ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕГЛЯДУ ТА УНІФІКАЦІЇ ЛІСОНАСІННОГО РАЙОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

  • Oleh Danchuk Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: лісонасінне районування, лісонасінний район та підрайон, насіння, географічні культури, внутрішньовидова мінливість, популяції, генофонд

Анотація

Розглянуто проблему відповідності принципів побудови та норм чинного лісонасінного районування потребам сучасного лісового господарства. Обґрунтовано необхідність проведення уніфікації лісонасінного районування в Україні. Зазначено, що чинне лісонасінне районування запроваджено в 1980-х рр. як складова частина лісонасінного районування СРСР. Акцентовано увагу, що базуючись на видовому принципі та будучи розробленим виключно для обмеженої кількості лісотвірних порід, лісонасінне районування має чимало недоліків. Основними з них є великомасштабність районування, що не дає змоги достатньо відобразити природний рівень внутрішньовидової мінливості порід на рівні популяцій та мікропопуляцій; неспівпадіння меж районів та підрайонів як на рівні окремих порід, так і з межами адміністративно-територіальних одиниць; низький рівень захисту та неефективне використання генофонду особливо цінних популяцій, а також природних і умовно природних лісів; спрощений  підхід  до  встановлення меж переміщення лісового насіння і невідповідність норм лісонасінного районування  законодавчим актам країн Європейського Союзу, що створює проблеми як на шляху інтеграції України в ЄС, так і у використанні насіння з більш цінних популяцій, які розміщені за межами України.

Посилання

1. Галузева програма розвитку лісонасіннєвої справи на 2010-2015 роки. – Затверджена наказом № 47 Держкомлісгоспу України від 26.02.2010 р. – К., 2010. – 28 с.
2. Голубец М.А. Ельники Украинских Карпат : моногр. / Голубец М.А. –К.: Наук. думка, 1978. – 264 с.
3. Голубець М.А. Геоботанічне районування Українських Карпат – основа раціонального природокористування / М.А. Голубець // Праці НТШ. – 2003. – Т.ХІІ. – С. 283-292.
4. Гут Р.Т. Химический состав монотерпенов как показатель географи-ческой изменчивости сосны обыкновенной / Р.Т. Гут, Г.Т. Криницкий // Лесн. журн. – 1989. – №3. – С. 85-88.
5. Закон України «Про насіння і садивний матеріал». Відомості Верхов-ної Ради України (ВВР), 2003, № 13. В редакції Закону №5397-VI від 02.10.2012. К.,2002. – Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-15
6. Криницький Г.Т. Морфофізіологічні основи селекції деревних рос-лин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біолог. наук : спец. 03.00.12. «Лісівництво та лісознавство» / Г.Т. Криницький. – К., 1993. – 46 c.
7. Левонтин Р. Генетические основы эволюции : моногр. / Левонтин Р. − М.: Мир, 1978. – 352 с.
8. Лесосеменное районирование Карпатских областей УССР. Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области и горная часть Львовской области / УкрНИИЛХА. Закарпатская лес. опыт. станция. − Мукачево, 1983. – 8 с.
9. Лесосеменное районирование основных лесообразующих пород в СССР / [ред. состав: И.Н. Чеботарев, А.И. Ирошникова, Р.И. Дерюжкин и др.]. – М.: Лесн. пром-сть, 1982. – 368 с.
10. Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений: моногр. / Мамаев С.А. − М.: Наука, 1973. – 284 с.
11. Манцевич Е.Д. Об использовании инорайонных семян сосны в центральной части БССР / Е.Д. Манцевич // Лесоведение и лесн. х-во. – 1972.– Вып. 6. – С. 68 -71.
12. Настанови з лісового насінництва / [Молотков П.І., Патлай І.М., Да-видова Н.І. та ін.]. − Харків: УкрНДІЛГА, 1993. – 59 с.
13. Огиевский В.Д. К вопросу о влиянии происхождения семян на рост леса / В.Д. Огиевский // Сб. статей по лесному хозяйству в честь 25-летия деятельности проф. М.М. Орлова. – 1916. − С. 207-226.
14. Патлай И.Н. Влияние географического происхождения семян на рост и устойчивость сосны в культурах северной левобережной части УССР : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. с.-х. наук / И.Н. Патлай. − К., 1965. – 27 c.
15. Патлай И.Н. Селекционно-экологические основы семеноводства и выращивания высокопродуктивных культур сосны обыкновенной, дуба черешчатого, ясеня обыкновенного в равнинной части Украинской ССР : ав-тореф. дис. на соискание уч. степени д-ра с.-х. наук / И.Н. Патлай. − Харьков, 1984. – 45 с.
16. Правдин Л.Ф. Сосна обыкновенная. Изменчивость и внутривидовая систематика : моногр. / Правдин Л.Ф. – М.: Наука, 1964. – 269 с.
17. Ромедер E. Генетика и селекция лесных пород : моногр. / Е. Ромедер, Г. Шонбах. – М.: Изд-во с.-х. лит-ры, журналов и плакатов, 1962. – 266 с.
18. Стойко С.М. Дубові ліси Карпат. Екологічні особливості, відтворен-ня, охорона : моногр. / Стойко С.М. − Львів: Меркатор, 2009. – 220 с.
19. Шольц Э. Географические опыты с сосной обыкновенной в ГДР/ Э. Шольц // Сб. науч. трудов «Географические опыты в лесной селекции Прибал-тики». – Рига: Зинатне, 1982. – С. 131-144.
20. Dengler A. Das Wachstum von Kiefern aus einheimmischen und nordi-schen Saatgut in der Oberforsterei eberswalde / А. Dengler // Z. Forst-u. Jagdw., 1908. 40. – S. 135-152.
21. Engler A. Einfluss der Provenienz des Samens auf die Eigenschaften der forstlichen Holzgewachse / А. Engler// Mitt. d. Schweiz. centr. f.d. forstl. versuchs-wesen, 1905. – 8. – S. 81-236.
22. Giertych M. Zmiennosc proweniencyjna / М. Giertych // Biologia sosny zwyczajnej. [red. S.Bialobok, A.Boratynski, W. Bugala]. PAN, Sorus, Poznan-Kornik, 1993. – S. 325-339.
23. Giertych M. Polskie rasy sosny, swierka i modrzevia w miedzy-narodowych doswiadczeniach proweniencyjnych / М. Giertych // Arboretum Kornickie, 1980. XXV. – S.135-160.
24. Kienitz M. Formen und abarten d. gemeinen Kiefer / М. Kienitz // Z. Forst-u. Jagdw., 1911. – 43 (1). – S.4-35.
25. Matras j. Zmiennosc wewnatrzgatunkowa swierka w doswiadczeniu IUFRO 1972 / J. Matras // Elementu genetyki i hodowli selekczjnez dryew lesnśnych. Opracowanie zbiorowe pod redakcja Janusza Sabora. – Centrum іnformaczjne lasow panstwowych. – Zabierzow: DRUKMAR, 2006. – S. 159-170.
26. Paule L. Results of Provenance Experiment with Czechoslovak and Polish Silver Fir (Abies alba Mill.) Provenances / L. Paule // Acta Facultatis Forestalis Zvo-len, 1986. – №28. – S. 107-123.
27. Paule L. Slachtitelske programy a slachtitelske strategie lesnych drevin/ L. Paule // Lesnictvi/ – 1988. – 34. – S. 695-703.
28. Sabor J. Zmiennosc wewnatrzgatunkowa drzew lesnych. Sosna zwy¬czajna i swierk pospolity/ J. Sabor // Elementu genetyki i hodowli selekczjnez dryew lesnśnych. Opracowanie zbiorowe pod redakcja Janusza Sabora. – Centrum іnformaczjne lasow panstwowych. – Zabierzow: DRUKMAR, 2006. – S. 127-142.
29. Sabor J. Rola doswiadczen proweniencyinych w poznaniu zmiennosci wewnatrzgatunkowej drzew lesnych oraz w ocenie wartosci genetuczno-hodowlanej poszczegolnych populacji czastkowych / J. Sabor // Elementu genetyki i hodowli selekczjnez dryew lesnśnych. Opracowanie zbiorowe pod redakcja Janusza Sabora. – Centrum informaczjne lasow panstwowych. – Zabierzow: DRUKMAR, 2006. – S. 99-112.
30. Stazkiewicz J. Bioroznorodnosc drzew а krzewow, krzyzowanie i introgresja / J. Stazkiewicz // Elementu genetyki i hodowli selekczjnez dryew lesnśnych. Opracowanie zbiorowe pod redakcja Janusza Sabora. Centrum infor¬ma-czjne lasow panstwowych. – Zabierzow: DRUKMAR, 2006. – S. 251-265.
31. Wright J.W. Geographic variation in Scotch Pine / J.W.Wright, W.I. Bull // Silvae Genetica. – 1963. – 12 (1). – S. 1-25.
32. Wright J.W. NC-51Experience in provenance testing/ XIY IUFRO-Kongress / [Munchen, 22- AG 22/24 1967. III. Section. Referete-Papers-Exposes]// J.W.Wright. – 1967. – S. 366- 386.
Опубліковано
2019-12-26
Розділ
ЛІСОВІ КУЛЬТУРИ, ФІТОМЕЛІОРАЦІЯ, СЕЛЕКЦІЯ І ГЕНЕТИКА