – Vol. 12, № 1. – P. 81-97.
44. Eskanderi F. Etiology des tumeurs du pin d'Alep. (Pinus halepsis Mill.) / F. Eskanderi, M. Ride // C.R. Acad.Sci.D. Fr. – 1967. – № 23. – P. 264.
45. Harris D.C. Intra – specific variation on in Pseudomonas solanacearum. – in: Proceedings of the Therd international Conference on Plant Pathogenis Bacterіa (Wageningen, 14-21 April, 1971) / D.C. Harris // Wageningen: Centre for Agric. Publ. And Documentation (Pudos), 1972. – P. 289-292.
46. Hartley C.C. Wetwood in living trees.-Phytopathol / C.C. Hartley, W. Ross, W. Dovidson. – 1950. – Vol. 40, № 8. – P. 871.
47. Pegg G.F. Endogenous auxins in healthy and diseased plants / G.F. Pegg // Encyclopedia of plant physiology. – New York : Springer. – 1976. – Vol. 4. – P. 582-591.
48. Urosevic B. Korni nekrozy – smolotok smrku ztepileho (Picea excelsa L.) / B. Urosevic // Zesn. Casop. – 1968. – Vol. 14, № 4. – P. 307 316.
49. Urosevic B. A study on bacterial diseases of poplars / B. Urosevic. – Praha, 1973. – 93 p.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЗАХИСТ ЛІСІВ І МИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО