ПЛАНТАЦІЙНЕ ЛІСОВИРОЩУВАННЯ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ЛІСІВНИЧІ АСПЕКТИ

  • Yurii Debrynyuk Національний лісотехнічний університет України
  • Ihor Soloviy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: плантаційне лісовирощування, швидкорослі деревні види, енергетичні плантації, породозміна

Анотація

Плантаційне лісовирощування в Україні на теперішньому етапі і на найближчу перспективу не має альтернативи і зумовлює актуальність розроблення спеціальних програм з вирощування насаджень з коротким обертом рубання як відновлюваного джерела енергії. Переведення частини площ лісового фонду (8-10%) під плантаційне лісовирощування дасть змогу отримати значні обсяги деревини (1,2-1,7 тис. м3/га) за відносно короткий період часу, оптимізувати енергетичний баланс держави, частково замінити дорогі викопні види палива на менш дорогу і відновлювану деревну сировину.

Посилання

1. Бемманн А. Досвід використання енергетичних плантацій у Німеччи-ні: проблеми та перспективи / А. Бемманн, Р.Р. Вицега // Наук. вісник Нац. лі-сотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 9-14.
2. Дебринюк Ю.М. Насадження з коротким оборотом рубки як віднов-люване джерело енергії / Ю.М. Дебринюк // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресур-сів і природокористування. – 2010. – Вип. 147. – С. 201-208.
3. Дебринюк Ю.М. Плантаційне лісовирощування: обгрунтування, фун-кціонування та перспективи впровадження / Ю.М. Дебринюк // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-тех. праць. – 2008. – Вип. 18.3. – С.7-13.
4. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові культури в Західному Лісостепу України: концепція, методологія, ресурсний потенціал : автореф. дис. на здо-буття наукового ступеня д-ра с.-г. наук: спец. 06.03.01 – лісові культури та фі-томеліорація / Ю. М. Дебринюк. – Львів, 2007. – 40 с.
5. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові насадження як об’єкти невичерп-ного виробництва енергетичної біомаси / Ю.М. Дебринюк // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 116. – С. 170-178.
6. Енергетичне використання біомаси лісів України в умовах глобаль-них змін клімату / П.І. Лакида, Р.Д. Василишин, Л.М. Матушевич [та ін.] // На-ук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2009. – Вип. 19.14. – С. 18-22.
7. Коржов В.Л. Зна¬чен¬ня бі¬ома¬си де¬рев у про¬це¬сі оп¬ти¬мі¬за¬ції енер¬ге¬-тич¬¬но¬го ба¬лан¬су Ук¬ра¬їни / В.Л. Коржов // Наук. праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 6. – С. 20-24.
8. Коржов В.Л. Энергия из древесины. Реалии и проблемы / В.Л. Коржов // Wood business. – 2000. – №2. – C. 22-29.
9. Лакида П.І. Біопродуктивність лісів Львівщини та її динаміка : моногр. / П.І. Лакида, Г.С. Домашовець. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Майдаченко І.С., 2009. – 235 с.
10. Соловій І.П. Аналіз світових тенденцій лісової політики у сфері плантаційного лісовирощування / І.П. Соловій, С.В. Перебора // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України: зб. наук.-техн. праць. – 2007. – Вип. 33. – С. 18-24.
11. Фучило Я.Д. Біологічні та технологічні основи плантаційного лісовирощування : моногр. / Фучило Я.Д., Ониськів М.І., Сбитна М.В. – К.: Вид-во ННЦ ІАЕ, 2006. – 394 с.
12. Brown L. Protecting Forest Products and Services // Eco-economy: Building and Economy for the Earth, W.W. Norton & Co., New York, 2001. – P. 181-183.
13. Forest and energy. Key issues // FAO forestry paper N154. – Rome: FAO UN. – 2008. – 56 p.
14. Global Forest Resources Assessment 2000, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. FAO, 2001/ Available from: http://www.fao.org/forestry/fo/fra/index/jsp.
15. Kenney W.A. Multipurpose tree plantations and the sustainability of en-ergy biomass production // J. Sustainable Forest. – 1993. – № 3. – P.105-119.
16. Kröger, Markus. Global tree plantation expansion: a review. ICAS Re-view Paper Series № 3, October, 2012. – 24 p.
17. Pohjonen, V. Selection of species and clones for biomass willow forestry in Finland. The society of forestry in Finland. The Finnish Forest Research Institute. Helsinki, 1991. – 58 p.
18. Rojas, Isaac. What's wrong with tree plantations? Commentary. Septem-ber 21, 2012. [ Електронний ресурс]. Доступний з : http://news.mongabay.com/2012/0921-plantations-commentary-rojas.html
19. Sedjo, R.A. Biotechnology's potential contribution to global wood supply and forest conservation (Discussion Paper 01-51). Washington, DC: Resources for the Future. – 2001.
20. Verwijst, T. Willows: An underestimated resource for environment and society. Forestry Chron 77. – 2001. – Р. 281-285.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ