НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

  • Ihor Synyakevych Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: : лісова політика, лісове господарство, форми власності, лісові ресурси, уп-равління, інституційні трансформації

Анотація

Розглянуто актуальні проблеми національної політики у лісовому господарстві: форми власності як інструмент лісової політики; відповідну політику щодо державних підприємств лісового господарства; інституційні трансформації у сфері управління лісовим господарством; місце лісових екосистем у подоланні глобальних екологічних загроз; проблеми вдосконалення інструментів цієї політики.

Посилання

1. Синякевич І. Стратегія подолання глобальних екологічних загроз / І. Синякевич // Економіка України. – 2010. – №12. – С. 69-77.
2. Руководящие указания по эффективной практике для землеполь-зования, изменениям в землепользовании и лесном хозяйстве [Електр. ре-сурс]. – Режим доступа: http./ www/ ipcc – nggip. iges/or/jp.
3. Довкілля України: Статистичний збірник. – К.: Державний комітет статистики України, 2008. – 216 с.
4. Статистичний щорічник України за 2009 рік. – К.: Державне під-приємство «Інформаційно-аналітичне агентство», 2010. – 567 с.
5. Доклады международной конференции ИЮФРО // Лесн. хоз-во. – 1993. – №2. – С. 6-52.
6. Чайка Я. Ліси України – в єдину державну власність / Я. Чайка // Ліс. журн. – 1994. – №1. – С. 5-6.
7. Коваль Я. Відносини власності в контексті реструктуризації лісо-вого сектора України / Я. Коваль // Економіка України. – 2001. – №6. – С. 63-67.
8. Синякевич І. Лісова політика: Підручник / Синякевич І. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 223 с.
9. Лісова політика: теорія і практика / За наук. ред. проф. Синякеви-ча І.М. – Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – 612 с.
10. Писаренко А.И. О необходимости коррекции реформ лесного хозяйства России / А.И. Писаренко, В.В. Страхов // Лесн. хоз-во. – 2010. – №1. – С. 5-8.
11. Середа О. Ліси Великобританії – у приватну власність / О. Середа // Лісівник. – 2010. – №19. – С.2.
12. Кульчицький Я. Сучасні економічні системи в умовах екологіза-ції та глобалізації / Кульчицький Я. – Львів: Ліга-Прес, 2011. – 687 с.
13. Глобальні зміни світу – 2025: Доповідь Національної розвідува-льної ради США: перекл. з анг. – Львів: Літопис, 2010. – 188 с.
14. Мойсеев Н.А. Леса России: реформы, проблемы, решения / Н.А. Мойсеев // Лесн. хоз-во. – 2010. – №1. – С. 8-13.
15. Дейнека А.М. Лісове господарство: еколого-економічні засади розвитку / Дейнека А.М. – К.: Знання, 2009. – 267 с.
16. Соловій І.П. Політика сталого розвитку лісового сектора еконо-міки: парадигма та інструменти / Соловій І.П. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2010. – 368 с.
17. Синякевич І. Екологічна політика / Синякевич І. – Львів: ЗУКЦ, 2011. – 330 с.
18. Синякевич І. Екологічна і лісова політика / І. Синякевич // Збір-ник наукових праць. – Львів: ЗУКЦ, 2004. – Вип. 2. – С. 144.
19. Савинов А.И. Основные задачи лесного хозяйства на современ-ном этапе / А.И. Савинов // Лесн. хоз-во. – 2010. – №1. – С.2-5.
20. Писаренко А.И. О таможенном регулировании развития лесо-промышленного комплекса России / А.И.Писаренко // Лесн. хоз-во. – 2009. – №3.–С.2-4.
21. Синякевич І. Національна політика у лісовому господарстві в контексті глобальних екологічних загроз / І. Синякевич // Економіка України. – 2012. – №1. – С.61-69.
22. Ткач В. Ліси – для людей: Про роботу 9-ї сесії форуму ООН з лі-сів (ФЛООН) / В. Ткач // Ліс. і мисливський журнал. – 2011. – №1. – С.12-13.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ