ПРИРОДНЕ ПОНОВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ ПОРІД НА ВІТРОВАЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО МАКРОСХИЛУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

  • Vasyl Lavnyy Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: лісознавство, природне поновлення, вітровальні ділянки, південно-західний макросхил Українських Карпат

Анотація

Досліджено природне поновлення деревних порід на 16-х вітровальних ділянках південно-західного макросхилу Українських Карпат. Проаналізовано склад і частоту трапляння самосіву та підросту окремих деревних порід на досліджених вітровальних ділянках. Охарактеризовано висотну і вікову структуру молодого покоління лісу та дано оцінку успішності природного поновлення деревних порід на вітровальних ділянках регіону досліджень за шкалою професора М.М. Горшеніна: на 12 ділянках воно було добре, на одній –задовільне і на трьох – недостатнє. Серед деревних порід найчастіше траплялися бук (на всіх пробних площах), явір (на 15 пробних площах), верба козяча (на 14 пробних площах) смерека і ялиця (на 10 пробних площах). Найрідше траплялися дуб червоний (на двох пробних площах) і липа дрібнолиста (на трьох пробних площах).

Посилання

1. Гніденко В.І. Відновлення і формування лісу на вирубках : моногр. / Гніденко В.І. – Ужгород: Патент, 1997. – 123 с.
2. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат: моногр. / Голубец М.А. – К.: Наук. думка, 1978. – 264 с.
3. Голубчак О.І. Природне відновлення та підріст деревних порід у деревостанах Ґорґан (регіон Українських Карпат) / О.І. Голубчак // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревообр. пром-сть : міжвідомчий наук.-техн. збірник. – 2009. – Вип. 31. – С. 59-65.
4. Горшенин Н.М. Методы изучения естественного возобновления и эрозии почв / Н.М. Горшенин // Научные труды ЛЛТИ. – 1957. – Т. IV. – С. 35-42.
5. Горшенин Н.М. Динамика естественного возобновления на участках разных способов рубок в горных лесах Карпат / Н.М. Горшенин // Лесоводство и агролесомелиорация : сб. науч. трудов. – 1972. – Вып. 31. – С. 17-26.
6. Горшенин Н.М. Влияние травяного покрова вырубок на возобновле-ние бука европейского и методы определения жизнестойкости подроста / Н.М. Горшенин, Г.Т. Криницкий, И.П. Савич // Лесоведение. – 1972. – № 4. – С. 41-50.
7. Горшенин Н.М. Лесоводство : учебник [для студ. высш. учеб. завед.] / Н.М. Горшенин, А.И. Швиденко. – Львов: Вища школа, 1977. – 303 с.
8. Каплуновский П.С. Естественное семенное возобновление в буковых лесах Закарпатья : автореф. дис. на соискание уч. степ. канд. с.-х. наук : спец. 06.03.03 «Лесоведение и лесоводство». – Харьков, 1956. – 18 с.
9. Крамарець В.О. Природне поновлення в ялинових лісостанах заповідного урочища "Маківка" / В.О. Крамарець, Г.Т. Криницький // Наук. праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 6. – С. 78-81.
10. Криницкий Г.Т. Сохранность самосева бука и его спутников на лесосеках разных способов рубок в Карпатах / Г.Т. Криницкий, И.П. Савич // Лесоводство и агролесомелиорация : сб. науч. трудов. – 1973. – Вып. 32. – С. 52-55.
11. Криницький Г.Т. Особливості формування лісових фітоценозів на букових зрубах Українських Карпат / Г.Т. Криницький, І.В. Делеган, С.М. Землинський, І.П. Савич // Наук. вісник УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 9. – С. 26-32.
12. Лавний В.В. Особливості природного поновлення деревних порід на вітровальних ділянках Карпатського НПП / В.В. Лавний // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревообр. пром-сть. – 2010. – Вип. 37.1. – С. 193-198.
13. Лавний В.В. Електрофізіологічні показники підросту деревних порід / В.В. Лавний, Г.Т. Криницький // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 21.17. – С. 86-90
14. Лавний В.В. Аналіз висотно-вікової структури підросту на вітровальних ділянках державного підприємства «Осмолодське лісове господарство» / В.В. Лавний // Наук. праці Лісівничої акад. наук України : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 9. – С. 46-51
15. Левченко В.В. Природне поновлення лісу під пологом букових насаджень Українських Карпат / В.В. Левченко, Б.В. Рошнівський // Наук. вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України : Серія "Лісівництво та декоративне садівництво". – 2010. – Вип.147. – С. 138-148.
16. Лукащук Г.Б. Вторинні сукцесії рослинності на зрубах в умовах Ка-рпат / Г.Б. Лукащук // Науковий вісник УкрДЛТУ. – 1999.– Вип. 9.12. – С. 197-200.
17. Лукащук Г.Б. Лісовідновні процеси на зрубах Ґорґан / Г.Б Лукащук // Наук. вісник УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.3. – С. 240-245.
18. Лукащук Г.Б. Напрями формування майбутнього деревостану із ювенільного потомства в різних типах лісу на зрубах Ґорґан / Г.Б. Лукащук // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 18.6. – С. 47-51.
19. Лукащук Г.Б. Популяційна стратегія видів та її вплив на формування рослинних угруповань на зрубах Ґорґан / Г.Б. Лукащук // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 17.7. – С. 76-81.
20. Естественное возобновление лесов : моногр. / П.И. Молотков, Н.И. Мамонтов, В.И. Гниденко, Н.И. Молоткова. – Ужгород: Карпаты, 1971. – 124 с.
21. Парпан В.И. Структура, динамика, экологические основы рационального использования буковых лесов Карпатского региона Украины : автореф. дисс. на соискание уч. степ. д-ра биол. наук : спец. 03.00.16 «Экология». – Днепропетровск, 1994. – 42 с.
22. Парпан Т.В. Структура і відновлення ялиново-ялицево-букових пра-лісів Українських Карпат / Т.В. Парпан // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук. праць. – 2010. − Вип. 20.9. – С. 60-66.
23. Равлюк І. П. Особливості та стан природного відновлення під наме-том ялицевих лісів Карпат / І.П. Равлюк // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 116. – С. 85-89.
24. Сабан Я.А. Продуктивность и возобновление леса в горных условиях : моногр. / Сабан Я.А. – Львов: Вища школа, 1988. – 144 с.
25. Сабан Я.А. Экология горных лесов : моногр. / Сабан Я.А. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 168 с.
26. Стойко С.М. Дубові ліси Українських Карпат: екологічні особливості, відтворення, охорона : моногр. / Стойко С.М. – Львів: Меркатор, 2009. – 220 с.
27. Шишканинець І.Ф. Особливості природного поновлення бука лісо-вого в Українських Карпатах / І.Ф. Шишканинець // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 61-65.
28. Шпарик Ю.С. Динаміка природного відновлення букового пралісу / Ю.С. Шпарик, А. Бюргі, Б. Коммармот, Д.Д. Сухарюк // Наук. вісник Нац. лісотех. ун-ту України : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 18.2. – С. 45-51.
29. Юсипович І.М. Типи вирубок і лісовідновлення в Бескидах (Україн-ські Карпати) : моногр. / Юсипович І.М. – Львів: ЛЛТІ, 1993. – 107 с.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОЗНАВСТВО ТА ЛІСІВНИЦТВО