МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІСТОТНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

  • Lyudmyla Maksymiv Національний лісотехнічний університет України
  • Oksana Kiryk Національний лісотехнічний університет України
  • Ivan Maksymiv Національний університет Львівська політехніка
Ключові слова: екологічний аспект, істотний екологічний аспект, система екологічного менеджменту, деревообробне підприємство.

Анотація

Розглянуто процедуру ідентифікації екологічних аспектів діяльності підприємств як необхідної умови процесу побудови і запровадження систем екологічного менеджменту. Запропоновано методичні підходи до визначення екологічних аспектів з виокремленням серед них істотних на прикладі ПІІ ТзоВ "Укршпон".

Посилання

1. Quality management systems. – Requirements: ISO 9001:2008. – [Second edition 2004]. – Geneva, 1999. – 27 р. – (International Standard).
2. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000, IDT): ДСТУ ISO 9001:2001. – [Чинний від 2001-06-21]. – К. : Держстандарт України, 2001. – 22 с. – (Національний стандарт України).
3. Environmental management systems – Requirements with guidance for use: ISO 14001:2004. – [Second edition 2004-11-15]. – Geneva, 2004. – 23 p. – (International Standard).
4. Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2004, IDT): ДСТУ ISO 14001:2006. – [Чинний від 2006-03-13]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 17 с. – (Національний стандарт України).
5. Environmental management – Environmental performance evaluation – Guidelines: ISO 14031:1999. – [First edition 1999-11-15]. – Geneva, 1999. – 32 p. – (International Standard).
6. Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики (ISO 14031:1999, IDT): ДСТУ ISO 14031:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2001. – 30 с. – (Національний стандарт України).
7. Екологічна декларація відповідно до вимог Положення (ЄК) № 761/2001 Європейського Парламенту і Ради Європи EMAS ПІІ ТзОВ "Укршпон" / за заг. ред. Л. Максимів. – К., 2006. – 29 с. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www. ukrshpon.ua.
8. Максимів Л.І. Аналіз життєвого циклу продукції як інструмент екологічного аудиту систем менеджменту довкілля деревообробних підприємств / Л.І. Максимів, М.Е. Матвеєв, Р.В. Кошла // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – № 6. – С. 129-142.
9. Максимів Л.І. Сутність, функції, завдання і нормативно-правове забезпечення екологічного менеджменту / Л.І. Максимів, О.А. Потай // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 5. – С. 103-109.
10. Белмане И. Системы экологического менеджмента: от теории к практике. Руководство по внедрению СЭМ в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001 / И. Белмане, К. Далхаммар. – Лунд, 2002. – 196 с.
11. Regulation of the European Parliament and of the Council on the voluntary participation by organisations in a community eco management and audit scheme (EMAS), repealing regulation (EC) no 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC. – Strasbourg, 25 November 2009. – 160 p.
12. Weiss Ph. Environmental management systems and certification / Ph. Weiss, J. Bentlage // Book 4 in a series on Environmental Management. – The Baltic University Press, 2006. – 266 p.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ