ПОШИРЕННЯ МОДРИНИ У ЛІСОВИХ НАСАДЖЕННЯХ УКРАЇНИ

  • Yurii Debrynyuk Національний лісотехнічний університет України
  • Serhiy Belelya Державне підприємство Сарненське лісове господарство
Ключові слова: модрина, площа, повнота, запас, групи віку, вікова структура, типи лісу, клас якості культур, плантаційне лісовирощування

Анотація

На основі опрацювання повидільної таксаційної бази даних станом на 1.01.2011 р. встановлено площу лісових насаджень з перевагою у складі модрини у межах адміністративних областей України. Проаналізовано також низку лісівничо-таксаційних показників насаджень – розподіл за відносними повнотами, запасами стовбурової деревини, класами та групами віку, поширення за типами лісу та класами якості лісових культур. Вказано на розбалансованість вікової структури модринових насаджень, на перевагу середньоповнотних мішаних деревостанів. Наголошено, що в низці областей України модрина є перспективною породою для плантаційного лісовирощування.

Посилання

1. Боберський Ю.Ю. Впровадження модрини європейської в ліси Карпат / Ю.Ю. Боберський // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооброб. пром-сть. – 1978. – № 4. – С. 8-9.
2. Горошко М.П. Поширення різних видів модрини у штучних наса-дженнях Західного Лісостепу України / М.П. Горошко, В.М. Савчин // Наук. вісник нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 12-17.
3. Дебринюк Ю.М. Життєздатність та особливості росту Larix leptolepis Gord. у штучних насадженнях Західного Лісостепу України / Ю.М. Дебринюк / Наук. вісник Нац. лісотехн. ун-ту України : зб. наук.-техн. праць. – 2008. – Вип. 18.10. – С.7-18.
4. Дебринюк Ю.М. Лісокультурне районування Західного Лісостепу України : моногр. / Дебринюк Ю.М. – Львів: Камула, 2003. – 248 с.
5. Дебринюк Ю.М. Плантаційні лісові насадження як об’єкти невичерп-ного виробництва енергетичної біомаси / Ю.М. Дебринюк // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 116. – С. 170-178.
6. Дебринюк Ю.М. Ріст і продуктивність модрини в лісових культурах Західного Лісостепу / Ю.М. Дебринюк // Наук. праці Лісівничої акад. наук України. – 2002. – Вип. 1. – С. 76-83.
7. Дебринюк Ю.М. Технологічні аспекти створення і вирощування плантаційних лісових культур Larix decidua Mill. у західному регіоні України / Ю.М. Дебринюк // Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 152. – С. 199-210.
8. Козій Г.В. Флора і рослинність західних областей України / Г.В. Козій // Праці Бот. саду Львів. ун-ту. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1963. – С. 7-20.
9. Логгинов В.Б. Интродукционная оптимизация лесных культурценозов : моногр. / В.Б. Логгинов. – К.: Наук. думка, 1988. – 164 с.
10. Никитин К.Е. Лиственница на Украине / Никитин К.Е. – К.: Урожай, 1966. – 332 с.
11. Нікітін К.Є. Модрина як швидкоростуча і цінна порода на Україні / К.Є. Нікітін // Наук. пр. УСГА. – 1971. – № 47. – С. 54-59
12. Олійник І.Я. Рекомендації по створенню і вирощуванню промисло-вих культур модрини японської плантаційного типу на Львівщині / І.Я. Олійник // Зелена хвиля. – Золочів, 1994. – № 5-6. – С.3-6
13. Пешко В.С. Лиственница в культурах западных областей Украинской ССР : автореф. дис. на соиск. науч. степени. канд. с.-х. наук / В.С. Пешко. – Харьков, 1965. – 24 с.
14. Смаглюк К.К. Інтродуковані хвойні лісоутворювачі / Смаглюк К.К. – Ужгород: Карпати, 1976. – 94 с.
15. Щепотьев Ф.Л. Разведение быстрорастущих древесных пород : мо-ногр. / Ф.Л. Щепотьев, Ф.А. Павленко. – М.: Лесн. пром-сть, 1975. – 232 с.
16. Яцик Р.М. Досвід інтродукції цінних деревних порід / Р.М. Яцик, Р.І. Бродович // Ліс. журн. – 1995. – № 2. – С.12-13.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО